КАФЕДРА ЖАНА МОНЕ В КОЛОМИЙСЬКОМУ РАЙОНІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Серед важливих напрямів діяльності кафедри – підтримка тих навчальних закладів, які співпрацюють з навчальними закладами європейських країн, беруть участь у європейських та транскордонних проектах співробітництва.

Коломийський район, який граничить з Польщею, має багатий досвід співпраці з сусідами. Це прекрасний живописний район, який має славетну історію, високу мистецьку та образотворчу культуру.

Коломийщину називають писанковим краєм, адже прекрасний музей писанки, великодні передзвони і писанкові барви супроводжують життя цього краю.

Жителі Коломийщини – щирі люди з європейським мисленням, які активно сприяють наближенню до Європи.

23.04.2015 р. в Коломийському районі на базі Спаської загальноосвітньої школи (директор – Угринчук І.В.) проведено семінар, присвячений презентації Кафедри Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні», у якому взяли участь директори та педагогічні працівники шкіл Коломийського району, Палійчук В.В. – головний спеціаліст департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, Л.П.Угринчук – заступник начальника управління – начальника відділу загальної середньої освіти управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації, І.В.Терлецький  – голова постійної комісії з питань освіти, ЗМІ та зв’язків з громадськістю Коломийської районної ради, О.В.Бакай – голова районної профспілкової організації працівників освіти і науки України.

На семінарі було представлено доповіді директорів:

Матковська О.П., директор Отинської ЗОШ І-ІІ ст. «Про стан співпраці з установами Республіки Польщі»

Кошик Г.Д., директор Ліснохлібичинської ЗОШ І-ІІ ст.., Огородничук Я.Й., директор Великокам’янської ЗОШ І-ІІІ ст. «Співпраця з українсько-канадським фондом «Світдля дітей».

Учні та вчителі школи познайомили гостей з прекрасними традиціями Великодня, культури вишиванки та писанки, які реалізуються та підтримуються у навчальному закладі.

Важливими підсумками семінару є спільне прагнення до розширення співпраці з європейськими партнерами, розповсюдження знань про ЄС, участь у подальших європейських проектах.

 

 

Jean Monnet Chair in Colombia district Ivano-Frankivsk region

Among the important activities of the Chair – support of those schools which cooperate with educational institutions of European countries and take part in European and cross-border cooperation projects.

Kolomiysky area which borders with Poland, has an extensive experience of cooperation with its neighbors. It is a beautiful scenic area that has a glorious history, high art and visual culture.

Kolomiyschina is called Easter picturesque area, because of the museum of Easter decoration eggs, the place Easter colors chimes accompany the life of this region.

Residents of Kolomyia are sincere people with European way of thinking, they actively promote closeness to Europe.

04/23/2015 in Kolomyia area at the Spassky secondary school (Director – Uhrynchuk I.V.) a seminar on the presentation of the Jean Monnet Chair “Analysis and implementation of European experience in the area of ​​democracy and governance in Ukraine” was held, which was attended by directors and teaching staff of schools of Kolomyia district – V.V. Paliychuk – Head of the Department of Education and Science of Ivano-Frankovsk, L.P.Uhrynchuk – Deputy Head of Department – Chief of General Secondary Education Department of Education, Youth and Sports Kolomyia district administration, I.V.Terletskyy – Chairman of the Standing Committee on Education, Media and public relations Kolomyia District Council O.V.Bakay – head of the district trade union of education and science of Ukraine.

The workshop presentations of directors:

Matkovska O.P., director of secondary school of Otyn “The level of cooperation with the institutions from Poland”.

Koshyk G.D., director of Lisnohlibychynska school I-II level, Ohorodnychuk Y.A., director of Velykokamyanskoyi secondary school “Cooperation with the Ukrainian-Canadian Fund” world for children. ”

Pupils and teachers of the school introduced the guests with beautiful Easter traditions, culture, embroidered and decorated, which are implemented and supported in school.

The important result of the seminar is a joint commitment to expanding cooperation with European partners, dissemination of knowledge about the EU participation in the future European projects.

Попередні Навчальний візит ДонДУУ до Фінляндії
Наступні Вітаємо нашого чемпіона!