Кафедра туризму та логістики


Кафедру туризму та логістики Донецького державного університету управління створено для підготовки висококваліфікованих фахівців з менеджменту в сфері туризму за наступними напрямами:

6.140103 – Туризм (ОКР «Бакалавр» 4 роки навчання)
6.030601 – Менеджмент в туризмі (ОКР «Бакалавр» 4 роки навчання)

Ліцензовані обсяги прийому на перший курс спеціальності

«Туризм» – 30 осіб;
«Менеджмент в туризмі» – 30 осіб.

Спеціалізація кафедри – підготовка професійних мультигалузевих фахівців- менеджерів сфери туризму.

Студенти напряму підготовки «Туризм» та «Менеджмент в туризмі» поглиблено вивчають такі дисципліни:

Географія туризму;
Рекреаційні комплекси світу;
Організація туризму;
Історія туризму;
Рекреологія;
Зелений туризм;
Активний туризм;
Туристичне краєзнавство;
Основи музеєзнавства;
Івент-туризм;
Організація туристичних подорожей;
Організація екскурсійної діяльності;
Організація готельного господарства;
Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії;

Організація анімаційної діяльності) – 216; Рекреаційний туризм та курортна справа – 72; Планування і організація турбізнесу; Бухгалтерський облік туристичної діяльності; Маркетинг туризму;

Менеджмент туризму;
Аналіз діяльності підприємств туризму; Страхування в туризмі;
Управління якістю туристичних послуг.

Сфера діяльності випускників: підприємства туристичного та готельного господарства;

Посади, які можуть займати випускники:

керівник (директор) туристичного комплексу, туристичної фірми чи її філії, туристичного агентства;

менеджер з туризму; фахівець з організації туризму; гід-країнознавець міжнародного туризму;
спеціаліст з діловодства в туризмі;
консультант зі стандартизації, ліцензування та сертифікації

туристичних послуг;
спеціаліст з корпоративного обслуговування в туризмі; інспектор з туризму;
агент з організації туризму;
екскурсознавець, туризмознавець.

Навчальний процес забезпечують загальні аудиторії, а також спеціалізовані комп’ютерні класи. Кафедра обладнана комп’ютерами, які забезпечують науково-дослідницьку роботу студентів та викладачів.

Професорсько-викладацький склад кафедри туризму та логістики постійно підвищує рівень своєї компетенції на курсах підвищення кваліфікації з туризму, проходить стажування на підприємстві – партнері кафедри ТОВ «Аккорд-Тур» (м. Львів), а також шляхом участі в наукових семінарах, організації «круглих столів» з перспектив розвитку сфери туризму, участі у науково-практичних конференціях, публікації навчальних посібників та наукових статей у спеціальних та фахових виданнях.

Наукова діяльність кафедри розвивається в рамках теми «Організаційно-економічні засади формування туристичної привабливості міст України. Науковий керівник – д.держ. упр., проф. Стойка А.В. (0113U006187).

 

ЛОГІСТИКА

6.03060107 – Логістика (ОКР «Бакалавр» – 4 роки навчання)

7.03060107 – Логістичний менеджмент (ОКР «Спеціаліст» – 1 рік навчання)

8.03060107 – Логістика (ОКР «Магістр» – 1,5 рік навчання)

Ліцензовані обсяги прийому на перший курс спеціальності

ОКР «Бакалавр» та «Спеціаліст» – 30 осіб;

ОКР «Магістр» – 15 осіб

Спеціалізація кафедри – підготовка професійних менеджерів в сфері логістики відповідно до світових стандартів.

Студенти напряму підготовки «Логістика» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • логістика галузей промисловості;
 • виробнича логістика;
 • комерційна логістика;
 • функціональна логістика;
 • управління ризиками у логістиці;
 • стандартизація та сертифікація в логістиці;
 • інфраструктура товарного ринку;
 • інтегровані матеріальні потоки;
 • логістичне обслуговування;
 • організація і проектування логістичних систем;
 • фінансові потоки в логістичних системах;
 • оптимізація логістичних рішень;
 • інформаційні системи в логістиці;
 • управління комерційною діяльністю;
 • ділове спілкування;
 • основи наукових досліджень;
 • основи логістичного консультування;
 • управління інвестиціми в логістиці;
 • коммунікаційний менеджмент;
 • інноваційні технології в логістиці;
 • стратегічний маркетинг та інш.

Викладачі кафедри туризму та логістики постійно підвищують рівень своєї компетенції на курсах підвищення кваліфікації з логістики, а також шляхом участі в наукових семінарах, організації «круглих столів» з сучасних проблем логістики, участі у науково-практичних конференціях, публікації навчальних посібників та наукових статей у спеціальних та фахових виданнях.

Професійні профілі випускників:

Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):

Професіонали: економісти; професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності; викладачі університетів та вищих навчальних закладів; викладачі середніх навчальних закладів; наукові співробітники.

Керівники: керівники виробничих підрозділів у промисловості; керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі; керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку; керівники підрозділів маркетингу (комерційний директор, начальник відділу збуту, начальник комерційного відділу) керівники підрозділів матеріально-технічного постачання; керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв’язку; менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі; менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі; менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок; менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління.

Випускник може займати такі первинні посади: менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; менеджер (управитель) з логістики;
менеджер (управитель) з постачання;

менеджер (управитель) із збуту;
менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності.

Навчальний процес забезпечують загальні аудиторії, а також спеціалізовані комп’ютерні класи, які забезпечують науково- дослідницьку роботу студентів та викладачів.