Науково-дослідна робота


Науково-дослідна робота (НДР) в ДонДУУ проводиться у межах 12 головних наукових напрямів, затверджених Вченою радою університету. Сьогодні тематичний план складається з 21 комплексної НДР (науково-дослідної роботи), в рамках яких виконується розробка наукових тем, включаючи дисертаційні дослідження аспірантів ДонДУУ. Напрями наукових досліджень:

I. Науково-методичні основи управління природокористуванням та охороною навколишнього середовища (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Марова С.Ф.).
ІI. Теоретико-методологічні засади управління людськими і природними ресурсами в контексті сталого розвитку (науковий керівник – д.е.н., доц. Балуєва О.В.)
ІІІ. Дослідження педагогічних аспектів підвищення якості і ефективності підготовки менеджерів у вищій школі (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Токарева В.І.).
IV. Фінансовий механізм державного управління економікою України (науковий керівник – д.е.н. професор Смерічевський С.Ф.)
V. Соціальний менеджмент та управління інформаційними процесами (науковий керівник – д.держ.упр., професор Черниш О.І.).
VI. Теоретико-методичні засади розроблення та функціонування механізмів державного управління (науковий керівник – д.держ.упр., професор Діденко Н.Г.)
VII. Теоретико-методичні основи управління соціально-етичним маркетингом (науковий керівник – к. держ. упр. Хороших В.В.)
VIII. Соціально-гуманітарні аспекти менеджменту (наук. керівник – к.соц.н., доц. Скок Н.С., к.і.н., доц. Нікіфоренко Н.О.)
IX. Механізми формування соціально ефективної державної економічної політики (науковий керівник – к.держ.упр., доц. Чечель А.О.)
Х. Організаційно-економічні засади формування туристичної привабливості міст України (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Стойка А.В.)
ХI. Правове забезпечення діяльності місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування в сучасних умовах (науковий керівник – д.ю.н., доц. Шестак В.С.)
ХІI. Теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми формування, розвитку і управління зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю (науковий керівник – д.е.н., проф. Дятлова В.В.)

В рамках щорічного конкурсного відбору наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за участю ВНЗ та наукових установ, виконання яких розпочнеться у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету, Донецькому державному університету управління доручено виконання фундаментальної НДР “Методологічні засади формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-економічного розвитку територій” (державний реєстраційний номер 0116U000745). Результати 2017

Метою проекту є розробка, формування та реалізація державної політики стосовно внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-економічного розвитку територій.

Фундаментальні наукові дослідження органічно поєднуються з науково-практичними. Крім того, виконуються роботи в рамках укладених ДонДУУ договорів про наукову і творчу співпрацю з Силезськім університетом в Опаве (Чехія), Економічним університетом ім. К. Адамецкого (м. Катовіце, Польща), Штутгартськім університетом (Німеччина), інститутами Національної Академії наук України, ВНЗ України.

Вперше серед вузів України, між ДонДУУ та Програмою розвитку ООН було підписано Угоду про порозуміння. ПРООН діє здебільшого як виконавчий підрозділ Організації Об’єднаних Націй на рівні держав і працює з партнерами в багатьох країнах задля сприяння сталому розвитку, подолання бідності, розвитку можливостей для жінок, ефективного державного управління та верховенства права. Також ПРООН приділяє достатньо уваги посиленню заходів для становлення принципів сталого розвитку, децентралізації та спільного самоврядування через навчання майбутнього покоління підходам щодо формування місцевого розвитку України за участі громад.

Професорсько-викладацький склад ДонДУУ продовжує наукові традиції, які склалися в університеті, успішно розвиває і примножує наукові досягнення визнаних в Україні і за її межами наукових шкіл. За останні 5 років співробітниками університету опубліковано близько 3000 наукових статей; видано 90 монографій, 410 підручників та навчально-методичних посібників. Університет співпрацює з установами НАН України.