Доступ до публічної інформації


Інструкція щодо планування та розподілу обсягів навчального навантаження науково- педагогічних працівників кафедр у 20172018н.р.

Положення про академічну доброчесність у ДонДУУ

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про Вугледарський коледж

Положення про вчену раду вищого навчального закладу

Положення про дистанційне навчання

Положення про екзамен. комісію

Положення про індивідуальний навчальний план студента у ДонДУУ

Положення про кафедру

Положення про куратора академічної групи

Положення про навчальний відділ

Положення про орган студентського самоврядування

Положення про організацію навчального процесу студентів за індивідуальним графіком у ДонДУУ

Положення про організацію та проведення комплексних контрольних робіт у ДонДУУ

Положення про організацію та проведення ректорських контрольних робіт у ДонДУУ

Положення про освітній процес

Положення про оцінювання знань студентів ДонДУУ

Положення про переведення студентів ДонДУУ з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осібна навчання за рахунок коштів державного бюджету

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у ДонДУУ

Положення про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів (оновлено 24.10.2019)

Положення про порядок призначення та виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про приймальну комісію

Положення про проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Положення про проведення практик студентів ДонДУУ (оновлено 17.10.2019)

Положення про проектні групи та групи забезпечення спеціальності

Положення про раду молодих вчених ДонДУУ

Положення про ректорат

Положення про розроблення навчальних та робочих навчальних планів заочної форми навчання

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про СНТ

Положення про структурний підрозділ

Положення про студента ДонДУУ

Положення про тендерний комітет

Положення про факультет економіки

Положення про факультет менеджменту

Положення про факультет права і соціального управління

Порядок виплати соціальних стипендій

Пположення про вибіркові дисципліни

Про освтітні програми і навчальні плани ДонДУУ

Про проектні групи та групи забезпечення спеціальності з розроблення і супроводження освітніх програм у ДонДУУ

Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДонДУУ

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.040302 “Інформатика” галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика”

Довідник ЄКТС 2015

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» у Донецькому державному університеті управління

Експертні висновки про підсумки чергової експертизи підготовки фахівців галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» освітнто-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Етичний кодекс викладача ДонДУУ

Етичний кодекс студента ДонДУУ

Зведена відомість результатів РКР за жовтень 2017

Звіт про укладений договір #65 за тендером

Інструкція про порядок визначення академічної різниці у ДонДУУ

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

Інформація про склад керівних органів

Інформація про склад наглядової ради ДонДУУ

Інформація про складання екзаменів та захисту дипломних, магістерських робіт за 2016 2017 навчальний рік

Колективний договір

Ліцензія + наказ 134

Методичні рекомендації переведення шкали оцінювання КМСОНП до ЄКТС

Методичні рекомендації щодо розробки тимчасових освітніх програм ДонДУУ

Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу

Оприлюднені рішення приймальної комісії

Підсумки навчання денна форма 2017

Підсумки навчання заочна форма 2017

Правила призначення академічних стипендій

Про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів

Про систему забезпечення якості вищої освіти

Сертифікати бакалаври шифри 2018

Сертифікати магістри нові шифри 2018

Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію (травень 2017)

Сертифікати спеціалісти нові шифри 2018

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльностіу ДонДУУ

Статут

Навчально-методичне забезпечення

1 курс

Економіка-18з
ЕП, УПЕП – 18з скорочені
Маркетинг – 18з
Маркетинг -18з скорочені
Менеджмент – 18з
ОіО – 18з
Право-18з
Соціологія -18з
ФБСС-18з

2 курс

ФБСС – 17з
УПЕП-17з
Право-17з
МТ-17з
МПД – 17з
МЗД – 17з
МВС, МНС, МЗД, МІД, ММ, МПД, МТ – 17з
Маркетинг – 17з
ЕП-17з

3 курс

Маркетинг – 16з
Маркетинг – 16з скорочені
Логістика-16з
ЕП-16з скорочені
ФБСС-16з
ФБСС – 16з скорочені
УПЕП-16з
Соціологія -16з
Право-16з скорочені
Право -16з
ОіО – 16з
МПД – 16з
ММ-16з
МЗД – 16з

4 курс

ФіК -15з
УПЕП – 15з
Правознавство – 15з
МНС – 15з
ММ -15з
МЗД – 15з
МВС – 15з
Маркетинг – 15з
Логістика – 15з
ЕП – 15з
УПЕП 18з-поновлені, 4курс

Спеціалісти 18

МЗД – 18сз інші

Магістри 16

ФБСС-16мз різні
УП – 16мз різні
МНС – 16мз, різні
МНС – 16з
МВС – 16з
Маркетинг-16мз різні
ІВ-16мз різні
АМ – 16мз різні

Магістри 17

ФБСС-17мз
ФБСС -17мз різні
ФБСС – 17з скорочені
УП – 17мз
Соціологія -17мз
ОіО – 17мз різні
МНС – 17мз
МНС – 17мз, різні
МЗД – 17мз
МЗД – 17мз різні
МВС – 17мз, різні
МВС – 17 мз
Маркетинг – 17мз
Маркетинг – 17мз різні
ІВ-17мз

Магістри 18

ФБСС – 18мз інші
ФБСС – 18 мз
Соціологія – 18мз
ОіО – 18мз
ОіО – 18мз інші
МТ-18мз інші
МПД – 18мз інші
МНС – 18мз
МЗД – 18мз
МВС -18мз
Маркетинг -18мз інші
Маркетинг – 18мз
ІВ-18мз
ІВ – 18мз інші
АМ, МВС, МОЗ, МЗД, УП – 18мз