Кафедра екологічного менеджменту


Кафедра екологічного менеджменту Донецького державного університету управління створена для підготовки фахівців, які мають інноваційні знання та професійні навички в області менеджменту природоохоронної діяльності.

Кафедра екологічного менеджменту забезпечує підготовку фахівців галузі знань «07 – Управління та адміністрування» за наступними спеціальностями:

Спеціальність: 073 Менеджмент, спеціалізація: Менеджмент природоохоронної діяльності.

Підготовка фахівців з менеджменту природоохоронної діяльності забезпечується за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Бакалавр ( 3 роки 10 місяців  – денна форма навчання, 3 роки 10 місяців –  заочна форма навчання);
 • Магістр (1 рік 4 місяці –  денна форма навчання, 1 рік 9 місяців –  заочна форма навчання).

Ліцензовані обсяги прийому ОКР «Бакалавр» спеціальності «Менеджмент» для очної форми навчання становлять 480 осіб, для заочної – 380 осіб. Ліцензовані обсяги прийому ОКР «Спеціаліст» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) для очної форми навчання становлять 200 осіб, для заочної – 160 осіб. Ліцензовані обсяги прийому ОКР «Магістр» спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності» для очної форми навчання становлять 15 осіб.

Спеціалізація кафедри – підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів у сфері природоохоронної діяльності.

Студенти спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 •  Безпека життєдіяльності;
 • Екологічна складова корпоративної соціальної відповідальності;
 •  Екологічна та техногенна безпека;
 •  Екологічне інвестування;
 • Екологічне страхування;
 •  Екологічний маркетинг;
 • Екологічний менеджмент;
 •  Екологічний моніторинг і контроль;
 •  Екологія;
 •  Економіка природокористування;
 • Економіка природокористування і охорони довкілля;
 •  Зовнішньоекономічна діяльність в сфері природокористування;
 •  Інструменти екологічного менеджменту;  Л
 • андшафтна екологія;
 •  Менеджмент екологічних ризиків;
 •  Методологія і організація наукових досліджень в природоохоронній діяльності;
 •  Основи біотехнології;
 •  Основи економіки природокористування;
 •  Охорона природи в агропромисловому комплексі;
 • Планування природоохоронної діяльності;
 •  Політика природоохоронної діяльності;
 •  Радіоекологія;
 •  Ресурсозбереження та утилізація відходів;
 •  Соціальна екологія;
 •  Стратегічне управління;
 •  Теоретичні аспекти формування екологічної політики;
 •  Технологія і техніка охорони навколишнього середовища;
 •  Управління екологічними проектами;
 •  Управління екологічною та техногенною безпекою діяльності;
 •  Управління змінами;
 •  Управління природоохоронною діяльністю;
 • Управління соціальною та екологічною безпекою;
 •  Управління якістю.

Сфера діяльності випускників:

 • Екологічні служби та проектні організації;
 •  Органи державного управління;
 •  Обласні Державні управління охорони навколишнього середовища;
 •  Обласні Державні екологічні інспекції;
 •  Органи сертифікації та ліцензування;
 • Виробничі підприємства і організації;
 •  Громадські об’єднання, що займаються охороною довкілля;
 •  Науково-дослідні інститути;
 • Навчальні заклади (коледжі, інститути, університети, академії, середні школи).

Посади, які можуть займати випускники:

 • менеджер з природоохоронної діяльності;
 •  спеціаліст державної служби;
 • еколог-експерт;
 •  еколог-аудитор;
 •  інспектор з охорони природи;
 •  громадський інспектор з використання та охорони земель;
 •  державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду;
 •  інспектор з охорони природно-заповідного фонду;
 •  інспектор з використання водних ресурсів;
 •  консультант (апарату органів державної влади, виконкомів) з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 •  науковий співробітник;
 •  викладач вищих та середніх навчальних закладів.

Наукова діяльність кафедри розвивається у п’яти базових напрямках:

 • розвиток економічних та інституціональних основ реформування природокористування і охорони навколишнього середовища для переходу до сталого розвитку;
 •  розробка нових підходів до удосконалення державних механізмів екологізації економіки та суспільства;
 •  розробка методологічних і методичних основ економічної оцінки використання досягнень науки і техніки в сфері управління природоохоронною діяльністю;
 •  публікація наукових статей; участь у конференціях;
 •  підготовка студентів до участі у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
 •  підготовка навчально-методичних видань; використання у навчальному процесі.

Партнерство кафедри: