Кафедра соціології управління


Кафедра соціології управління Донецького державного університету управління створена для підготовки фахівців з соціології (галузь знань «05 – соціальні та поведінкові науки», спеціальність: 054 Соціологія) та соціальної роботи (галузь знань «23 – соціальна робота», спеціальність: 231 Соціальна робота).

Підготовка забезпечується за наступними освітньо- кваліфікаційними рівнями:

 •  Бакалавр – 4 роки навчання (спеціальність: 054 Соціологія та спеціальність: 231 Соціальна робота);
 • Спеціаліст – 1 рік навчання (спеціальність: 054 Соціологія).
 • Магістр – 1,5 роки навчання (спеціальність: 054 Соціологія).

Ліцензовані обсяги набору: ОКР «Бакалавр» спеціальності «Соціологія» на денну форму навчання становлять 50 осіб, на заочну – 25 осіб; спеціальності «Соціальна робота» – на денну форму навчання – 50 осіб; ОКР «Спеціаліст» спеціальності «Соціологія» на денну форму навчання – 25 осіб, на заочну – 25; ОКР «Магістр» спеціальності «Соціологія» на денну форму навчання – 20 осіб, на заочну – 15.

Спеціалізація кафедри – підготовка фахівців у галузі соціального управління.

Студенти спеціальності «Соціологія» ОКР «Бакалавр» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Історія соціологічних теорій та вчень
 •  Методологія та методи соціологічних досліджень
 • Основи демографії;
 •  Соціологія особистості
 •  Соціологія громадської думки
 • Економічна соціологія
 • Соціальні технології і соціальне прогнозування
 • Соціологія сім’ї
 • Соціологія освіти і молоді
 • Соціологія політики
 • Соціологія управління
 • Соціальна психологія
 • Соціологічні практикуми
 • Соціологія кар’єри та лідерства
 • Соціологія культури та релігії
 • Соціологія масових комунікацій та реклами
 • Соціологія організацій
 • Етносоціологія
 • Соціологія конфлікту
 • Соціологія інноваційних процесів
 • Паблікрілейшнз
 • Гендерна соціологія
 • Соціологія міста
 • Кросс-культурний менеджмент
 • Соціологія девіантної поведінки.

Студенти спеціальності «Соціологія» ОКР «Спеціаліст» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Тренінг організації ведення переговорів
 • Маркетингові дослідження
 • Соціологія постмодерну
 • Аналіз соціальних мереж
 • Аналіз категоріальних данних
 • Соціологія вільного часу та дозвілля
 • Якість емпіричногог дослідження
 • Категоріально-термінологічна база соціології
 • Теорія причинності в соціології
 • Соціологія державного управління
 • Соціологія міжнародних відносин
 • Соціологія парламентаризму
 • Соціальна структура і соціальна стратифікація

Студенти спеціальності «Соціологія» ОКР «Магістр» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Пізнавальні технології в соціології
 • Методика викладання соціології
 • Глобалізація: соціологічний аналіз
 • Соціологія постмодерну
 • Інституціональна соціологія
 • Новітні соціологічні теорії
 • Актуальні проблеми соціогуманітарних наук
 • Соціокультурний розвиток людства
 • Феноменологічна соціологія
 • Теорія причинності в соціології
 • Соціологія державного управління
 • Категоріально-термінологічна база соціології
 • Підготовка підсумкових документів дослідження
 • Актуальні проблеми соціального прогнозування

Сфера діяльності випускників:

 • Органи державної влади всіх рівнів (соціологічний супровід прийняття управлінських рішень);
 • Державні та комерційні установи (управління персоналом та робота з кадрами (HR-відділи);
 • Органи соціального забезпечення та страхові компанії;
 • Маркетингові компанії (дослідження ринку збуту та споживчого попиту;
 • Штаби політичних партій (планування та організації виборчих та політичних кампаній);
 • Аналітичні центри та консалтингові фірми;
 • Засоби масової інформації (преса та телебачення)
 • Рекламні та PR агенції;
 • Освітні заклади та науково-дослідні установи тощо.

