Кафедра державно-правових дисциплін


Кафедру як структурний підрозділ ДонДУУ було утворено наказом №4 від 17.03.2004 року шляхом реорганізації кафедри теорії та історії держави і права, яка, в свою чергу, була створена у 2004 році Начальником кафедри було призначено доктора юридичних наук, професора В.С. Шестака. Спираючись на кращі освітянські традиції провідних юридичних закладів сформувався потужний та дієвий колектив.

Робота розпочиналася зі створення базових методичних матеріалів.  Відбувалися також спроби заявити про себе на рівні вже відомих та сталих закладів України, де проходили науково-практичні конференції. Цей напрям був одним із завдань у питаннях розвитку кафедри та університету.

За час існування на кафедрі захищено 5 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Кафедра забезпечує викладання та методичне забезпечення фундаментальних юридичних дисциплін на усіх факультетах університету за усіма формами навчання. Працівниками кафедри теорії та історії держави і права викладаються навчальні дисципліни: «Проблеми законотворчості в Україні», «Контроль у соціальному управлінні», «Юридична деантологія», «Судова риторика», «Теорія держави і права»,  «Система джерел права», «Порівняльне право», «Актуальні проблеми теорії держави і права», «Тлумачення правових актів», «Організація судових та правоохоронних органів України», «Право Європейського Союзу», «Історія держави і права України», «Конституційне право України», «Історія держави і права  зарубіжний країн», «Історія вчень про державу і право», «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», «Державне (конституційне) право зарубіжних країн», «Міжнародне правове регулювання інтелектуальної власності», «Основи римського приватного права», «Трудове право», «Господарське право», «Господарське законодавство», «Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Розгляд трудових спорів», «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Актуальні проблеми кваліфікації злочинів», «Муніципальне право», «Правові проблеми розвитку інтеграційних процесів в Україні», «Юридична відповідальність», «Юридична конфліктологія», «Адвокатура України», «Цивільне та сімейне право», «Авторське право та суміжні права», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Договірне право», «Господарський процес», «Тенденції розвитку цивільного права», «Правознавство», «Право (регулювання туристичної діяльності)».

На кафедрі здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів та науково-експертну діяльність за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, а також іншими спеціальностями у межах, визначених для фундаментальних юридичних наук.

Згідно з планом роботи кафедри науково-педагогічний склад кафедри здійснює наукові дослідження як безпосередньо пов’язані з «Правове забезпечення державного та муніципального управління»)

Викладачі кафедри державно-правових дисциплін беруть участь у науково-теоретичних, всеукраїнських, міжнародних конференціях. Зокрема, за участю викладачів кафедри протягом вже понад півтора десятиліття проводяться наукові конференції Міжнародної асоціації істориків права.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого, юридичним факультетом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом права імені В.В. Сташиса Класичного приватного університету (м. Запоріжжя),  Інститутом держави і права НАН України ім. В.М. Корецького та іншими вищими навчальними закладами України, організаціями та установами юридичного спрямування. Співпраця з ними проявляється у спільній участі в наукових конференціях, публікаціях наукових статей у наукових збірниках, рецензуванні підручників, посібників, наукових праць, статей, опануванні дисертацій тощо.

Кафедра правових дисциплін здійснює підготовку та випуск студентів за напрямом підготовки «Правознавство» на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «магістр».

Основною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців для правової сфери, які здатні орієнтуватися у питаннях сучасної судової, нотаріальної та правозахисної діяльності. Професійне спрямування наших випускників – це робота в:

  • органах судової влади;
  • органах прокуратури та поліції;
  • органах нотаріату, митної та державної виконавчої служби;
  • місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
  • напрямку правозахисної та міжнародної юридичної практики.

Кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних та інформаційно-аналітичних завдань з підготовки фахівців юристів.

З метою орієнтування студентів у виборі майбутньої професії кафедра організовує та контролює проходження студентами юридичного факультету навчальної та виробничої практик:

Робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших навчальних закладів. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами та юридичним установами.

Навчальний процес забезпечує колектив професорсько-викладацького складу кафедри:
Кулешов О.О. – в.о., зав. кафедрою, к.ю.н., доцент;
Бутирін Є.О. – к.ю.н., доцент;
Ємельяненко К.С. – к.ю.н., доцент;
Стрижакова А.Ю. – викладач,к.держ.упр.