Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Наукові дослідження, участь у наукових конференціях:

16–17 квітня 2015 р. – ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту»,  Національний університет цивільного захисту України (м. Харків).

22 квітня 2015 р. – науково-практична конференція «Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я», Національна академія державного управління при Президентові України, Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа ВІЛ-послуг у дії», який реалізується в Україні компанією «Делойт Консалтінг» (Deloitte Consulting), (м. Київ).

24 квітня 2015 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція
«Стратегія розвитку безперервної освіти керівних і педагогічних кадрів: наукові підходи та шляхи реалізації», Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Київ).

Jean Monnet Chair “Analysis and implementation of European experience in the area of ​​democracy and governance in Ukraine”

Scientific research, participation in the scientific conferences:

16-17th of April, 2015 – Ukrainian scientific-practical conference “State management of scientific and educational provision of training of the  competitive specialists in the field of civil protection”, the National University of Civil Defense of Ukraine (Kharkiv).

April 22nd, 2015 – Scientific-practical conference “The task of the state to provide effective personnel policy of the health care system,” National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, the US Agency for International Development (USAID) «Reform HIV services in Action” being implemented in Ukraine by “Deloitte Consulting» (Deloitte Consulting), Kyiv.

April 24th, 2015 – National Scientific Conference.

“The strategy of continuing education of administrative and teaching staff: scientific approaches and ways of implementation”, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, State Higher Educational Institution “University Education Management”.

Central Institute of Postgraduate Education Kiev.

 

Збірник тез конференції

Матеріали науково-практичної конференції

Доповідь

 

Попередні Демократія і управління в ЄС
Наступні Навчальний візит ДонДУУ до Фінляндії