Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» презентує публічні лекції та спецкурс «Демократія і управління в ЄС» у Львові


Використання позитивного європейського досвіду є важливою складовою проведення реформ в Україні та реалізації євроінтеграційних перспектив України, тому розповсюдження знань та інформації про Європейський Союз, систему державного управління та демократію, соціальну та гуманітарну політику європейських держав є головним напрямом діяльності кафедри.

На мою думку, найбільш активною групою для реалізації цієї мети є педагоги та учні, тому для мене надзвичайно важливим і змістовним став візит до Львова і проведення презентації проекту для  педагогів та учнів шкіл Галицького району м. Львова, які беруть активну участь у співробітництві з освітянами країн ЄС, мають партнерів у Німеччині, Польщі, Словаччині, Чехії, створили у своїх навчальних закладах євроклуби.

Під час зустрічей з начальником районного відділу освіти Л.М.Васютою, директорами шкіл С.А.Ураловою, Л.І.Юхман, І.В.Лозенком ми обговорили можливості співпраці та майбутні проекти, які можуть бути корисними для учнів та педагогів, дозволять створити інформаційну та просвітницьку мережу.

Під час бесіди з учнями з’ясували, що їх цікавлять питання учнівського самоврядування, захист прав громадян в ЄС, тож наша наступна зустріч буде присвячена цим питань

Щиро дякую колегам зі Львова.

Керівник кафедри Жана Моне, доктор наук з державного управління, професор Н.Г.Діденко

 

Jean Monnet Chair “Analysis and implementation of European experience in the area of ​​democracy and governance in Ukraine” presents the public lectures and study course “Democracy and Governance in the EU” in Lviv

The application of the positive European experience is an important component of reforms in Ukraine and of the European prospects of Ukraine that is why spreading knowledge and information about the European Union, the system of governance and democracy, social and humanitarian policy of European countries is the main focus of the Chair.

In my opinion, the most active group to achieve this goal is the one of teachers and students, so for me the visit to the city and the presentation of the project for teachers and students in the schools of the Galician district of Lviv which is actively involved in collaboration with educators of the EU countries with partners in Germany, Poland, Slovakia, Czech Republic, established the European clubs in their schools, was very important and meaningful.

During the meetings with the head of district education department L.M.Vasyuta, principals S.A.Uralova, L.I.Yuhman, I.V.Lozenko we discussed the possibility of cooperation and future projects that may be useful for students and teachers and allow to create an information and education network.

During the meeting with the students we found out that they are interested in the issue of student self-governancen, of the EU citizens rights, so our next meeting will be devoted to these issues.

I sincerely thank colleagues from the city of Lviv.

Head of the Jean Monnet Chair,

Professor N.H.Didenko

Dr.of Sc.in Public Administration

Попередні Святкумо Halloween разом!
Наступні Підготовка публічних управлінців за європейськими принципами і стандартами: орієнтири для України