Кафедра маркетингу


Кафедра маркетингу Донецького державного університету управління створена для підготовки спеціалістів у сфері економіки і управління на підприємствах і установах усіх форм власності, у державних і місцевих органах влади і управління, місцевого самоврядування.

Кафедра маркетингу забезпечує підготовку спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Маркетинг».

Підготовка спеціалістів забезпечується за наступними освітньо- кваліфікаційними рівнями:

 • Бакалавр – 4 роки навчання;
 •  Спеціаліст – 1 рік навчання;
 •  Магістр – 1,5 роки навчання.

Ліцензовані обсяги прийому на перший курс спеціальності «Маркетинг» становлять:

 • ОКР «бакалавр»: денна форма навчання – 80 осіб. заочна – 80 осіб;
 • ОКР «спеціаліст»: денна форма навчання – 40 осіб. заочна – 40 осіб;
 • ОКР «магістр»: денна форма навчання – 40 осіб. заочна – 20 осіб.

Спеціалізація кафедри – підготовка конкурентоздатних фахівців маркетологів, здатних формувати і реалізовувати стратегії розвитку підприємств і організацій, які мають стати лідерами економічних перетворень в регіоні та державі, шляхом органічного поєднання наукового та освітнього потенціалів.

Студенти спеціальності «Маркетинг» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 •  Економіка підприємства;
 •  Маркетинг;
 • Правознавство;
 •  Мікроекономіка;
 • Макроекономіка;
 •  Вища математика;
 •  Теорія ймовірностей та математична статистика;
 •  Інформатика;
 •  Національна економіка;
 •  Аудит;
 •  Економічний аналіз;
 •  Менеджмент;
 • Гроші та кредит;
 • Фінанси;
 •  Паблік рилейшнз;
 •  Бухгалтерський облік;
 •  Економіка праці й соціально-трудові відносини;
 •  Міжнародна економіка;
 •  Регіональна економіка;
 •  Маркетинг промислового підприємства;
 •  Маркетингове ціноутворення;
 •  Маркетингові комунікації;
 •  Основи охорони праці;
 •  Етика бізнесу в маркетингу;
 •  Технологія продаж;
 •  Контроль витрат та ефективність використання ресурсів;
 •  Економіко – математичні методи у маркетингу;
 •  Прийняття управлінських рішень;
 •  Інфраструктура товарного ринку;
 •  Ринкова трансформація економіки регіону;
 •  Маркетинг вторинних ресурсів;
 •  Маркетинг закупівель;
 •  Маркетинговий тренінг;
 •  Стратегічний маркетинг;
 •  Регіональний маркетинг;
 •  Маркетинговий менеджмент;
 •  Економіко-математичні методи у маркетингу;
 •  Економічна інформатика;
 •  Захист прав споживачів;
 •  Стандартизація і сертифікація продукції;
 •  Товарознавство;
 •  Некомерційний маркетинг;
 •  Маркетинг послуг;
 •  Поведінка споживача;
 •  Маркетингові дослідження;
 •  Комерційно-посередницький менеджмент;
 • Товарна інноваційна політика;
 •  Економічна соціологія;
 • Управління логістичними системами;
 • Інтелектуальна власність;
 •  Маркетинговий контролінг;
 • Методологія і організація наукових досліджень;
 •  Фінансовий менеджмент;
 •  Міжнародний менеджмент;
 •  Менеджмент персоналу;
 •  Цивільний захист;
 •  Охорона праці в галузі;
 •  Бренд-маркетинг;
 •  Керування попитом.

Сфера діяльності випускників:

 • Промислові підприємства;
 •  Економічні відділи будь-якої організації, підприємства, державної установи;
 •  Рекламні агенції та туристичні компанії;
 •  Консалтингові компанії;
 • Товарно-сировинні біржі;
 • Установи державного управління та місцевого самоврядування;
 • Некомерційні та соціальні фонди;
 • Банки;
 •  Науково-дослідні інститути і центри;
 • Заклади середньої та вищої освіти.

Посади, які можуть займати випускники:

 • Керівник підприємства, організації, фірми та їх заступник;
 • Керівник служби маркетингу та його заступник;
 •  Менеджер – маркетолог;
 •  Фахівець з маркетингових досліджень;
 •  Менеджер з реклами;
 • Менеджер зі збуту;
 •  Менеджер з логістики;
 •  Менеджер з обслуговування клієнтів;
 •  Торговий представник;
 •  PR – менеджер;
 •  Менеджер з просування продукції;
 • Приватний підприємець;
 •  Економіст;
 •  Референт;
 • Бухгалтер;
 • Науковий співробітник;
 •  Викладач вищого навчального закладу.

Навчальний процес забезпечують загальні аудиторії. Кафедра обладнана комп’ютерами, які забезпечують науково-дослідницьку роботу студентів та викладачів.

Наукова діяльність кафедри розвивається у таких базових напрямках:

 • системний розвиток, тенденції і закономірності маркетингового управління соціально-економічними системами;
 •  стратегічне маркетингове управління розвитком підприємств;
 •  теоретичні та практичні засади впровадження логістики у діяльність організаційно-економічних систем;
 •  теоретико-методичні і практичні основи управління вторинними сировинними ресурсами з відходів на рівні регіону;
 •  теоретико-методичні і практичні основи управління твердими побутовими відходами високо урбанізованого промислового регіону;
 •  регіональні проблеми людського і соціально-економічного розвитку;
 •  новітні технології в державному та регіональному управлінні;
 •  організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів та міст в умовах інтеграційних процесів;
 • інноваційна діяльність України і регіонів: соціально-економічні проблеми;
 • розробка інноваційних підходів у сфері педагогічної діяльності з навчання економічних спеціальностей та підготовки управлінських кадрів на основі використання математичних методів та моделей;
 •  публікація наукових статей; участь у конференціях;
 •  підготовка студентів до участі у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
 •  підготовка навчально-методичних видань; використання їх у навчальному процесі.