Керівник Кафедри


kaf_fip1Керівник Кафедри Жана Моне
«Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» (Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine», проект Європейської комісії № 553 417-EPP-2014−1-UA-EJMO-CHAIR між Донецьким державним університетом управління та Освітньою, Аудіовізуальною і Культурною Виконавчою Агенцією
(2014 -2017 рр.).
Діденко Ніна Григорівна
доктор наук з державного управління, професор

Досвід участі у міжнародних проектах:

2013 — експерт Research Project «European Union: Past, Present and Future Challenges» (International Research Group for Conflict, Borderlands and Minorities)
2011 — 2014 — член Exellent Centre Jean Monnet, Донецький державний університет управління
2009−2012 рр. — академічний координатор міжнародного проекту 15 312-LLP-1−2009-UA-AJM-MO по вивченню та викладанню навчального модулю «Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства» в рамках Jean Monnet Programme
2007 — учасник програми TEMPUS проекту SCM NO 15 BO5−2005 Workshop for Introducing Practical Approaches in Transforming Higher Education in Ukraine (Poland)
2005 — учасник семінару Української Асоціації розвитку менеджменту та бізнес-освіти «Активні методи та технології навчання для бакалаврських та магістерських програм»

Список публікацій
доктора наук з державного управління, професора
Діденко Ніни Григорівни
з проблем демократії та управління в ЄС, європейської соціальної і гуманітарної політики, євроінтеграції України

Монографії, енциклопедії:
1. Філософія інтеграції: Монографія // за заг. ред. В. Д. Бондаренка, Ф. Г. Ващука.-Ужгород: ЗакДУ, 2011.- С.254−342
2. Моделі і механізми регулювання єврорегіонального співробітництва України: Монографія / За заг. ред. І.В.Артьомова, О. М. Ващук, О. М. Руденко. — Ужгород: МПП «Гражда», 2013. — 612 с. — (Серія «Євроінтеграція: український вимір»; Вип. 21). Діденко Н. Глава 6. Організаційно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування у розвитку транскордонного співробітництва.
3.Енциклопедія державного управління: у 8 т. Т.7: Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / наук.-ре. Кол. п: І.А.Грицяк (співголова), Ю.П.Сурмін (співголова) та ін.-2011.-764 с.
Виробничі ради в Німеччині – с.84−86 Вільне переміщення робочої сили — с.90−92 Державно-приватне партнерство — с.167−169 Європейська служба зайнятості -с.231−232 Європейська стратегія зайнятості – с.239−241 Європейське соціальне партнерство -с.252−253 Європейський соціальний фонд -с.265 Інформаційна мережа євроспільноти -с.339 Міжсекторне соціальне партнерство — с.440−441 Модель «соціальної гармонії» в Нідерландах — с.450−452 Політика і стратегія зайнятості в ЄС — с.545−546 Практика співучасті найманих працівників в управлінні підприємствами у Швеції -с.559−561 Програма соціальних дій ЄС — с.574−575 Ринок праці ЄС -с.606−607 Свобода підприємницької діяльності – с.617−618 Соціальне партнерство — с.638−640 Соціальне ринкове господарство в Німеччині – с.640−642 Соціальний контракт — с.647−648 Стратегія і структури ЄС щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків -с.673−674 Структурні фонди ЄС — с.678−679
Навчальні посібники, довідники:
1. Соціальна політика і соціальне партнерство в ЄС: довідник./ Н.Г.Діденко, І.Я.Тодоров, О.Р.Чугріна, О.К.Міхеєва / за заг. ред. Н.Г.Діденко-Донецьк: ДонДУУ, 2012.- 250 с.
2. Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства: навчально-методичний посібник / Н.Г.Діденко, І.Я.Тодоров, О.Р.Чугріна, О.К.Міхеєва; за заг. ред. Н.Г.Діенко.-Донецьк:ДонДУУ, 2011.-219 с.

Статті:
1. Діденко Н. Г. Стимулювання гнучкої зайнятості та мобільності робочої сили як пріоритет посткризового розвитку в країнах ЄС || Аналітика і влада: журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К.: НАДУ, 2014. — № 9. -С.31−35
2. Діденко Н. Європейський досвід участі соціально відповідального бізнесу у підвищенні якості життя громадян || Менеджер — 2013 — 3(65) -С.35−39
3. Діденко Н. Організаційно-правові засади правоохоронної діяльності в ЄС: регіональний аспект // ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО. Електронне наукове фахове видання Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. -2013.- № 1
4. Діденко Н. Удосконалення організаційної діяльності органів місцевого самоврядування у розвитку транскордонного співробітництва в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів // Координати управління: збірник наукових праць / за ред. проф. Д.І.Дзвінчука.- Вип. 4.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013.-С.88−92
5. Діденко Н. Гармонізація і об’єднання суб’єктів освітнього процесу у підготовці управлінців в процесі євроінтеграції // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за матеріалами ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород — Кошице — Мішкольц, 8−11 травня 2012 р. / ред. кол. Ф. Г. Ващук (голова), Х. М. Олексик, І.В.Артьомов та ін. — Ужгород: ЗакДУ, 2012. — Вип. 5(24).- С.123−130
6. Діденко Н. Застосування європейського досвіду соціального партнерства у визначенні принципів та пріоритетів державного управління в Україні // Управління розвитком. Збірник наукових праць .Харківського національного економічного університету -2012. — № 17 (138).-С.44−46
7. Діденко Н. Правові інструменти досягнення комплексності і системності у діяльності органів державного управління у країнах — членах ЄС // Координати управління: збірник наукових праць / за заг. ред.проф. Д.І.Дзвінчука.-Вип. 2.- Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2012.- С.55−60.
8. Диденко Н. Реформирование государственного управления в условиях мировых интеграционных процессов // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 18. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: Спецвипуск / за аг. Ред. Н. О. Титаренко, В.Г.Ціватого.-К.:ДАУ при МЗС України, 2012.- С.97−102
9. Діденко Н. Досвід соціальної інтеграції громадян в моделі «соціальної гармонії в Нідерландах // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління „Філософські і психолого-педагогічні засади управління“.-Т.ХІІ.-Вип.180.-Серія „Державне управління“.-Донецьк: ДонДУУ, 2011.-С.5−12
10. Діденко Н. Ринок праці та стратегія зайнятості в ЄС: досвід регулювання та управління // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління.-Х.:Вид-во „ДокНаукДержУпр“, 2010.-№ 2.-С.131−137.
11. Діденко Н., Діденко В.С. Соціальне партнерство у Швеції як засіб дотримання соціальної рівноваги та соціальної гармонії: досвід для України // Проблеми державного управління розвитком промислового потенціалу регіону: Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. -т. Х, вип. 124, Донецький державний університет управління.- Донецьк: НОРД КОМП’ЮТЕР, ДонДУУ, 2009.- С.46−56.
12. Діденко Н., Діденко В.С. Механізми державного управління в реформуванні соціальної сфери у країнах Центральної та Східної Європи: досвід для України // Сучасні механізми державного управління в різних сферах і галузях економіки:зб. наук. праць / Донецький державний університет управління.- Донецьк: ДонДУУ, 2009.-Т.Х.- С.43−55.
13. Діденко Н. Принципи та пріоритети державного управління в європейських моделях соціального партнерства // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць:. — Х.: Вид-во ХАРІ НАДУ, Магістр, 2008. — Вип. 1(20).- С.431−436
14. Диденко Н. Г. Формирование новой модели высшей школы Украины в контексте развития Европейского пространства высшего образования: проблемы и перспективы // Збірник методичних матеріалів щодо впровадження положень Болонської декларації. Випуск 1 / За загальною редакцією В.Буреги. -Донецьк: ДонДУУ, 2008.-С.13−20
15. Діденко Н. Удосконалення механізмів державного управління у розвитку партнерства між вузами та роботодавцями у контексті входження України до Європейського простору вищої освіти (// Держава та регіони: Науково-виробничій журнал. Серія „Державне управління“. — 2007. — № 2. — С. 25−29
16. Діденко Н. Європейські моделі соціального партнерства: досвід для України // Держава і регіони. Науково-виробничій журнал. — Серія „Державне управління“ — 2007. — № 1. -С. 56−61
17. Диденко Н. Г. Основные тенденции реформирования украинской высшей школы в контексте формирования общеевропейского пространства высшего образования // Менеджер. Науковий журнал. Вісник ДонДУУ. — 2006 — № 2 — С. 16−25
