Робота екзаменаційної комісії спеціальності «Публічне управління та адміністрування»


Успішним захистом магістерських робіт здобувачів освітнього ступеня магістр 2016 року набору завершилась робота екзаменаційної комісії спеціальності «Публічне управління та адміністрування», що тривала з 26 до 29 березня 2019 року.

У дослідженнях магістрів знайшли відображення такі напрямки удосконалення діяльності держаних органів влади та місцевого самоврядування, як шляхи вдосконалення податкової політики в системі державного управління та підходи до впровадження зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційних механізмів в Україні, удосконалення державного контролю обігу лікарських засобів та наркотиків в Україні,  та тенденції удосконалення джерел пенсійного права, а також адаптації зарубіжних практик соціальної роботи та надання послуг соціального захисту, удосконалення державного управління процесом формування ринку праці в регіоні, адміністративно-правових засад діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, удосконалення процесів формування та використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

Частина робіт була присвячена визначенню підходів до впровадження європейського досвіду децентралізації влади на сучасному етапі реформування місцевої влади в Україні, аналізу проблем та напрямків розвитку державної спортивної та молодіжної політики в сільській місцевості та удосконалення реалізації державної політики зайнятості осіб з інвалідністю, питанням бюджетної децентралізації як механізму формування спроможних територіальних громад та використанню потенціалу засобів масової комунікації та маркетингу у процесі прийняття управлінських рішень, формуванню лідерських якостей майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту та удосконаленню процесу самоорганізації населення органами місцевого самоврядування, а такожрозвитку державної політики забезпечення гендерної рівності в Україні.

В інших магістерських роботах обґрунтовано шляхи удосконалення системи соціального захисту населення як складової сталого розвитку європейської держави в Україні, трансформацію діючої моделі взаємодії органів місцевого самоврядування із суб’єктами волонтерської діяльності у соціальній роботі, удосконалення процесів державного регулювання в сфері внутрішньої міграції населення, одержали подальшого розвитку питання розвитку системи управління якістю  державної служби України в умовах європейської інтеграції, вдосконалення РR-менеджменту органів публічної влади  та удосконалення організації проходження державної служби в умовах її реформування.

Членами комісії зазначено високий науковий рівень та практичне значення результатів досліджень та запропонованих практичних рекомендацій у всіх представлених магістерських роботах, окремої уваги заслуговують роботи:  Круликовської Т.А. (науковий керівник – к.ю.н., доцент Калініна І.В.) щодо удосконалення адміністративно-правових засад діяльності органів місцевого самоврядування в Україні; Дороганя В.І. (науковий керівник – к.держ.упр., доцент Тарасенко Д.Л.) щодо удосконалення процесу взаємодії органів публічної влади з громадськістю на сучасному етапі державотворення в Україні; Кубай Т.В. (науковий керівник – д.держ.упр., професор Стойка А.В.) щодо подолання соціального сирітства в Україні; Хотнянського Я.С. (науковий керівник – д.держ.упр., професор Марова С.Ф.) щодо удосконалення адміністративно-правового механізму інформаційного забезпечення протидії корупції в органах місцевого самоврядування України.

Результати досліджень магістерських робіт опубліковано у профільних наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, міжнародних колективних монографіях, яким присвоєно ISBN країн Європейського Союзу та пройшли обговорення на Міжнародних науково-практичних конференціях.

Попередні Зустріч студентів з представниками Товариства Червоного Хреста
Наступні Підсумки ІІ-ої науково-практичної інтернет-конференції «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики»