Атестація слухачів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»


13 грудня 2019 року відбувся атестаційний екзамен слухачів освітнього ступеня магістр спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, заочної форми навчання, за результатами якого усі слухачі були допущені до захисту кваліфікаційної роботи.

16-18 грудня 2019 року в атмосфері щирого відкритого діалогу відбулися засідання Екзаменаційної комісії, де представники державної служби та органів місцевого самоврядування отримали можливість представити результати свої кваліфікаційних робіт.

Отримані теоретичні знання та практичний досвід допомогли майбутнім магістрам публічного управління та адміністрування гідно відповідати на запитання членів комісії та впевнено відстоювали свою думку, демонструючи високий рівень професійної підготовки та творчий підхід у розв’язанні проблемних ситуацій.

На розгляді державної екзаменаційної комісії у складі голови Семеніхіна Г.В., заступник голови д.е.н, доцента Чечель А.О. та членів комісії д.держ.упр., професора Марової, к.держ.упр., доцента Тарасенко Д.Л. та секретара к.е.н., доцента Ноги І.М. представлено 30 кваліфікаційних робіт, які були присвячені розгляду таких тематичних напрямів, як розвиток публічного управління та адміністрування процесами зовнішньої трудової міграції в Україні, формування ефективної системи документування управлінської діяльності в органах державного управління, організаційно-правове забезпечення розвитку системи місцевого самоврядування в умовах децентралізації, розвиток системи надання адміністративних послуг як інструменту підвищення ініціативності громадянського суспільства, розвиток управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти в умовах децентралізації, нормативно-правове забезпечення та шляхи удосконалення механізмів  контролю проектів державно-приватного партнерства, вдосконалення стратегічного планування як інструменту публічного управління соціально-економічного розвитку регіонах в умовах реформи місцевого самоврядування, розвитку електронного урядування як основи для модернізації державного управління. Також актуальними визначені питання підвищення ефективності мотивації персоналу Державної служби зайнятості, удосконалення процесу управління умовами праці, професіоналізація муніципальної служби. Не залишились без уваги такі питання, як вдосконалення загальних засад нормативно-правового забезпечення державного управління у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей та оптимізації системи соціальних послуг для вразливих груп населення та вдосконалення соціально-правового захисту ВПО в Україні.  Окремі блоки робіт висвітлили особливості діяльності в сфері розв’язання проблем зайнятості та міграції населення України, удосконалення бюджетної політики в умовах поширення децентралізації в Україні, формування кадрового потенціалу державної служби в умовах реформування та забезпечення сталого розвитку територіальних громад.

Дослідження певної кількості робіт здійснювались на базі департаментів та підрозділів  Маріупольської міської ради, відображають нагальні потреби,  містять пропозиції та рекомендації щодо вирішення визначених проблем відповідної теріторіальної громади. Більшість запропонованих випускниками пропозицій отримали високу оцінку рецензентів-практиків та їх зацікавленість в подальшому впровадженні запропонованих рекомендацій.

Наукові дослідження, пропозиції та розробки, напрацьовані здобувачами вищої освіти протягом навчання опубліковані у фахових наукових журналах (таких як науковий журнал Донецького державного університету управління «Менеджер» та збірники наукових праць ДонДУУ), а також пройшли обговорення на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференція та круглих столах.

Отже, кафедрою публічного управління та адміністрування у черговий раз досягнуто мету своєї діяльності – підготовлено 30 фахівців, які визначаються високим потенціалом фундаментальної освіти і ґрунтовною підготовкою для організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності у виробничій галузі, у сфері послуг, огранах влади та місцевого саморвядування. Дипломи з відзнакою отримають Аршакян А.А., Братчикова Т.І., Каленик К.В., Рябоконь Ю.М.

Впевнені, що отримання дипломів надасть нашим випускникам нові можливості для самореалізації, творчого та кар’єрного росту та нових напрямків плідного співробітницва.

Молодим фахівцям бажаємо нових досягнень та успіхів, а двері Донецького державного університету управління залишаються відкритими для нових, перспективних та корисних ідей та  пропозицій!

Попередні Благодійна акція ДонДУУ до Дня Святого Миколая
Наступні Діти про права людини