Навчально-методична рада


У відповідності до Положення про державний вищий заклад освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 05.09.96, створена навчально-методична рада ДонДУУ (далі НМР).

Навчально-методична рада створюється у складі проректорів з навчальної, наукової та виховної роботи і членів ради: деканів факультетів, зав. кафедрами (голів предметно-методичних комісій кафедр), директорів коледжів університету, керівників структурних підрозділів: бібліотеки, редакційно-видавничого відділу, навчального відділу.

Головою НМР призначається проректор з навчальної роботи.

До складу ради можуть бути включені інші науково-педагогічні працівники університету (за необхідністю).

Головною метою навчально-методичної ради є діяльність з координації основних спрямувань розвитку та вдосконалення навчально-методичної роботи в університеті, методичного забезпечення та наукової організації навчального процесу.

Кількість та персональний склад членів НМР затверджується ректором університету управління. При необхідності щорічно до складу НМР можуть бути внесені зміни.

Поточну координаційно-організаційну роботу виконує секретар ради. Він несе особисту відповідальність за ведення документації НМР та доведення її рішень до виконавців.

Навчально-методична рада університету управління виконує наступні завдання:

здійснює загальне керівництво навчально-методичною радою в університеті;
розробляє пропозиції щодо змісту підготовки фахівців з менеджменту та економіки з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, кваліфікаційних вимог до випускників відповідних спеціальностей та певних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
координує діяльність структурних підрозділів, які вирішують питання методичного забезпечення навчального процесу;
визначає форми та засоби проведення навчально-методичної роботи в університеті;
розробляє та здійснює заходи щодо підвищення якості навчально-методичної забезпечення; підбиває підсумки навчальної та виробничої практики студентів університету;
розглядає звіти зав. кафедрами, деканів факультетів про навчально-методичну роботу на кафедрах, факультетах;
обмірковує стан та заходи з подальшого поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних планів спеціальностей;
розглядає звіти кафедр про зв’язки з випускниками університету та аспірантури і розробляє заходи з подальшого поліпшення підготовки кадрів;
розглядає рекомендації про видання робіт навчально-методичного характеру;
розглядає інші питання, які зв’язані з навчально-методичною роботою університету, у т.ч. питання координації діяльності з виховною та науково-технічною радами.

Робота навчально-методичної ради проводиться відповідно до плану, який розробляється на навчальний рік. План роботи навчально-методичної ради затверджується ректором університету управління після розгляду НМР.

Рішення (постанови) навчально-методичної ради з усіх питань навчальної та методичної роботи університету приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів.

Засідання ради оформлюється протоколом. Протоколи підписуються головою та секретарем навчально-методичної ради.

Голова навчально-методичної ради організує систематичну перевірку виконання рішень НМР та інформує членів ради про виконання прийнятих рішень.

На основі рішень НМР проректором з навчальної роботи приймаються відповідні адміністративні рішення.