Доступ до публічної інформації


Положення про тендерний комітет

Положення про проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Положення про академічну доброчесність у ДонДУУ

Положення про вчену раду вищого навчального закладу

Пположення про вибіркові дисципліни

Положення про Вугледарський коледж

Положення про куратора академічної групи у ДонДУУ

Положення про організацію та проведення ККР у ДонДУУ (оновлено 10.12.2018)

Положення про орган студентського самоврядування

Положення про порядок призначення та виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про приймальну комісію

Положення про раду молодих вчених ДонДУУ

Положення про систему забезпечення якісті вищої освіти

Положення про структурний підрозділ

Положення про факультет менеджменту

Положення про факультет права і соціального управління

Положення про факультет економіки

Порядок виплати соціальних стипендій

Положення про СНТ

Положення про ректорат

Інструкція щодо планування та розподілу обсягів навчального навантаження науково- педагогічних працівників кафедр у 20172018н.р.

Положення про організацію та проведення комплексних контрольних робіт у ДонДУУ (оновлено 14.12.2018)

Положення про організацію та проведення ректорських контрольних робіт у ДонДУУ

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у ДонДУУ

Положення про розроблення навчальних та робочих навчальних планів заочної форми навчання

Положення про дистанційне навчання

Положення про кафедру

Положення про навчальний відділ

Положення про освітній процес (оновлено 14.12.2018)

Положення про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів про вищу освіту ДонДУУ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про проведення практик студентівДонДУУ

Положення про студента ДонДУУ

Положення про організацію навчального процесу студентів за індивідуальним графіком у ДонДУУ

Положення про оцінювання знань

Положення про екзамен. комісію

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.040302 “Інформатика” галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика”

Довідник ЄКТС 2015

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» у Донецькому державному університеті управління

Експертні висновки про підсумки чергової експертизи підготовки фахівців галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» освітнто-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Зведена відомість результатів РКР за жовтень 2017

Звіт про укладений договір #65 за тендером

Інструкція про порядок визначення академічної різниці у ДонДУУ

Інформація про склад керівних органів

Інформація про складання екзаменів та захисту дипломних, магістерських робіт за 2016 2017 навчальний рік

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

Інформація про склад наглядової ради ДонДУУ

Колективний договір

Ліцензія + наказ 134

Методичні рекомендації переведення шкали оцінювання КМСОНП до ЄКТС

Методичні рекомендації щодо розробки тимчасових освітніх програм ДонДУУ

Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу

Оприлюднені рішення приймальної комісії

Порядок проведення конкурсного відбору

Підсумки навчання денна форма 2017

Підсумки навчання заочна форма 2017

Правила призначення академічних стипендій

Правила прийому до ВНЗ на поточний рік

Про систему забезпечення якості вищої освіти

Про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів

Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію (травень 2017)

Сертифікати бакалаври шифри 2018

Сертифікати магістри нові шифри 2018

Сертифікати спеціалісти нові шифри 2018

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльностіу ДонДУУ

Статут

Навчально-методичне забезпечення