Керівник Кафедри


kaf_fip1

                  Керівник Кафедри Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» (Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine», проект Європейської комісії № 553 417-EPP-2014−1-UA-EJMO-CHAIR між Донецьким державним університетом управління та Освітньою, Аудіовізуальною і Культурною Виконавчою Агенцією (2014 – 2017 рр.). Діденко Ніна Григорівна
доктор наук з державного управління, професор.

Досвід участі у міжнародних проектах:

2014 – 2017Керівник Кафедри Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» (Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine», проект Європейської комісії № 553 417-EPP-2014−1-UA-EJMO-CHAIR у Донецькому державному університеті управління (м.Маріуполь)

2013 — експерт Research Project «European Union: Past, Present and Future Challenges» (International Research Group for Conflict, Borderlands and Minorities)

2011 — 2014 — член Exellent Centre Jean Monnet, Донецький державний університет управління

2009−2012 рр. — академічний координатор міжнародного проекту 15 312-LLP-1−2009-UA-AJM-MO по вивченню та викладанню навчального модулю «Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства» в рамках Jean Monnet Programme

2007 — учасник програми TEMPUS проекту SCM NO 15 BO5−2005 Workshop for Introducing Practical Approaches in Transforming Higher Education in Ukraine (Poland)

Список публікацій
доктора наук з державного управління, професора
Діденко Ніни Григорівни
з проблем демократії та управління в ЄС, європейської соціальної і гуманітарної політики, євроінтеграції України

Монографії, енциклопедії:

1. Філософія інтеграції: Монографія // за заг. ред. В. Д. Бондаренка, Ф. Г. Ващука.-Ужгород: ЗакДУ, 2011.- С.254−342

2. Моделі і механізми регулювання єврорегіонального співробітництва України: Монографія / За заг. ред. І.В.Артьомова, О. М. Ващук, О. М. Руденко. — Ужгород: МПП «Гражда», 2013. — 612 с. — (Серія «Євроінтеграція: український вимір»; Вип. 21). Діденко Н. Глава 6. Організаційно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування у розвитку транскордонного співробітництва.

3. Діденко Н.Г. Розділ 4. Зарубіжний досвід державної підтримки внутрішньо переміщених осіб // Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні [Текст] : монографія / Донец. держ. ун-т упр. – Маріуполь: Східний видавничий дім, 2016 .Т. 1 / [Аракелова І. О. та ін. ; за заг. ред. О. В. Балуєвої]. – 2016. – 216 с.

4. Діденко Н.Г. Розвиток транскордонного співробітництва між Україною та країнами європейського союзу: сучасний стан та перспективи взаємодії // Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування: [колективна монографія] / Заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В. – Бельско-Бяла (Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики, 2017. – 493 с. – С. 106-129

5. Енциклопедія державного управління: у 8 т. Т. 7: Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / наук. ред. Кол: І.А.Грицяк (співголова), Ю.П.Сурмін (співголова) та ін., 2011.- Виробничі ради в Німеччині – с.84−86 Вільне переміщення робочої сили — с. 90−92 Державно-приватне партнерство — с.167−169 Європейська служба зайнятості -с.231−232 Європейська стратегія зайнятості – с.239−241 Європейське соціальне партнерство – с.252−253 Європейський соціальний фонд -с.265 Інформаційна мережа євроспільноти – с.339 Міжсекторне соціальне партнерство — с.440−441 Модель «соціальної гармонії» в Нідерландах — с.450−452 Політика і стратегія зайнятості в ЄС — с.545−546 Практика співучасті найманих працівників в управлінні підприємствами у Швеції – с.559−561 Програма соціальних дій ЄС — с.574−575 Ринок праці ЄС -с.606−607 Свобода підприємницької діяльності – с.617−618 Соціальне партнерство — с.638−640 Соціальне ринкове господарство в Німеччині – с.640−642 Соціальний контракт — с.647−648 Стратегія і структури ЄС щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків -с.673−674 Структурні фонди ЄС — с.678−679
                          

Навчальні посібники, довідники:

1. Соціальна політика і соціальне партнерство в ЄС: довідник./ Н.Г.Діденко, І.Я.Тодоров, О.Р.Чугріна, О.К.Міхеєва / за заг. ред. Н.Г.Діденко-Донецьк: ДонДУУ, 2012.- 250 с.

2. Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства: навчально-методичний посібник / Н.Г.Діденко, І.Я.Тодоров, О.Р.Чугріна, О.К.Міхеєва; за заг. ред. Н.Г.Діенко.-Донецьк:ДонДУУ, 2011.- 219 с.

3. Діденко Н.Г. Демократія і управління в ЄС: навчальний посібник. – Маріуполь, 2016. – 235 с. 

4. Діденко Н.Г. Європейська соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. – Маріуполь, 2016. -198 с. 

5. Діденко Н.Г. Інститути громадянського суспільства та захист прав іноземних громадян в ЄС Маріуполь, 201. – 100 с. 

Статті:


      1. Діденко Н.Г. Європейський досвід забезпечення якості вищої освіти: проблеми та можливості адаптації в Україні // Management of higher education quality: problems and prospects |[collection of scientific papers: edited of Victor Oliynyk]. – London: IASHE, 2017. P.82-83

2. Діденко Н.Г. Європейська підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін». Серія “Державне управління”. Т. ХVIІІ, вип. 302. – Маріуполь, ДонДУУ, 2017. – с. 150-167.

3. Діденко Н.Г. Кластерний підхід у розв’язанні проблем внутрішніх переселенців у європейських країнах// Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку».Серія “Економіка”. Т. ХVIІІ, вип. 304. – Маріуполь, ДонДУУ, 2017. – С. 99-112.

4. Діденко Н.Г. Соціальні та гуманітарні аспекти Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: можливості та перспективи // Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці: збірник матеріалів, доповідей Інтернет-конференції в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні», м. Маріуполь, 18-19 травня 2017 р. – Маріуполь: ДонДУУ, 2017. – С.216-222

5. Діденко Н.Г. Соціальне проектування в ЄС як інструмент ефективного вирішення соціальних проблем // Науковий вісник УМО: Електронне видання.-К: ДВНЗ Університет менеджменту освіти Випуск 1. – Частина 1. – Режим доступу: http://umo.edu.ua

6. Діденко Н. Г. Політика «активного старіння» в ЄС як фактор посилення ефективності соціального захисту в посткризовий період // Назустріч викликам співробітництва між Україною та ЄС: досвід Центрів Жана Моне в Києві та Донецьку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Маріуполь, 2015) – Маріуполь: ДонДУУ, 2015.- С.30-38

7. Діденко Н. Г. Стимулювання гнучкої зайнятості та мобільності робочої сили як пріоритет посткризового розвитку в країнах ЄС || Аналітика і влада: журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К.: НАДУ, 2014. — № 9. – С.31−35

8. Діденко Н. Європейський досвід участі соціально відповідального бізнесу у підвищенні якості життя громадян || Менеджер — 2013 — 3(65) -С.35−39

9. Діденко Н. Організаційно-правові засади правоохоронної діяльності в ЄС: регіональний аспект // ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО. Електронне наукове фахове видання Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013.- № 1

10. Діденко Н. Удосконалення організаційної діяльності органів місцевого самоврядування у розвитку транскордонного співробітництва в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів // Координати управління: збірник наукових праць / за ред. проф. Д.І.Дзвінчука.- Вип. 4.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013.- С.88−92

11. Діденко Н. Гармонізація і об’єднання суб’єктів освітнього процесу у підготовці управлінців в процесі євроінтеграції // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за матеріалами ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород — Кошице — Мішкольц, 8−11 травня 2012 р. / ред. кол. Ф. Г. Ващук (голова), Х. М. Олексик, І.В.Артьомов та ін. — Ужгород: ЗакДУ, 2012. — Вип. 5(24). – С.123−130

12. Діденко Н. Застосування європейського досвіду соціального партнерства у визначенні принципів та пріоритетів державного управління в Україні // Управління розвитком. Збірник наукових праць .Харківського національного економічного університету -2012. — № 17 (138).-С.44−46

13. Діденко Н. Правові інструменти досягнення комплексності і системності у діяльності органів державного управління у країнах — членах ЄС // Координати управління: збірник наукових праць / за заг. ред.проф. Д.І.Дзвінчука.-Вип. 2.- Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2012.- С.55−60.

