Кафедра публічного управління та адміністрування


Кафедра публічного управління та адміністрування Донецького державного університету управління створена для підготовки спеціалістів у сфері муніципального управління, адміністративного менеджменту та публічного адміністрування. Як структурна одиниця кафедра адміністративного менеджменту входить до складу факультету права і соціального управління.

Мета діяльності кафедри: підготовка фахівців, які б визначалися високим потенціалом фундаментальної освіти і ґрунтовними знаннями для організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності у виробничій галузі, у сфері послуг, в управлінні та науково-дослідних установах.

Кафедра адміністративного менеджменту забезпечує підготовку спеціалістів галузі знань «07 – Управління та адміністрування» за такими спеціальностями:

Спеціальність: 073 Менеджмент.

Спеціальність: 074 Публічне управління та адміністрування.

Підготовка спеціалістів забезпечується за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • ​ Бакалавр – 4 роки навчання.
 • Магістр – 1,5 роки навчання.

Ліцензовані обсяги прийому на перший курс спеціальності «Менеджмент» − ступінь бакалавра становлять:

 • Денна форма навчання – 480.
 • Заочна форма – 380.

Спеціальності «Публічне управління та адміністрування» ступінь магістра:

Денна форма навчання – 20.

Заочна форма − 30

«Менеджмент» − ступінь магістра:

Денна форма навчання – 30.

Заочна форма – 30.

Спеціалізація кафедри – підготовка бакалаврів та магістрів у сфері управління та адміністрування.

Студенти поглиблено вивчають такі дисципліни:

спеціальність «Менеджмент», спеціалізація «Муніципальний менеджмент»:

 • Управління персоналом.
 • Самоменеджмент
 • Управління інноваціями.
 • Стратегічне управління.
 • Адміністративний менеджмент.
 • Логістика.
 • Основи охорони праці.
 • Організаційна поведінка.
 • Муніципальний менеджмент.
 • Мотиваційний менеджмент.
 • Економіка муніципального господарства.
 • PR в муніципальному менеджменті.
 • Муніципальний маркетинг.
 • Політика сучасного розвитку.
 • Електронне урядування.
 • Організація документообігу в муніципальному менеджменті.
 • Управлінські рішення в муніципальному менеджменті.
 • Управлінське консультування.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням).
 • Менеджмент.
 • Операційний менеджмент.
 • Трудове право.
 • Господарське право.
 • Фінанси.
 • Гроші та кредит.
 • Економіка підприємства.
 • Фінанси підприємства.
 • Облік і аудит.
 • Маркетинг.
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.
 • Планування у державній організації.
 • Комунікаційний менеджмент.
 • Основи державної служби.
 • Соціальний менеджмент.
 • Практикум з менеджменту.
 • Форми залучення громадян до місцевого самоврядування.
 • Психологія.
 • Політологія.
 • Ділова іноземна мова.
 • Статистика.
 • Економічна теорія.
 • Комп’ютерний практикум.
 • Історія економіки та економічних вчень.
 • Державне та регіональне управління.
 • Теорія організацій.
 • Правознавство.
 • Адміністративне право.
 • Міжнародні економічні відносини
 • ​ Основи організації громадянського суспільства.
 • ​ Основи виникнення та розвитку міста.
 • ​ Взаємодія суспільства, держави та бізнесу.
 • ​ Громада як основа місцевого самоврядування.

Спеціальність «Менеджмент», спеціалізація «Адміністративний менеджмент»:

 • Адміністративний менеджмент.
 • Адміністративна діяльність у громадських та політичних організаціях.
 • Ділове адміністрування.
 • Кадровий менеджмент.
 • Керівник адміністративної служби.
 • Управлінський аналіз.
 • Менеджмент організації.
 • Техніка адміністративної діяльності.
 • Державне та регіональне управління.
 • Публічне адміністрування.
 • Політичне консультування.
 • Прийняття управлінських рішень.
 • Політика сучасного розвитку.
 • Цивільний захист.
 • Охорона праці в галузі.
 • Управління змістом робіт.
 • Правові засади адміністративної діяльності.
 • Політичне консультування.
 • Зв’язки з громадськістю в органах влади.

Спеціальність «Публічне адміністрування»:

 • ​ Організація діяльності державного службовця.
 • Вступ до спеціальності.
 •  Державні та муніципальні фінанси.
 • Влада та управління
 • ​ Психологія управління.
 • Філософія управління.
 • Державне управління.
 • Державна служба.
 • Охорона праці в галузі.
 • Цивільний захист.
 • Методологія системного підходу та наукових досліджень.
 • Правове забезпечення державного регулювання.
 • Соціальна і гуманітарна політика.
 • ​ Економіка.
 • ​ Антикризове управління.
 • ​ Управління ресурсами.
 • ​ Політологічні аспекти державного управління.
 • Електронне урядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі.
 • Регіональне управління.
 • Управління містом.
 • Масові комунікації і PR в органах державної служби.
 • Інтелектуальна власність.
 • Кадрова політика державної служби.
 • Регіональна соціально-економічна політика та місцеві фінанси.
 • Адміністративний менеджмент в державній службі.
 • Безпекове державне управління суспільством.
 • Менеджмент міського господарства та соціальної сфери.

Сфера діяльності випускників кафедри публічного управління та адміністрування:

 • адміністративно-управлінський апарат обласного, міського та районного рівня;
 • міські і регіональні господарські служби і управління;
 • органи управління громадських організацій, рухів і партій;
 • науково-дослідні інститути, наукові центри, які вивчають проблеми економічного та адміністративного управління, планування і прогнозування;
 • центри зайнятості, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

Посади, які можуть обіймати випускники:

 • начальник відділу кадрів, начальник відділу соціального розвитку,  керівник прес-служби (центральні органи державної влади);
 • керівник служби міністра, консультант Президента України, начальник головного управління (місцеві органи державної влади), радник в органах державної влади (за умови 5-ти років стажу роботи за фахом);
 • менеджер з персоналу, менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
 • спеціаліст державної служби, інспектор Пенсійного фонду, державний соціальний інспектор, фахівець з питань зайнятості;
 • спеціаліст з корпоративного управління, відповідальний працівник банку, спеціаліст з інтелектуальної власності, рекламіст, фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою;
 • науковий співробітник, викладач вищого навчального закладу.

Найвищу якість освіти на кафедрі забезпечують: 15 висококваліфікованих викладачів, з них 7 докторів наук, професорів, 5 кандидатів наук, доцентів. Викладачі кафедри мають велику кількість дипломів і листів-подяк від міських та обласних адміністрацій, керівників підприємств.

Наукова діяльність кафедри розвивається у п’яти базових напрямках за темою «Механізми удосконалення державної економічної політики»:

 • проблеми розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України;
 •  удосконалення моделей та механізмів державного управління в умовах сталого розвитку економіки, суспільства і держави;
 • проблеми розвитку особистості та суспільства, соціально-економічна політика покращення якості життя;
 • розробка та адаптація засобів економіко-математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу до вимог розв’язання надскладних завдань державного управління соціально-економічним розвитком;
 • розвиток інструментальних засобів електронного урядування, інформаційно-аналітичних систем, систем підтримки прийняття рішень у сфері державного управління національним господарством.

Студенти спеціальностей «Муніципальний менеджмент», «Адміністративний менеджмент» та «Публічне адміністрування» під керівництвом викладачів кафедри також залучаються до наукової роботи:

 • беруть участь у науково-дослідній роботі студентського наукового товариства;
 • доповідають про результати проведеної науково-дослідної роботи на регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях;
 • здійснюють науково-дослідну діяльність у межах підготовки курсових та дипломних робіт, за результатами яких розробляють практичні рекомендації та впроваджують їх у фахову діяльність;
 • деякі студенти спеціальності АМ продовжують навчання в аспірантурі ДонДУУ та університетів європейських країн-партнерів.