За час освітньої діяльності в м. Маріуполі між Донецьким державним університетом управління та органами публічної влади та місцевого самоврядування Маріупольської громади вже сформовано сталі  партнерські відносити.

ДонДУУ є виконавцем державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців категорії «Б» та «В» та посадових осіб всіх категоріїї в органах місцевого самоврядування. Загальні програми підвищення кваліфікації проходять прогодження у Національному агенстві з питань державної служби України, а спеціальні програми підвищення кваліфікації розробляються на замовлення відповідних підрозділів органів влади та місцевого самоврядування. Навчання проводиться в очному та дистанційному режимі. В залежності від категорії програми за результатами навчання учасники отримують сертифікати або посвідчення про  підвищення кваліфікації.

 

Підвищуйте кваліфікацію та будьте в тренді оновлення публічної влади в Україні!

 

Також, Донецький державний університет управління є відкритим майданчиком для опанування нових знань та підходів в управлінні, платформою обміну думками, поширення позитивного досвіду та наукових досягнень провідних університетів світу в рамках різноманітних сумісних освітніх та науково-практичних заходів в традиційному та он-лайн форматі, учасники яких можуть отримати сертифікати.

Контакти для довідок з підвищення кваліфікації
Контактні телефони:
+38‭0 50 348 06 60‬
+38‭0 50 161 43 58‬
‭+380 50 178 25 08‬

поштова скринька:
k_am@inbox.dsum.edu.ua
Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Управління змінами в сфері реалізації законодавства про державну службу»
Тривалість: (кредити ЄКТС) 1 кредит
Цільова група: державні службовці категорій «Б», «В»; депутати місцевих рад, посадові особи, обрані на виборні посади
Мета: підвищення спроможності державних службовців та осіб на виборних посадах місцевого самоврядування вирішувати завдання і актуальні проблеми в сфері реалізації законодавства про державну службу в умовах впровадження реформ в Україні
Тематика: особливості реалізації законодавства про державну службу: історико-теоретичні аспекти та практичний досвід, правове, законодавче забезпечення процесів управління в публічній сфері, правові аспекти реформування державного та регіонального управління, правове регулювання в сфері безпеки життєдіяльності та охорони праці.
Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Управління змінами в сфері енергетики та комунальних послуг: імплементація досвіду ЄС в Україні»
Тривалість: (кредити ЄКТС) 1 кредит
Цільова група: державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи центральних органів виконавчої влади України, органів місцевого самоврядування, та особи на виборних посадах місцевого самоврядування
Мета: підвищення спроможності державних службовців та осіб на виборних посадах місцевого самоврядування вирішувати завдання і проблеми у сферах енергетики та комунальних послуг з використанням кращих світових практик та здобутків європейської політики в сферах енергетики та комунальних послуг

Тематика: Цілі сталого розвитку в Україні та країнах ЄС, енергетична політика та енергетична безпека ЄС, європейський досвід регулювання у сфері надання комунальних послуг в країнах ЄС та перспективи в Україні, стратегічне управління: досягнення стандартів ЄС
Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Публічне управління в умовах демократичних змін»
Тривалість: (кредити ЄКТС) 1 кредит
Цільова група: державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування та особи на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)
Мета: підвищення спроможності державних службовців та осіб вирішувати завдання і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування в умовах демократичних змін в Україні.
Тематика: публічна політика в умовах демократичних змін, механізми локальної демократії, подолання викликів досягнення Цілей сталого розвитку-2030 в умовах демократії, демократія участі як інструмент сталого розвитку, планування та впровадження стратегії розвитку громади, соціальні і гуманітарні права людини та їх забезпечення, соціальна політика демократичних держав.
Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Професійна ефективність на державній службі»
Тривалість: (кредити ЄКТС) 1 кредит
Цільова група: державні службовці категорій «Б», «В»; депутати місцевих рад, посадові особи, обрані на виборні посади.
Мета: підвищення спроможності державних службовців та осіб на виборних посадах місцевого самоврядування ефективно вирішувати завдання і проблеми на державній службі, набуття умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків державних службовців, депутатів місцевих рад, посадових осіб, що обрані на виборні посади.
Тематика: професійний розвиток на державній службі: умови та критерії ефективності, лідерство на державній службі як складова професійного зростання, соціально-гуманітарна складова професійної ефективності державних службовців, безпека життєдіяльності та охорони праці на державній службі: вплив на ефективність виконання обов'язків.
Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Ефективні механізми запобігання корупції в органах публічної влади»
Тривалість: (кредити ЄКТС) 2 кредити
Цільова група: державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування 1-7 категорій.
Мета: програму розроблено з урахуванням результатів вивчення навчальних потреб та інтересів державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування спрямованих на удосконалення професійних компетентностей, спрямованих на підвищення рівня знань та розвитку умінь, що забезпечують здатність застосування ефективних механізмів запобігання корупції у публічній владі.
Тематика: корупція як небезпека для держави та суспільства, місце антикорупційної політики у системі національних інтересів, місце антикорупційної політики у системі національних інтересів, за крок до корупції: врегулювання конфлікту інтересів, міжнародні стандарти та світова практика запобігання корупції на публічній службі, участь громадськості у механізмі запобігання корупції, суб’єкти формування та реалізації державної антикорупційної поітики, сутність та види юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення
програма «Управління публічними фінансами: концептуальні та практичні підходи»
Цільова група: державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадові осіби місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

