Кафедра комп’ютерних наук та вищої математики


Кафедра вищої математики та інформаційних технологій Донецького державного університету управління створена для підготовки спеціалістів у сфері інформаційних технологій.

Кафедра ВМіІТ забезпечує підготовку ІТ-спеціалістів галузі знань «12 – Інформаційні технології» за наступними спеціальностями: Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Підготовка IT-спеціалістів забезпечується за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Бакалавр – 4 роки навчання.

Ліцензовані обсяги прийому на перший курс спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» становлять 30 осіб.

Спеціалізація кафедри – підготовка бакалаврів у сфері ІТ- технологій.

Студенти спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Інформатика» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Алгебра та геометрія;
 • Алгоритм і структури даних;
 • АРМ соціального працівника;
 • Архітектура обчислювальних технік;
 • Бази даних та інформаційні мережи;
 • Вища математика;
 •  Вища та прикладна математика;
 • Дискретна математика;
 • Диференціальні рішення;
 •  Економетрія;
 • Економіко-математичні методи у виробничому менеджменті;
 • Економічна інформатика;
 • Економічна інформатика;
 • Захист інформації;
 •  Інформатизація і соціальні процеси;
 •  Інформатика;
 • Інформаційне забезпечення у логістиці;
 • Інформаційні мережі;
 •  Інформаційні системи в інноваційній діяльності;
 •  Інформаційні системи в менеджменті;
 •  Інформаційні системи і технології в банківській сфері;
 •  Інформаційні системи і технології в логістиці;
 •  Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті;
 • Інформаційні системи і технології в туризмі;
 •  Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
 •  Інформаційні системи і технології у фінансах;
 •  Інформаційні системи підприємств;
 •  Інформаційні системи та технології в управлінні природоохоронною діяльністю;
 •  Інформаційні технології в туризмі;
 • Інформаційні технології в управлінні персоналом;
 •  Комп’ютерна вірусологія;
 • Комп’ютерний практикум з обробки електронної інформації.
 •  Комп’ютерний практикум;
 •  Математико-статистичні методи аналізу у соціології;
 • Математична логіка та теорія алгоритмів;
 • Математичний аналіз;
 •  Методи оптимізації та дослідження операцій;
 •  Мовна модель сучасного інформаційного простору;
 •  Обробка зображень та мультимедіа;
 •  Операційні системи та системне програмування;
 •  Оптимізаційні методи та моделі;
 •  Оптимізаційні методи та моделі;
 •  Організація та обробка електронної інформації;
 •  Основи інформатики та обчислювальної техніки;
 •  Основи комп’ютерного дизайну;
 •  Паралельні та розподілені обчислення;
 • Платформи корпоративних та інформаційних систем;
 •  Програмування та підтримка веб застосувань;
 •  Програмування;
 •  Проектування програмних систем;
 • Рекламно-інформаційні технології та інформаційні методики в соціальній роботі;
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень;
 •  Теорія ймовірностей та математична статистика;
 •  Технології комп’ютерних мереж.

Сфера діяльності випускників:

 • Комп’ютеризовані центри та комп’ютерні лабораторії;
 •  Відділи інформаційної безпеки будь-якої організації, підприємства, державної установи;
 •  Банки;
 •  Науково-дослідні центри;
 •  Органи державного управління, податкова інспекція, митниця;
 •  Органи СБУ (проблеми комп’ютерної злочинності), спецзв’язку та захисту інформації України;
 •  Відділи судової експертизи;
 •  Заклади середньої та вищої освіти.

Посади, які можуть займати випускники:

 • Програміст;
 •  Програміст баз даних (в тому числі, 1С);
 •  Інженер з програмного забезпечення та комп’ютерних систем;
 •  Фахівець з комп’ютерного дизайну, Web-дизайну;
 •  Керівник служби інформаційної безпеки та кібербезпеки будь-якої установи або підприємства;
 •  Спеціаліст з інформаційних технологій;
 •  Адміністратор баз даних;
 •  Завідувач комп’ютерного центру, лабораторії;
 •  Науковий співробітник;
 •  Викладач вищого навчального закладу.

Навчальний процес забезпечують загальні аудиторії, а також спеціалізовані комп’ютерні класи. Кафедра обладнана комп’ютерами, які забезпечують науково-дослідницьку роботу студентів та викладачів.

Наукова діяльність кафедри розвивається у п’яти базових напрямках:

 • розвиток та застосування математичних методів та моделей в задачах управління, економіки, екології, соціології, освіти
 •  розробка нових підходів до розв’язання управлінських і економічних задач за допомогою математичних методів та моделей;
 •  розробка інноваційних підходів у сфері педагогічної діяльності з навчання економічних спеціальностей та підготовки управлінських кадрів на основі використання математичних методів та моделей;
 •  публікація наукових статей; участь у конференціях;
 • підготовка студентів до участі у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
 •  підготовка навчально-методичних видань; використання у навчальному процесі.