Посади, які можуть займати випускники:

 • Соціолог;
 • Маркетолог;
 • Спеціаліст органів державної служби;
 • Спеціаліст зі створення систем соціальної інформації;
 • Спеціаліст з планування та організації виборчих та політичних кампаній;
 • Фахівець соціологічного аналітичного центру, лабораторії;
 • Науковий співробітник;
 • Викладач вищого навчального закладу.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» ОКР «Бакалавр» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Психологія та педагогіка
 • Соціологія
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Економічні основи соціальної роботи
 • Галузеве законодавство в соціальній роботі
 • Соціальна профілактика
 • Вікова фізіологія та психологія
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Конфліктологія
 • Біологічні і медико-соціальні основи здоров’я АРМ соціального працівника;
 • Основи демографії
 • Соціальні технології та соціальне прогнозування
 • Актуальні проблеми зайнятості нас
 • Історія та теорія соціальної роботи
 • Деонтологія
 • Соціологія девіантної поведінки
 • Соціальне інспектування
 • Основи реабілітології
 • Технології соціальної роботи
 • Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
 • Менеджмент соціального забезпечення
 •  Документознавство
 • Організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту
 • Соціальна психологія
 • АРМ соціального працівника
 • Рекламно-інформаційні технології та інформаційні методики в соціальній роботі
 • Спеціалізовані служби в соціальній сфері
 • Основи психодіагностики та психоконсультації
 • Соціальна робота в пенітенціарних закладах
 • Організація і облік соціальних виплат
 • Історія доброчинності і меценацтва
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальне консультування
 •  Соціальне страхування
 • Соціологія сім’ї
 • Соціологія кар’єри та лідерства
 • Соціально-психологічні основи групової роботи
 •  Соціальна робота з різними групами клієнтів
 •  Основи соціального супроводу сім’ї
 •  Теорія соціального захисту і забезпечення
 •  Дозвіллєзнавство

Сфера діяльності випускників:

 • Регіональні та місцеві органи державного управління;
 •  Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Підприємства, установи та організації з соціального захисту;
 •  Благодійні фонди;
 •  Центри зайнятості населення;
 • Відділи соціально-правової допомоги;
 •  Територіальні відділи соціального захисту населення;
 •  Центри і служби психолого-педагогічної реабілітації та підтримки соціально незахищених верств населення;
 • міграційні служби;
 • Комітети та управління з молодіжної політики, охорони праці та навколишнього середовища;
 •  Фонди соціального страхування;
 • Громадські організаціїз надання соціальної допомоги;
 •  Реабілітаційні центри, центри соціального обслуговування населення, інтернати, притулки;
 •  Соціальні гуртожитки.

Посади, які можуть займати випускники:

 • Соціальний працівник;
 •  Менеджер соціальної сфери;
 •  Соціальний педагог;
 •  Соціальний працівник на підприємстві;
 •  Соціальний інспектор;
 •  Страховий агент;
 •  Спеціаліст з соціальної роботи;
 •  Спеціаліст державної служби

Навчальний процес забезпечують загальні аудиторії, соціологічна лабораторія, бібліотека. Кафедра обладнана комп’ютерною технікою, необхідною для науково-дослідної діяльності студентів та викладачів. Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими основними напрямками:

 •  Соціологія державного управління
 •  Соціологічні аспекти реформування місцевого самоврядування
 •  Соціальні комунікації та соціальні технології в управлінні
 •  Професійне самовизначення у соціальному часі
 •  Соціальні засади управління якістю освіти
 •  Соціальні детермінанти подолання злочинності в українському суспільстві
 • Соціальний капітал як ресурс соціально-економічної адаптації населення у перехідний період
 •  Ефективність функціонування міських публічних просторів
 • Соціальна підтримка воїнів АТО, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб
 •  Молодіжна сімейна політика
 • Молодіжне лідерство

За активної участі викладачів і студентів кафедри:

 •  проводяться соціологічні дослідження (у тому числі в межах міжнародних проектів), за результатами яких студенти представляють роботи на всеукраїнські конкурси наукових робіт;
 •  організовуються наукові конференції (12 років поспіль на базі кафедри проходить міжнародна конференція «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління»), круглі столи, презентації;
 •  видаються збірки наукових праць;
 • реалізуються соціальні проекти, у тому числі з облаштування публічних місць у місті Маріуполі, розвитку молодіжного лідерства, підтримки воїнів АТО та переселенців, патріотичного виховання молоді.
ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію Донецького державного університету управління
Звіт дослідженя проведених соціологічною лабораторією кафедри соціології управління
ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію Донецького державного університету управління
Моніторинг по АП

 

ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію Донецького державного університету управління
звіт за результатами соціологічного дослідження
ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію Донецького державного університету управління
Звіт дослідження