Викладаемо спецкурс «Демократія і управління в ЄС»


В рамках проекту Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні»  (Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine») доктор наук з державного управління, професор Н.Г.Діденко зустрілася з магістрами державного управління Київського університету імені Б.Грінченка і познайомила зі спецкурсом «Демократія і управління в ЄС».

Відповідаючи на анкету щодо змісту спецкурсу магістри вибрали серед найбільш цікавих тем: захист прав людини як основи політичного управління в ЄС, економічна інтеграція та фінансове регулювання в ЄС, основні напрями європейської соціальної політики та соціального прогресу, європейське управління у сфері освіти, професійної підготовки та молоді, Європа громадян», моделі регіонального та місцевого управління в ЄС.

Що стосується проблем, які є найбільш актуальними для розвитку євроінтеграції в Україні, магістри виділили: підтримка демократії та належного  врядування; стимулювання економічного і соціального розвитку;проведення секторальних реформ.

Серед факторів, які мають найбільший вплив на проєвропейські орієнтації громадян в Україні, магістри виділили: освітні програми в навчальних закладах, академічну мобільність в кожному українському університеті, створення інформаційних центрів ЄС в університетах (навчальних закладах).

Teaching special course “Democracy and governance in the EU”

In the framework of the Jean Monnet Chair «Analysis and implementation of European experience in the area of ​​democracy and governance in Ukraine». Professor N. H.Didenko,  Dr. of Sc.in Public Administration, met with the MA students of specialty “Public Administration” from  Kiev University named after B.Hrinchenko and introduced a special course on “Democracy and governance in the EU”.

Responding to a questionnaire on the content of the study course the students chose among the most interesting topics: protection of human rights as the basis of political governance in the EU, economic integration and financial regulation in the EU, the main directions of European social policy and social progress, the European management in the field of education, training and youth, Europe of citizens, models of regional and local government in the EU.

As for the problems that are the most relevant for the development of European integration in Ukraine, the students stressed upon the following: support for democracy and good governance; promoting economic and social development of sectoral reforms.

Among the factors that have the greatest impact on the pro-European orientation of citizens in Ukraine, the students underlined: educational programs in educational establishments, academic mobility in each Ukrainian university, EU information centers at universities (schools).

Попередні Кафедра Жана Моне взяла участь у проведенні EU Studies Fair
Наступні Міжнародна конференція ім. Жана Моне «НАЗУСТРІЧ ВИКЛИКАМ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: ДОСВІД ЦЕНТРІВ ІМ. ЖАНА МОНЕ В КИЄВІ ТА ДОНЕЦЬКУ»