Кафедра гуманітарних дисциплін


Кафедру гуманітарних дисциплін було створено у межах факультету права і соціального управління після переміщення Донецького державного університету управління до м. Маріуполя у грудні 2014 р. шляхом об’єднання кафедр українознавства, філософії і психології, іноземних мов. Очолила кафедру гуманітарних дисциплін і керує нею по теперішній час доктор наук з державного управління, професор Валентина Іванівна Токарева. У вересні 2016 р. зі складу кафедри гуманітарних дисциплін було виокремлено кафедру іноземних мов.

Кафедра забезпечує викладання циклу дисциплін гуманітарного та соціального спрямування на всіх факультетах ДонДУУ. Також викладачі кафедри беруть участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Підготовка аспірантів та докторантів здійснюється за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Метою кафедри гуманітарних дисциплін є: адаптація студентів молодших курсів до навчального процесу відповідно до вимог вищої школи, зміцнення у них світоглядного ядра, розвитку системного мислення, широти кругозору, здобуття навичок наукової діяльності, необхідних для переходу на наступний (магістерський) освітній рівень,  флексибільності, затребуваної в умовах сучасного ринку праці.

Завдання кафедри

реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти;

організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях освітнього процесу в межах навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, та загальної гуманітаризації підготовки здобувачів вищої освіти;

формування загальних компетентностей здобувачів вищої освіти, передбачених стандартами відповідних спеціальностей, затвердженими МОН України, та здійснення контролю та аналізу якості набутих компетентностей через систему усіх видів контролю;

розробка й систематичне оновлення методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, удосконалення їх медійного супроводу;

виховання у майбутніх фахівців відповідних професійних і ділових якостей, формування громадянської позиції щодо явищ суспільного життя, усвідомлення необхідності дотримання прав і свобод людини та громадянина;

розробка та впровадження нових форм, методів і технологій навчання;

організація виконання контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення освітнього процесу;

заохочення та систематичне залучення студентів молодших курсів до участі у відповідних конкурсах, олімпіадах, наукових гуртках, круглих столах, конференціях, культурних та громадських заходах.

керівництво самостійною навчальною та науково-дослідницькою роботою студентів та аспірантів;

організація та проведення науково-практичних заходів (круглих столів, конференцій);

організація контролю науково-педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданнях кафедри гуманітарних дисциплін.

Склад кафедри

На кафедрі працюють 3 доктори наук, професори, 4 кандидати наук, доценти, 1 старший викладач та 1 лаборант. Навчаються 5 аспірантів та 1 здобувач.

Токарева Валентина Іванівна, завідувач кафедри, д.н.держ.упр., професор
Діденко Ніна Григорівна, д.н.держ.упр., професор
Кальянов Анатолій Володимирович, д.мед.н., професор
Луковенко Ілля Геннадійович, к.і.н., доцент
Малярчук Наталя Григорівна, к.і.н., доцент
Никифоренко Андрій Ростиславович, старший викладач
Орєхов Валерій Володимирович, к.філ. н., доцент
Холодинська Світлана Миколаївна, к.філос.н., доцент
Єрмолаєва Ольга Миколаївна, лаборант

Кафедра обслуговує всі галузі знань та спеціальності в Університеті. Загалом це складає 29 навчальних дисциплін:

 1. Теорія та історія публічного управління
 2. Прогнозування публічного управління
 3. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні
 4. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека
 5. Педагогіка вищої школи
 6. Механізми публічного управління та адміністрування
 7. Психологія управління
 8. Історія України
 9. Історія української культури
 10. Українська мова за професійним спрямуванням
 11. Документознавство
 12. Філософія
 13. Громадські об’єндання в Україні
 14. Філософія права
 15. Етика бізнесу
 16. Етика (за професійним спрямування)
 17. Етика та естетика
 18. Етика сучасного менеджера
 19. Логіка
 20. Релігієзнавство
 21. Культура ділового спілкування менеджера
 22. Культура ділового професійного спілкування
 23. Психологія та педагогіка
 24. Вікова фізіологія та психологія
 25. Психологія
 26. Основи психодіагностики та психоконсультації
 27. Соціальна психологія
 28. Фізіологія і психологія праці
 29. Основи реабілітології

Досягнення кафедри

За 2015-2019 рр. по кафедрі гуманітарних дисциплін:

захищено дисертацій: 7 кандидатських та 2 докторських;

розроблено та впроваджено в навчальний процес: 7 навчальних посібників, 16 навчально-методичних праць;

взято участь у написанні 11 колективних монографій;

опубліковано 60 статей, з них у фахових виданнях – 36 статей, за кордоном – 7;

опубліковано тез доповідей на конференціях та круглих столах – 130;

взято участь у 170 наукових конференціях;

під керівництвом викладачів кафедри опубліковано 10 статей студентів;

організовано 9 науково-практичних конференцій та круглих столів:

– круглий стіл «Застосування європейських інструментів сприяння демократії та правам людини: досвід для України», м. Маріуполь, Донецький державний університет управління, 6 лютого 2016 р.;

– круглий стіл «Європейська практика захисту прав вимушених переселенців: досвід для України», м. Маріуполь, Донецький державний університет управління, 19 березня 2016 р.;

– інтернет-конференція в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» «Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці» (м. Маріуполь, 18-19 травня 2017 р., ДонДУУ);

– всеукраїнська науково-практична конференція «Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії» (м. Маріуполь, 28 лютого 2018 р., ДонДУУ);

– ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення» (м. Маріуполь, 15 червня 2018 р., ДонДУУ, спільно з кафедрою соціології управління);

– круглий стіл «Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика» в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» (м. Маріуполь, 21 червня 2018 р., ДонДУУ;

– регіональна науково-практична конференція «Історія України в регіональному та глобальному вимірах» (м. Маріуполь, 22 лютого 2019 р., ДонДУУ);

– всеукраїнська науково-практична конференція «Процеси формування в Україні громадянського суспільства та політичної нації» (м. Маріуполь, 26 квітня 2019 р., ДонДУУ);

– круглий стіл «Європейська політика зайнятості, ринок праці, трудова міграція vs Україна» (м. Маріуполь, 19 червня 2019 року, ДонДУУ).

Видано 7 збірок конференцій.

Організаційна робота

Відповідно до місії та завдань діяльності кафедри, акцент в її організаційній роботі  ставиться на національно-патріотичному вихованні. Щороку кафедра активно залучає студентів Донецького державного університету управління до участі в:

– Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка;
– Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика;
– Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності;
– виховних заходах до Дня української писемності та мови;
– виховних заходах до Дня «Пам’яті жертв голодоморів»;
– виховних заходах у межах відзначення Дня народження Тараса Шевченка та інших видатних діячів української історії та культури, відзначення річниць важливих історичних та суспільно-політичних подій;
– виховних заходах у межах відзначення Дня Героїв Небесної Сотні та Революції Гідності;
– культурно-мистецьких заходах та проектах.