Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності


Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Донецького державного університету управління створена для підготовки всебічно освічених, висококваліфікованих і конкуренто- спроможних фахівців з формуванням інтелектуальної еліти українського суспільства в сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю та інноваціями.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності забезпечує підготовку спеціалістів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за наступними спеціальностями:

Бакалавр:

 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 • Менеджмент інноваційної діяльності.

Магістр:

 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 • Європейський менеджмент ЗЕД;
 • Управління інноваційною діяльністю;
 • Управління проектами.

Підготовка фахівців забезпечується за наступними освітньо- кваліфікаційними рівнями:

 • Бакалавр – 4 роки навчання;
 •  Магістр – 1,5 роки.

Ліцензовані обсяги прийому на перший курс кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності становлять:

 • За спеціальність 0306 «менеджмент і адміністрування» 480 осіб (денне навчання) , 380 осіб (заочне навчання);
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності:
 • Магістр – 30осіб (денне навчання), 30 осіб (заочне навчання);
 • Управління проектами – 20осіб (денне навчання), 30 осіб (заочне навчання);
 • Менеджмент інноваційної діяльності – 30 осіб;
 • Управління інноваційною діяльністю – 20осіб.

Спеціалізація кафедри – підготовка висококваліфікованих менеджерів ЗЕД, менеджерів з інноваційної діяльності, фахівців з управління інноваційної діяльності та управляння проектами.

Студенти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Менеджмент;
 •  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 •  Європейський менеджмент ЗЕД;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Логістика;
 •  Митна справа;
 • Міжнародний бізнес;
 • Етика сучасного менеджера;
 •  Європейська економіка;
 • Облік і аналіз ЗЕД;
 • Спільне підприємництво;
 • Управління контрактною діяльністю;
 • Управління ризиками;
 • Міжнародний маркетинг;
 •  Глобальна економіка;
 • Теорія економічного аналізу;
 •  Ринкова трансформація економіки регіону;
 •  Методологія і організація наукових досліджень;
 • Контролінг;
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції;
 • Управління доставкою товарів у ЗЕД;
 •  Стратегічне управління інноваційним розвитком;
 • Управління інтелектуальною власністю;
 • Управління командою проекта;
 • Управління проектами;
 •  Управління якістю;
 • Маркетинг інтелектуальної власності;
 • Патентно-інформаційна діяльність;
 •  Право інтелектуальної власності і Інтернет;
 •  Управління галузевими проектами та програмами;

Сфера діяльності випускників спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Європейський менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»:

 • планування, організація та здійснення експортно-імпортних операцій;
 • проведення міжнародних маркетингових досліджень;
 •  підготовка, укладання та здійснення зовнішньоторговельних угод;
 •  управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства;
 •  надання консультаційних послуг з питань митного оформлення.

Посади, які можуть займати випускники спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Європейський менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»:

 • менеджер із зовнішньоекономічної діяльності;
 • менеджер адміністративної діяльності;
 •  фахівець державної служби;
 • викладач вищого навчального закладу;
 •  науковий співробітник (економіка, організація та управління виробництвом);
 •  керівник експертно-оціночної фірми;
 •  комерційний директор;
 •  помічник керівника підприємства, установи, організації;
 •  митний брокер;
 • начальник складу (вантажного, митного, ліцензійного);
 • керівник міжнародного туристичного агентства;
 • керівник малого підприємства у сфері виробництва;
 •  керівник малого підприємства у сфері послуг;
 •  керівник адміністративного апарату (за окремими напрямками менеджменту і адміністрування);
 •  начальник відділу (планово-економічного; зовнішньоекономічних зв’язків; реклами; стра­тегічного аналізу; зв’язків з громадськістю).

Сфера діяльності спеціальностей «Управління інноваційною діяльністю», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління проектами»:

 •  Органи державної влади й місцевого самоврядування (керування соціально-економічним розвитком області, міста, району; митні служби, антимонопольні комітети, СБУ, податкові інспекції, МВС тощо).
 •  Інноваційні центри й інноваційні фонди, науково-дослідні і проектні інститути, технопарки, венчурні фірми, навчальні заклади всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, промислово- виробничі підприємства державний і недержавний сектори керування, підприємницькі, правові й інші оргструктури, у яких так чи інакше повинен розвиватися інтелектуальний потенціал, організація і управління процесом створення і реалізації ОІВ, інноваційними проектами, оформлення документації на одержання патентів і інших охоронних документів.

Посади, які можуть займати випускники спеціальностей «Управління інноваційною діяльністю», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління проектами»:

 • менеджер з інтелектуальної власності;
 •  патентознавець;
 •  менеджер інноваційного проекту;
 • спеціаліст маркетингу з інновацій;
 •  консультант з питань управління інтелектуальною власністю;
 •  інспектор митної служби з питань інтелектуальної власності;
 •  керівник управлінських і економічних служб промислових підприємств, закладів і організацій;
 • викладач управлінських і економічних дисциплін у ВУЗах, технікумах, коледжах;
 •  керівник, заступник керівника комерційних фірм, VIP- менеджер підприємства.

Навчальний процес забезпечують викладачі високої кваліфікації: професори та доценти з науковими ступенями в сфері економіки та державного управління. Лекційні, семінарські та практичні заняття проводяться із застосуванням сучасних методів навчання та мають як теоретичну, так і практичну направленість. Значна увага приділяється індивідуальній та самостійній роботі студентів, яка забезпечується методичними розробками кафедри з кожної дисципліни.

Рівень навчання посилюється значним обсягом залученням студентів до науково-дослідної роботи. Загалом наукова діяльність кафедри здійснюється в рамках наукового напряму “Теоретико- методологічні та науково-практичні проблеми формування, розвитку і управління зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю” (науковий керівник – д.е.н., проф. Дятлова В.В.). Студенти залучаються до участі в олімпіадах, семінарах, конференціях, підготовки публікацій.