Кафедра спеціально-правових дисциплін


1. Історія розвитку.

Кафедра спеціально-правових дисциплін була створена в результаті реформування кафедри адміністративного права у грудні 2014 року згідно з наказом ректора ДонДУУ № 9 від 26.12.2014 року.Сьогодні професорсько-викладацький і допоміжний склад кафедри – 6 осіб, серед яких 4 кандидата юридичних наук і 1 лаборант.

Головними завданнями кафедри спеціально-правових дисциплін при підготовці юристів є формування у студентів практичних умінь і навичок правильного застосування правових норм за основними напрямами права в Україні, формування системи для придбання студентами фундаментальних теоретичних знань, практичних умінь, навичок професійної діяльності, забезпечення якості підготовки юристів для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій і т.д.

2. Професорсько-викладацький та допоміжий склад кафедри.

В цілому наявний склад викладачів кафедри дає можливість здійснювати якісну підготовку студентів-правознавців із урахуванням науково-теоретичного та методичного рівня викладання, професійного та педагогічного досвіду.

3.Дисципліни кафедри.

Кафедра забезпечує викладання близько 35 дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр»:

– Калініна І. В. – криміналістика, основи юридичної  клінічної практики, кримінальний процес, право інтелектуальної власності в системі права України, судова експертологія, проблеми реформування правоохоронних органів та ін.;

– Скачкова Т. Ю. – міжнародне право, екологічне право, аграрне та земельне право, судова медицина та психіатрія, актуальні питання протидії та запобігання корупції та ін.;

– Григор’єва В.В. – адміністративне право, адміністративний процес та адміністративна відповідальність, конкурентне право, адміністративно – правове регулювання державної служби та державного управління, захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні та ін.;

– Циклаурі О.Б. – інформаційне право, виконавче провадження, митне право та ін.;

– Колосов Р.В. – фінансове право, банківське право, бюджетні правовідносини в Україні та ін.;

– Василевич В.Ю. – організація юридичної служби на підприємстві та податкове право;

– Пігарева Галина Іванівна – асистент, адміністративний процес та адміністративна відповідальність, земельне право та інші.

4.Науково-дослідна робота.

Особливу увагу професорсько-викладацький склад кафедри приділяє дослідженню проблем проведення адміністративної реформи в Україні.

Щорічно кафедрою організовується проведення круглих столів та наукових конференцій, підсумками яких стають впровадження в діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.

Викладачами кафедри систематично видаютьсямонографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, які широко використовуються як в ДонДУУ, так і в інших вищих навчальних закладах.

5. Профорієнтаційна робота.

Професорсько-викладацьким складом кафедри здійснюється профорієнтаційна робота в школах Донецької області, а саме:

– проведення навчальних занять з певних галузей правознавства серед учнів випускних класів;

– організація та проведення тижня права у навчальному закладі;

– здійснення систематичного вибіркового анкетування (2 рази за навчальний рік) учнів випускних класів з метою виявлення їх готовності до професійного самовизначення та моніторингу змін професійних переваг школярів

– здійснення допомоги у підготовці учнів випускних класів до олімпіад з правознавства;

– здійснення допомоги у підготовці шкільних робот в МАН;

– проведення бесід, консультацій, профорієнтаційних уроків, ділових ігор тощо.

6. Юридична клініка «Феміда».

Студенти старших курсів, магістратури беруть участь у роботі юридичної клініки «Феміда», де під керівництвом провідних викладачів кафедри проводять консультації громадян, надають юридичну допомогу соціально незахищеним категоріям населення.

Метою діяльності юридичної клініки є:

  • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;
  • формування правової культури громадян;
  • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
  • розширення співробітництва ДонДУУ із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
  • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

Основні завдання юридичної клініки:

  • надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
  • створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;
  • надання громадянам юридичної допомоги;

проведення заходів з правової освіти населення.