14. Диденко Н. Реформирование государственного управления в условиях мировых интеграционных процессов // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 18. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: Спецвипуск / за аг. Ред. Н. О. Титаренко, В.Г.Ціватого.-К.:ДАУ при МЗС України, 2012.- С.97−102

15. Діденко Н. Досвід соціальної інтеграції громадян в моделі «соціальної гармонії в Нідерландах // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління „Філософські і психолого-педагогічні засади управління“.-Т.ХІІ.-Вип.180.-Серія „Державне управління“.-Донецьк: ДонДУУ, 2011.-С.5−12

16. Діденко Н. Ринок праці та стратегія зайнятості в ЄС: досвід регулювання та управління // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління.-Х.:Вид-во „ДокНаукДержУпр“, 2010. – № 2.-С.131−137.

17. Діденко Н., Діденко В.С. Соціальне партнерство у Швеції як засіб дотримання соціальної рівноваги та соціальної гармонії: досвід для України // Проблеми державного управління розвитком промислового потенціалу регіону: Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. -т. Х, вип. 124, Донецький державний університет управління.- Донецьк: НОРД КОМП’ЮТЕР, ДонДУУ, 2009.- С.46−56

18. Діденко Н., Діденко В.С. Механізми державного управління в реформуванні соціальної сфери у країнах Центральної та Східної Європи: досвід для України // Сучасні механізми державного управління в різних сферах і галузях економіки:зб. наук. праць / Донецький державний університет управління.- Донецьк: ДонДУУ, 2009.-Т.Х. – С.43−55.

19. Діденко Н. Принципи та пріоритети державного управління в європейських моделях соціального партнерства // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць:. — Х.: Вид-во ХАРІ НАДУ, Магістр, 2008. — Вип. 1(20).- С.431−436

20. Диденко Н. Г. Формирование новой модели высшей школы Украины в контексте развития Европейского пространства высшего образования: проблемы и перспективы // Збірник методичних матеріалів щодо впровадження положень Болонської декларації. Випуск 1 / За загальною редакцією В.Буреги. -Донецьк: ДонДУУ, 2008.-С.13−20

21. Діденко Н. Удосконалення механізмів державного управління у розвитку партнерства між вузами та роботодавцями у контексті входження України до Європейського простору вищої освіти (// Держава та регіони: Науково-виробничій журнал. Серія „Державне управління“. — 2007. — № 2. — С. 25−29

22. Діденко Н. Європейські моделі соціального партнерства: досвід для України // Держава і регіони. Науково-виробничій журнал. — Серія «Державне управління» — 2007. — № 1. -С. 56−61

23. Диденко Н. Г. Основные тенденции реформирования украинской высшей школы в контексте формирования общеевропейского пространства высшего образования // Менеджер. Науковий журнал. Вісник ДонДУУ. — 2006 — № 2 — С. 16−25

24. Didenko N. Current problems and perspectives of the cross-border cooperation between Ukraine and the EU || L’EUROPE UNE / UNITED EUROPE, No 7−8/2013−2014 — P. 21−24

25. Didenko N. Europe 2020 and the Eastern partnership: focus on education. training. youth and employment // The Eastern partnership and Europe 2020 strategy: Visions of leading policymakers and academics.-Luxemburg Publications Office of the European Union> 2012.-184 pp. P.125−132

26. Didenko N. The problems of reformation of public administration in Ukraine, in European context // L’EUROPE UNE / UNITED EUROPE, No 6/2012 — P.44−49

27. Didenko N. European experience of social partnership and possibilities of its implementation in Ukraine. || L’EUROPE UNE / UNITED EUROPE, No 5/2011 — P.18−28

28. Didenko N. The Urgent Problems of Formation of the Social Responsibility of Ukrainian Business and Practices of Corporate Social Responsibility in the European Union || Culture, Elites and European Integration/ Volume IV -International Relations and European Union Interdisciplinary Studies / Coordinator — Simion Costea/ Preface-Dr. Nicolae Paun. — Paris, Editions Prodifmultimedia, 2011-P.96−106

                                     Тези доповідей:

1. Діденко Н.Г. Результати та перспективи гуманітарної політики в ЄС// Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку»,  присвяченої 25-річчю Донецького державного університету управління, 3-4 жовтня 2017 року, м. Маріуполь

 2. Діденко Н.Г. Актуальні проблеми співробітництва між Україною та ЄС у реформуванні державного управління та місцевого самоврядування // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 3 березня 2017 р. – Маріуполь: ДонДУУ, 2017. –С.8-11

3. Діденко Н.Г. Комунікаційна стратегія публічної влади у сфері євроінтеграції // Розвиток професійних компеентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч. наук.-практ.конф. за міжнар. участю (Київ, 3-4 листопада, 2016 р.) за заг. ред. С.С.Куйбіди, М.М. Білинської,В. М. Сороко, Л.А. Гаєвської. – К.: НАДУ, 2016. – 460 с. – С.18

4. Діденко Н.Г. Європейські студії в Україні як фактор формування компетентностей в сфері євроінтеграції // Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України», 22 квітня 2016 року, м. Київ.- К.: КНУ, 2016.– С. 28–30

5. Діденко Н.Г. Використання досвіду підвищення кваліфікації державних службовців країн ЦСЄ як фактор реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 5-6 листопада 2015 р.) /[за аг. ред.. Ю.В.Ковбасюка, М.М.Білинської, В.М.Сороко, Л.А.Гаєвської] – К.: НАДУ, 2015.- С.138-139

6. Діденко Н. Г. Фактори впливу на здоров’я громадян та ефективність служб охорони здоров’я в країнах ЄС // Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я в: матеріали наук.-практ. Конф. (Київ, 22 квітня 2015 р.) / за заг. Ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк.- ДКС-Центр, 2015.-С.31−33.

7. Діденко Н. Транскордонне співробітництво як складова європейської інтеграції України // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції „Європейська перспектива України та візова політика країн ЄС: виклики і можливості“, Донецький інститут соціальних досліджень і політики аналізу спільно з кафедрою політології Донецького національного університету 15 лстопада 2013 року».-Донецьк:ДНУ, 2013.-С. 90−97

8. Діденко Н. Регіональне співробітництво, обмін досвідом та зближення законодавства між Україною та ЄС // Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною та ЄС у контексті Східного партнерства і Стратегії «Європа-2020»: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. За міжнародною участю, 6−7 квітня 2012 р., м. Донецьк, Донецький державний університет управління.- Донецьк: ДонДУУ, 2012.-С.21−30

9. Діденко Н. Інтеграція та інтернаціоналізація світового простору в умовах фінансової цивілізації // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали V Міжнародних філософсько-економічних читань (28 — 29 травня 2012 року, Львів) / Редколегія. Відп. секретар З. С. Скринник. — Львів, 2012. -С.101−109

10. Діденко Н. Європейська інтеграція України та Програма Східного партнерства // Антикризова стратегія регіональної молодіжної політики: матеріали регіональної науково-практичної конференції/ Під редакцією к.і.н., доц. Ликова В. В., к. філос.н., доц. Давидова П.Г.-Донецьк:Норд-Прес, 2011.-С.132−134

11. Діденко Н. Політико-правові засади соціальної відповідальності бізнесу в країнах ЄС: досвід для України // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали IV Міжнародних філософсько-економічних читань (18−20 травня 2011 року, Львів)/Редколегія: Відп. секретар З. С. Скринник.-Львів, 2011.-С.178−184

12. Діденко Н. Роль держави у забезпеченні гендерної рівності в країнах ЄС:досвід для України // Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: матер. Міжнар. наук. конф.(Київ, 19 травня 2011 р.)/Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка; [редкол. В.О.Огнев’юк (голова), Л. Л. Хоружа, К. О. Линьов, Г. М. Надтока, О.І.Бонь та ін.: наук. ред. Г. М.Надтока].- К.: Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2011.-С.39−44

13. Діденко Н. Політика ЄС з поліпшення умов життя і праці громадян в посткризовий період || Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет- конференції (м.Донецьк, 17−18 травня 2011 р.).-Донецьк:ДонДУУ, 2011.- С.8−13

14. Діденко Н. Роль і функції соціального партнерства у розвитку «сформованого» суспільства в Німеччині // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Донецьк, 9−10 квітня 2009 р.).-Донецьк:ДонДУУ, 2009.-С.32−37

15. Didenko N. Youth mobility and intercultural dialogue as a key resources of implementation of the EU’s Programme «Eastern Partnership» and the Strategy of «Europe 2020» // «European neighbourhood policy and eastern partnership: achievements, obstacles and perspectives», scientific-practical conf. with intern. participation (2011; Chişinău). The material of the Conf. Acad. of Econ. Studies of Moldova, 05−07 may 2011 / scientific com.: Grigore Belostecinic, Silvo Devetak, Rajko Knez [et al.]. — Ch.: IEFS, 2011. — P.427−437