Кафедра комп’ютерних наук та вищої математики


 • Історична довідка

Свою історію кафедра починає з 1992 року, коли в Донецькій державній академії управління  (з 2004 року – Донецький державний університет управління)  була організована кафедра математики, інформатики та обчислювальної техніки. В результаті реорганізації наказом ректора № 27 від 19.01.2004 кафедра математики, інформатики та обчислювальної техніки була розділена на дві самостійні кафедри: кафедру вищої математики та кафедру інформаційних технологій. У зв’язку з російською військовою агресією в 2014 році Донецький державний університет управління зі своїм професорсько-викладацьким складом та студентами переміщується з міста Донецька та відкриває двері на базі своєї філії у місті Маріуполь. Так почалася новітня історія кафедри – кафедра комп’ютерних наук та вищої математики Донецького державного університету управління.

 • Інформація про спеціальність підготовки студентів кафедри

Кафедра комп’ютерних наук та вищої математики здійснює підготовку бакалаврів у галузі інформаційних технологій із спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Computer Science, CS).

Термін навчання:

 • 3 роки.10 місяців на базі повної загальної середньої освіти;
 • 2 роки 10 місяців на базі ОС Молодший бакалавр, ОКР Молодший спеціаліст.

Форма навчання:  денна та заочна.

Для вступу на спеціальність «Комп’ютерні науки» у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти повинні бути зазначені наступні предмети:

 • українська мова та література;
 • математика;
 • фізика або іноземна мова на вибір.

Спеціальність «Комп’ютерні науки» дає можливість студентам ДонДУУ отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційнихтехнологій та програмуванню. Навчальний процес проходить в аудиторіях, обладнаних сучасною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Студенти спеціальності формують і розвивають здатності розв’язувати комплексні практичні задачі у галузі інформаційних технологій в лабораторії комп’ютерного моделювання.

По завершенню навчання випускники оволодівають широким спектром компетенцій, які дозволяють їм вирішувати широке коло професійних завдань з розробки, удосконалення та інтеграції ІТ-рішень з використанням як апаратних так і програмних платформ різного призначення. Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік.

Місцем роботи випускниківспеціальності «Комп’ютерні науки» є організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, оператори мобільного зв’язку, Інтернет-провайдери, ІТ-підрозділи підприємств різних форм власності.

 • Склад кафедри

Кафедрою комп’ютерних наук та вищої математики керує кандидат економічних наук за спеціальністю «Статистика», доцент Сирмаміїх Ірина Вікторівна.

Викладацький склад:

 • Штатні викладачі:
 1. Чичкарьов Євген Анатолійович – професор, доктор технічних наук.
 2. Назаренко Наталія Вікторівна – доцент, кандидат технічних наук.
 3. Савінков Микола Олександрович – доцент, кандидат фізико-математичних наук.
 4. Савченко Ольга Олександрівна – старший викладач кафедри.
 • Викладачі-сумісники:
 1. Петренко Олена Володимирівна – старший викладач кафедри, начальник навчально-методичного відділу ДонДУУ.
 2. Нерсесов Вадим Рафаельович – старший викладач кафедри, директор інформаційно-аналітичного центру ДонДУУ.
 3. Тузенко Ольга Олександрівна – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
 4. Кривенко Ольга Вікторівна – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
 • Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри комп’ютерних наук і вищої математики здійснюється в межах виконання комплексної теми «Розвиток та застосування математичних методів та моделей в задачах управління, економіки, екології, соціології та освіти». (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0113U002243). Керівник наукової теми – кандидат економічних наук, доцент Сирмаміїх Ірина Вікторівна.

Наукові розробки кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом, методичних рекомендацій для проведення практичних і лабораторних робіт, організації і проведення тестового контролю, під час виконання студентами індивідуальних завдань та наукових студентських досліджень.

Науковці кафедрипрацюють за напрямками:

 • Інформаційні технології у фундаментальних та прикладних дослідженнях сучасної науки.
 • Математичне моделювання у науково-технічних і соціально-економічних задачах.
 • Обчислювальні системи у вирішенні математичних і інженерних задач життєдіяльності суспільства.
 • Детерміновані та імовірнісні моделі процесів і об’єктів в науково-технічних, соціально-економічних і гуманітарних системах.
 • Інформаційні технології у вирішенні природничо-наукових, технологічних, економічних та гуманітарних проблем.

Отримані результати публікуються в авторитетних фахових виданнях і в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopusта/або Web of Science, презентуються на міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Кафедра комп’ютерних наук і вищої математики проводить Всеукраїнську заочну науково-практичну Інтернет-конференцію «Прикладна математика та комп’ютерні науки».

Кожен рік викладачі здійснюють активну роботу щодо залучення студентів до участі у наукових конкурсах та науково-практичних конференціях. Всі напрацювання студентів постійно заслуховуються на засіданнях кафедри.

 • Перспективи розвитку кафедри

Основна увага в діяльності кафедри комп’ютерних наук і вищої математики приділяється якості навчання. Кафедра орієнтована на розробку сучасних навчальних курсів у поєднанні з наявною високою кваліфікацією викладачів кафедри. Підготовка нових курсів буде поєднуватись з науковими дослідженнями викладачів кафедри в області проблем аналізу даних, обробки інформації, програмування, машинного навчання та інших важливих напрямів. Це дозволить випускникам кафедри отримати адекватне працевлаштування в IT-індустрії.  Крім цього, кафедра продовжить роботу щодо збільшення обсягу публікацій у виданнях, що входять в міжнародні наукометричні бази Scopus та/або Web of Science.

 

Як нас знайти:  м. Маріуполь, вул. Аєродромна, 7,  поверх 3, кімната №303.

Е – mail: k_knvm@inbox.dsum.edu.ua