Кафедра управління персоналом та економіки підприємства


Кафедра управління персоналом та економіки підприємства Донецького державного університету управління створена для підготовки спеціалістів у сфері економіки підприємства та у сфері управління персоналом та економіки праці.

Кафедра УПЕП забезпечує підготовку спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за наступними спеціальностями:

Спеціальність «Економіка підприємства» та спеціальність «Управління персоналом та економіка праці»

Підготовка спеціалістів забезпечується за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Спеціальність «Економіка підприємства»

 •  Бакалавр – 4 роки навчання.
 • Магістр – 1,5 роки навчання
 •  Спеціаліст – 1 рік навчання Спеціальність

«Управління персоналом та економіка праці»

 • Бакалавр – 4 роки навчання.
 •  Магістр – 1,5 роки навчання

Ліцензовані обсяги прийому на перший курс спеціальності «Економіка підприємства» становлять 30 осіб, на перший курс спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» також 30 осіб.

Спеціалізація кафедри – підготовка бакалаврів та магістрів у сфері економіки підприємства та у сфері управління персоналом та економіки праці.

Студенти спеціальності «Економіка підприємства» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 •  Економіка підприємства
 • Гроші та кредит
 •  Бухгалтерський облік
 •  Стратегія підприємства
 •  Організація виробництва
 •  Економіка і організація інноваційної діяльності
 •  Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків
 •  Потенціал і розвиток підприємства
 •  Планування і контроль на підприємстві
 •  Управління витратами
 •  Мікроекономічна теорія виробництва
 •  Моделювання економіки
 •  Економічна статистика
 •  Внутрішній економічний механізм підприємства
 •  Економіка і організація малого бізнесу
 •  Управління капіталом підприємства
 •  Звітність підприємства
 • Контролінг
 •  Організація і нормування праці
 •  Економічне управління підприємством
 •  Управління проектами
 •  Конкурентоспроможність підприємства
 •  Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств
 •  Тренінг-курс: Економічна діагностика підприємства
 •  Економічне оцінювання і управління вартістю підприємства
 •  Управління розвитком компанії

Студенти спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» поглиблено вивчають наступні дисципліни:

 •  Економіка праці й соціально-трудові відносини
 • Управління персоналом
 •  Аудит персоналу
 •  Управління трудовим потенціалом
 •  Організація праці
 •  Ринок праці
 •  Нормування праці
 •  Фізіологія і психологія праці
 •  Мотивування персоналу
 •  Основи охорони праці
 • Соціальна економіка
 • Управління трудовими ресурсами
 •  Демографія
 •  Планування та статистика праці
 •  Управління конфліктами та менеджмент комунікацій
 • Управління кар’єрою
 •  Основи лідерства
 •  Державне регулювання зайнятості населення
 •  Методи управління персоналом
 •  Методи визначення продуктивності праці
 •  Інформаційні технології в управлінні персоналом
 •  Технології управління персоналом
 •  Стратегічне управління людськими ресурсами
 •  Розвиток персоналу
 •  Самоменеджмент і ділове спілкування

Сфера діяльності випускників спеціальності «Економіка підприємства»:

 •  Служби фінансово-економічної безпеки підприємств;
 •  Служби маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва;
 •  Служби управління проектами та програмами;
 •  Науково-дослідницькі інститути
 • Заклади середньої та вищої освіти.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності «Економіка підприємства»:

 •  Керівник підприємства
 •  Фахівець з фінансово-економічної безпеки
 •  Фахівець з ефективності підприємства
 •  Фахівець з раціоналізації виробництва
 •  Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального та нематеріального виробництва
 • Консультант з економічних питань
 •  Інженер з організації керування виробництвом
 • Економіст
 • Інспектор з цін
 • Науковий співробітник;
 •  Викладач вищого навчального закладу.

Сфера діяльності випускників спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»:

 • Служби персоналу будь-яких підприємств, організацій, установ;
 • Рекрутингові кадрові агентства
 •  Органи зайнятості, пенсійного забезпечення та соціального захисту
 •  Науково-дослідницькі інститути
 •  Заклади середньої та вищої освіти.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»:

 • Керівник підприємства
 • Менеджер з персоналу
 • Експерт з регулювання соціально-трудових відносин
 •  Інженер з організації та нормування праці
 •  Інженер з підготовки кадрів
 •  Страховий експерт з охорони праці
 •  Фахівець з аналізу ринку праці
 •  Фахівець з питань зайнятості
 • Інспектор з соціальної допомоги
 •  Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби
 •  Науковий співробітник;
 •  Викладач вищого навчального закладу.

Навчальний процес забезпечують загальні аудиторії, а також спеціалізовані комп’ютерні класи. Кафедра обладнана комп’ютерами, які забезпечують науково-дослідницьку роботу студентів та викладачів.

Наукова діяльність кафедри розвивається за такими базовими напрямами:

 •  удосконалення системи управління і механізмів стимулювання праці, механізму планування ринку праці;
 •  формування стратегії росту продуктивності праці, механізму державної підтримки інноваційної діяльності;
 •  моделювання держаного механізму інвестування в розвиток промислового потенціалу.
 •  публікація наукових статей; участь у конференціях;
 •  підготовка студентів до участі у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
 •  підготовка навчально-методичних видань; використання у навчальному процесі.