Доступ до публічної інформації


за абеткою:

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.040302 “Інформатика” галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика”

Довідник ЄКТС 2015

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» у Донецькому державному університеті управління

Експертні висновки про підсумки чергової експертизи підготовки фахівців галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» освітнто-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Зведена відомість результатів РКР за жовтень 2017 (нове)

Звіт ректора ДонДУУ 2015

звіт ректора ДонДУУ 2016

Звіт про використання та надходження коштів 2016

Звіт про укладений договір #65 за тендером

Звіти про результати проведення процедури закупівлі 2017

Інструкція про порядок визначення академічної різниці у ДонДУУ

Інформація про проведення тендерних процедур

Інформація про склад керівних органів

Інформація про складання екзаменів та захисту дипломних, магістерських робіт за 2016 2017 навчальний рік (нове)

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

Інформація про склад наглядової ради ДонДУУ

Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього

Колективний договір

Ліцензія + наказ 134

Методичні рекомендації переведення шкали оцінювання КМСОНП до ЄКТС

Методичні рекомендації щодо розробки тимчасових освітніх програм ДонДУУ

Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу

Оприлюднені рішення приймальної комісії

Положення про проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Положення про академічну доброчесність у ДонДУУ

Положення про вчену раду вищого навчального закладу

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про Вугледарський коледж

Положення про дистанційне навчання в ДонДУУ

Положення про куратора академічної групи у ДонДУУ

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію та проведення комплексних контрольних робіт у ДонДУУ

Положення про орган студентського самоврядування

Положення про порядок призначення та виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ДонДУУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про приймальну комісію

Положення про раду молодих вчених ДонДУУ

Положення про структурний підрозділ

Положення про навчальний відділ

Положення про факультет менеджменту

Положення про факультет права і соціального управління

Положення про факультет економіки

Порядок виплати соціальних стипендій

Положення про СНТ

Положення про ректорат

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДонДУУ

Порядок проведення конкурсного відбору

Підсумки навчання денна форма 2017 (нове)

Підсумки навчання заочна форма 2017 (нове)

Правила призначення академічних стипендій

Правила прийому до ВНЗ на поточний рік

Про систему забезпечення якості вищої освіти

Про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів

Річний план закупівель 2017

Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію (травень 2017) (нове)

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльностіу ДонДУУ

Статут (нове)

Фінансовий звіт 1 квартал 2017

Фінансовий звіт 2 квартал 2017

Фінансовий звіт 3 квартал 2017 (нове)

Штатний розпис 2016

Штатний розпис 2016 (зведений)

штатний розпис 2017 (зведений)