Освітній центр «Донбас – Україна»


Інформація про створення Освітнього центру «Донбас – Україна»

 1. З 01 липня 2016 року на базі Донецького державного університету управління створено Освітній центр «Донбас – Україна».

 2. В Освітньому центрі «Донбас – Україна» М. Маріуполь (далі – Центр) організовується діяльність з реалізації Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення).

 3. Центр створено спільно із загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту.

 4. Донецький державний університет управління забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу приймальної комісії. Керівником Центру є заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Повноваження Освітнього центру «Донбас – Україна»

 • забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника (відповідальний – уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);
 • сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний – уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);
 • організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до Донецького державного університету управління та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до вищого навчального закладу (відповідальний – Донецький державний університет управління), до професійно-технічних навчальних закладів;
 • сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку вищого навчального закладу (у разі необхідності – до надання рекомендації для вступу до вищого навчального закладу або відмови в її наданні);
 • сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

Графік роботи Освітнього центру «Донбас – Україна»

Центр працює з 01 липня до 20 вересня.

Порядок роботи центру:

 • в період з 01.07.2016 р. по 14.08.2016 р. – з 9.00 до 18.00,
  субота– з 9.00 до 15.00;
 • в період з 15.08.2015 р. по 20.09.2016 р. – з 9.00 до 16.00
  (вихідні – субота, неділя).

Правила прийому та встановлені квоти Освітнього центру «Донбас – Україна»

І. Загальні положення

 1. Ці Правила визначають особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про загальну середню освіту та прийому на навчання до Донецького державного університету управління для осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення).

 2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

Заявник – особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться на території, де здійснювалася антитерористична операція, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес (перелік надано у додатку 1).

освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється Заявником згідно з формою, що додається (додаток 2), та підписується особисто.

 1. Ці Правила визначають особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та прийому для здобуття вищої освіти Заявників.

Ці Правила поширюються також на Заявників, які переселилися з населених пунктів, що знаходяться на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або що розташовані на лінії зіткнення або на території яких здійснювалася антитерористична операція після 01 січня 2016 року.

 1. Заявники мають право на:

 • проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
 • отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;
 • прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань до вищих навчальних закладів, перелік яких оприлюднюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, відповідно до пункту 241 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Перелік).
 1. Документи про освіту (освітні документи), видані на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, не визнаються.

ІІ. Особливості отримання Заявниками документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти

 1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених загальноосвітніх навчальних закладах.

 2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

 • заявою (для повнолітніх Заявників);
 • заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

Під час подання заяви Заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.

 1. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-х класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 12 липня і не пізніше 20 вересняпоточного року.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особоюуповноваженого загальноосвітнього навчального закладу відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 2.2. розділу ІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2008 року № 431, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 червня 2008 року за № 498/15189. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту. Виданий раніше додаток вважається недійсним і підлягає знищенню.

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому загальноосвітньому навчальному закладі з української мови та історії України відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.

 1. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестаціїуповноважений загальноосвітній навчальний заклад замовляє протягом одного робочого дня відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його Заявникові відповідно до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800.

Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації в довільній формі є підставою для допуску Заявника до вступних випробувань та зарахування до вищих навчальних закладів відповідно до Переліку. Ця довідка дійсна впродовж трьох місяців і повинна бути замінена на документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього.

ІІІ. Прийом для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти

 1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти до Донецького державного університету управління.

 2. Правила прийому Заявників до Донецького державного університету управління відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (далі – Умов прийому), з урахуванням особливостей, визначених Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) затверджуються Вченою радою ДонДУУ як додаток до Правил прийому до цього закладу.

 3. Особливості подання документів Заявником:

 • документи подаються особисто в письмовій формі;
 • свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • за наявності подається сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року.
 1. Документи від Заявника для вступу на денну форму навчання для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18 години 27 липня.

 2. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну підсумкову атестацію, подає до Донецького державного університету управління документ про освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому ДонДУУ.

 3. Вступні іспити проводяться ДонДУУ до 20 вересня, для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету – до 27 липня.

 4. Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі повної загальної середньої освіти, визначається як сума середнього балу документа про повну загальну середню освіту (або довідки), вступного іспиту (іспитів) або сертифікату (сертифікатів) з предмету (предметів), визначеного Правилами прийому, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюється Правилами прийому до ДонДУУ. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись в якості оцінок вступних іспитів.

Заявники, які проходили річне оцінювання та державну підсумкову атестацію відповідно до цього порядку користуються правом на першочергове зарахування.

 1. Донецький державний університет управління оприлюднює рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за денною формою навчання

при вступі на основі базової загальної середньої освіти не пізніше 12.00 години 28 липня;

при вступі на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12.00 години 01 серпня.

 1. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.

Оригінали документів, які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії ДонДУУ впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з вищого навчального закладу.

 1. Зарахування Заявників:

 • на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету відбувається не пізніше 12.00 години 06 серпня;
 • на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету, на місця за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу, але не пізніше 20 вересня.