Мета: формування системи знань з питань управління публічними фінансами, розширення та поглиблення професійних навичок з питань формування і виконання публічних бюджетів

Тематика: сутність і роль публічних фінансів, їх склад і структура; нормативно-правове забезпечення функціонування публічних фінансів; програмно-цільовий метод у бюджетному процесі; формування дохідної та планування видаткової частин публічних бюджетів; ґендерно-орієнтований підхід в бюджетному процесі; розвиток та регулювання партиципаторного бюджетного процесу.
програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої – четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування
Цільова група: державні службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування

Мета: формування комплексу професійної компетентності щодо системи публічного управління та адміністрування й електронного урядування з використанням новітніх інформаційних та комунікаційних технологій України в умовах реформування та імплементації європейських принципів як засад, на яких ґрунтується європейське врядування, та закономірностей, згідно з якими воно здійснюється.

Тематика: Система державного управління України на основі європейських принципів: професійні компетенції та кадровий аспект. Комунікації як інструмент реалізації принципу державної служби. Електронне врядування.
програма «Соціологічне забезпечення прийняття управлінських рішень»
Цільова група: для державних службовців категорії «Б», «В» та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

Мета: розвиток професійних компетентностей державних службовців та осіб, що перебувають на виборних посадах в органах місцевого самоврядування через оволодіння теоретичними та практично орієнтованими знаннями щодо соціологічного супроводу прийняття ефективних державно-управлінських рішень, опанування навичок організації та проведення соціологічних досліджень в сфері державного управління

Тематика: теоретико-методологічні засади прийняття державно-управлінських рішень організація та проведення соціологічних досліджень в сфері державного управління
програма Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання у діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
Цільова група: для державних службовців категорії «Б», «В» та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

Мета: Ознайомлення з феноменом професійного вигорання; чинниками, що сприяють його виникнення та способами запобіганню й зниження його негативного впливу на працездатність держслужбовців.

Тематика: особливості і проблеми професійного вигорання на державній службі, тайм-менеджмент, поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання», методики для діагностики синдрому «професійного вигорання», арт-практики з подолання та профілактики професійного вигорання, правила психологічної безпеки для уникнення професійного вигорання, професійна етика, ділове спілкування, прийоми саморегуляції, стрес як ресурс.
програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції
Цільова група: державні службовці та представники органів місцевого самоврядування.

Мета: підвищення кваліфікації представників державних службовців та представників органів місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та шляхів реалізації антикорупційної політики в Україні; законодавства України та зарубіжних країн щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування; запобігання виникненню корупційних діянь, протидії проявам корупції і усунення наслідків правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Тематика: Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції. Антикорупційна політика. Система антикорупційних органів: міжнародний та національний рівні.
програма «Формування громадянських компетентностей у державних службовців»
Цільова група: державні службовці та представники органів місцевого самоврядування.

Мета проекту: підвищення кваліфікації представників державних службовців та представників органів місцевого самоврядування з питань розвитку громадянських компетентностей державних службовців.

Тематика: освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини як засіб утвердження демократії, демократичне громадянство і демократичне врядування як провідні тенденції розвитку суспільства, демократія: зміст і особливості, сучасні демократії, демократичні суспільства і демократичне врядування, освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини, компетентнісний підхід у професійній освіті ДС і ПОМС, структура громадянських компетентностей ДС і ПОМС.
програма «Демократичний розвиток місцевого самоврядування»
Цільова група: для осіб, вперше призначених на посади державної служби категорії “Б”, “В” (протягом року з дня їх призначення на посаду), вперше призначених на посади місцевого самоврядування (протягом року з дня їх призначення на посаду) та осіб вперше обраних на виборну посаду органів місцевого самоврядування (протягом року після набуття повноважень)

Мета: підвищення спроможності державних службовців вирішувати завдання і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування задля формування умов демократичного розвитку на рівні місцевого самоврядування в України

Тематика: публічна політика в умовах демократичного розвитку, цілі сталого розвитку в умовах демократичних змін, стратегічне управління в органах місцевого самоврядування, політичні інститути та процеси в демократичному суспільстві, соціально-гуманітарні виклики в демократичному суспільстві, електронне діловодство та електронна демократія, лідерство в демократичному врядуванні.
програма «Публічне управління для сталого розвитку»
Цільова група: для державних службовців категорії «Б», «В», посадових осіб органів місцевого самоврядування та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

Мета: Підвищення спроможності державних службовців вирішувати завдання і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування задля формування умов сталого розвитку в України

Тематика: публічна політика в умовах демократичного розвитку, політика сталого розвитку в Україні, стратегічне управління в публічній сфері, реформування публічної служби, політичні інститутів та процесів задля сталого розвитку в Україні , сучасні соціально-гуманітарні виклики на засадах сталого розвитку, економіка та публічні фінанси в процесах забезпечення сталого розвитку в Україні, право в публічному управлінні, електронне діловодство та електронна демократія, лідерство в демократичному врядуванні.