за абеткою:

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.040302 “Інформатика” галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика” (нове)

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» у Донецькому державному університеті управління

Експертні висновки про підсумки чергової експертизи підготовки фахівців галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» освітнто-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Звіт ректора ДонДУУ 2015+

Звіт про використання та надходження коштів 2016 (оновлено)

Звіт про укладений договір #65 за тендером

Звіти про результати проведення процедури закупівлі 2017 (нове)

Інформація про проведення тендерних процедур

Інформація про склад керівних органів

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

Інформація про склад наглядової ради ДонДУУ

Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього

Колективний договір

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг

Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу

Оприлюднені рішення приймальної комісії

Положення про порядок призначення та виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам (нове)

Положення про організацію освітнього процесу (оновлено)

Положення про вчену раду вищого навчального закладу

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про дистанційне навчання у ДонДУУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про приймальну комісію

Положення про орган студентського самоврядування

Положення про структурний підрозділ

Положення про навчальний відділ (оновлено)

Положення про Вугледарський коледж

Положення про факультет менеджменту

Положення про факультет права і соціального управління

Положення про факультет економіки

Порядок виплати соціальних стипендій (нове)

Положення про СНТ

Положення про ректорат

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДонДУУ

Порядок проведення конкурсного відбору

Правила призначення академічних стипендій (нове)

Правила прийому до ВНЗ на поточний рік

Про систему забезпечення якості вищої освіти

Про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів

Річний план закупівель 2017 (нове)

Сертифікати про акредитацію

Статут

Фінансовий звіт 1 квартал 2017 (нове)

Штатний розпис 2016

Штатний розпис 2016 (зведений)

штатний розпис 2017 (зведений)