18. Didenko N. Current problems and perspectives of the cross-border cooperation between Ukraine and the EU || L’EUROPE UNE / UNITED EUROPE, No 7−8/2013−2014 — P. 21−24
19. Didenko N. Europe 2020 and the Eastern partnership: focus on education. training. youth and employment // The Eastern partnership and Europe 2020 strategy: Visions of leading policymakers and academics.-Luxemburg Publications Office of the European Union> 2012.-184 pp. P.125−132
20. Didenko N. The problems of reformation of public administration in Ukraine, in European context // L’EUROPE UNE / UNITED EUROPE, No 6/2012 — P.44−49
21. Didenko N. European experience of social partnership and possibilities of its implementation in Ukraine. || L’EUROPE UNE / UNITED EUROPE, No 5/2011 — P.18−28
22. Didenko N. The Urgent Problems of Formation of the Social Responsibility of Ukrainian Business and Practices of Corporate Social Responsibility in the European Union || Culture, Elites and European Integration/ Volume IV -International Relations and European Union Interdisciplinary Studies / Coordinator — Simion Costea/ Preface-Dr. Nicolae Paun. — Paris, Editions Prodifmultimedia, 2011-P.96−106
Тези доповідей:
1. Діденко Н. Г. Фактори впливу на здоров’я громадян та ефективність служб охорони здоров’я в країнах ЄС // Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я в: матеріали наук.-практ. Конф. (Київ, 22 квітня 2015 р.) / за заг. Ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк.- ДКС-Центр, 2015.-С.31−33.
2. Діденко Н. Транскордонне співробітництво як складова європейської інтеграції України // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції „Європейська перспектива України та візова політика країн ЄС: виклики і можливості“, Донецький інститут соціальних досліджень і політики аналізу спільно з кафедрою політології Донецького національного університету 15 лстопада 2013 року».-Донецьк:ДНУ, 2013.-С. 90−97
3. Діденко Н. Регіональне співробітництво, обмін досвідом та зближення законодавства між Україною та ЄС // Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною та ЄС у контексті Східного партнерства і Стратегії «Європа-2020»: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. За міжнародною участю, 6−7 квітня 2012 р., м. Донецьк, Донецький державний університет управління.- Донецьк: ДонДУУ, 2012.-С.21−30
4. Діденко Н. Інтеграція та інтернаціоналізація світового простору в умовах фінансової цивілізації // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали V Міжнародних філософсько-економічних читань (28 — 29 травня 2012 року, Львів) / Редколегія. Відп. секретар З. С. Скринник. — Львів, 2012. -С.101−109
5. Діденко Н. Європейська інтеграція України та Програма Східного партнерства // Антикризова стратегія регіональної молодіжної політики: матеріали регіональної науково-практичної конференції/ Під редакцією к.і.н., доц. Ликова В. В., к. філос.н., доц. Давидова П.Г.-Донецьк:Норд-Прес, 2011.-С.132−134
6. Діденко Н. Політико-правові засади соціальної відповідальності бізнесу в країнах ЄС: досвід для України // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали IV Міжнародних філософсько-економічних читань (18−20 травня 2011 року, Львів)/Редколегія: Відп. секретар З. С. Скринник.-Львів, 2011.-С.178−184
7. Діденко Н. Роль держави у забезпеченні гендерної рівності в країнах ЄС:досвід для України // Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: матер. Міжнар. наук. конф.(Київ, 19 травня 2011 р.)/Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка; [редкол. В.О.Огнев’юк (голова), Л. Л. Хоружа, К. О. Линьов, Г. М. Надтока, О.І.Бонь та ін.: наук. ред. Г. М.Надтока].- К.: Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2011.-С.39−44
8. 9. Діденко Н. Політика ЄС з поліпшення умов життя і праці громадян в посткризовий період || Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет- конференції (м.Донецьк, 17−18 травня 2011 р.).-Донецьк:ДонДУУ, 2011.- С.8−13
10. Діденко Н. Роль і функції соціального партнерства у розвитку «сформованого» суспільства в Німеччині // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Донецьк, 9−10 квітня 2009 р.).-Донецьк:ДонДУУ, 2009.-С.32−37
11. Didenko N. Youth mobility and intercultural dialogue as a key resources of implementation of the EU’s Programme «Eastern Partnership» and the Strategy of «Europe 2020» // «European neighbourhood policy and eastern partnership: achievements, obstacles and perspectives», scientific-practical conf. with intern. participation (2011; Chişinău). The material of the Conf. Acad. of Econ. Studies of Moldova, 05−07 may 2011 / scientific com.: Grigore Belostecinic, Silvo Devetak, Rajko Knez [et al.]. — Ch.: IEFS, 2011. — P.427−437