Кафедра маркетингу


Кафедра маркетингу Донецького державного університету управління створена для підготовки спеціалістів у сфері економіки і управління на підприємствах і установах усіх форм власності, у державних і місцевих органах влади і управління, місцевого самоврядування.

Кафедра маркетингу забезпечує підготовку спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг».

Підготовка спеціалістів забезпечується за наступними освітніми ступенями:

Бакалавр – 4 роки навчання;
Магістр – 1,5 роки навчання.

Ліцензовані обсяги

Ліцензовані обсяги прийому на перший курс спеціальності «Маркетинг» становлять: ОС «бакалавр»: денна форма навчання – 80 осіб. заочна – 80 осіб; ОС «магістр»: денна форма навчання – 40 осіб. заочна – 20 осіб.

Спеціалізація кафедри

підготовка конкурентоздатних фахівців маркетологів, здатних формувати і реалізовувати стратегії розвитку підприємств і організацій, які мають стати лідерами економічних перетворень в регіоні та державі, шляхом органічного поєднання наукового та освітнього потенціалів. Студенти спеціальності «Маркетинг» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Маркетинг;
 • Паблік рилейшнз;
 • Маркетинг промислового підприємства;
 • Маркетингове ціноутворення;
 • Маркетингові комунікації;
 • Етика бізнесу в маркетингу;
 • Технологія продаж;
 • Контроль витрат та ефективність використання ресурсів;
 • Економіко – математичні методи у маркетингу;
 • Прийняття управлінських рішень в маркетингу;
 • Інфраструктура товарного ринку;
 • Маркетинг вторинних ресурсів;
 • Маркетинг закупівель;
 • Маркетинговий тренінг;
 • Стратегічний маркетинг;
 • Регіональний маркетинг;
 • Маркетинговий менеджмент;
 • Стандартизація і сертифікація продукції та послуг; · Товарознавство;
 • Некомерційний маркетинг;
 • Маркетинг послуг;
 • Поведінка споживача;
 • Маркетингові дослідження;
 • Товарна інноваційна політика;
 • Методологія і організація наукових досліджень;
 • Бренд-маркетинг.

Сфера діяльності випускників: промислові підприємства; економічні відділи будь-якої організації, підприємства, державної установи; рекламні агенції та туристичні компанії; консалтингові компанії; товарно-сировинні біржі; установи державного управління та місцевого самоврядування; некомерційні та соціальні фонди; банки; науково-дослідні інститути і центри; заклади середньої та вищої освіти.

 • Директор з маркетингу;
 • Начальник відділу збуту (маркетингу);
 • Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю);
 • Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.);
 • Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т.ін.);
 • Менеджер з маркетингу;
 • Менеджер зі збуту;
 • Менеджер з реклами;
 • Викладач вищого навчального закладу;
 • Економіст зі збуту;
 • Консультант з ефективності підприємництва;
 • Консультант з маркетингу;
 • Рекламіст;
 • Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог);
 • Фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою;
 • Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • Економіст з договірних та претензійних робіт;
 • Економіст з матеріально-технічного постачання;
 • Економіст з планування;
 • Консультант з економічних питань;
 • Організатор зі збуту.

Навчальний процес забезпечують загальні аудиторії. Кафедра обладнана комп’ютерами, які забезпечують науково-дослідницьку роботу студентів та викладачів.

Наукова діяльність кафедри розвивається у таких базових напрямках:

 • системний розвиток, тенденції і закономірності маркетингового управління соціально-економічними системами;
 • стратегічне маркетингове управління розвитком підприємств;
 • теоретичні та практичні засади впровадження логістики у діяльність організаційно-економічних систем;
 • теоретико-методичні і практичні основи управління вторинними сировинними ресурсами з відходів на рівні регіону;
 • теоретико-методичні і практичні основи управління твердими побутовими відходами високо урбанізованого промислового регіону;
 • регіональні проблеми людського і соціально-економічного розвитку;
 • новітні технології в державному та регіональному управлінні;
 • організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів та міст в умовах інтеграційних процесів;
 • інноваційна діяльність України і регіонів: соціально-економічні проблеми;
 • розробка інноваційних підходів у сфері педагогічної діяльності з навчання економічних спеціальностей та підготовки управлінських кадрів на основі використання математичних методів та моделей;
 • публікація наукових статей; участь у конференціях;
 • підготовка студентів до участі у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
 • підготовка навчально-методичних видань; використання їх у навчальному процесі.