Кафедра
державно-правових дисциплін

державно-правових дисциплін

Кафедра державно-правових дисциплін розпочала свою діяльність у 2004 році згідно з наказом №4 від 17.03.2004, поступово збільшуючи кількісні і якісні характеристики своєї діяльності.

Робота розпочиналася зі створення базових методичних матеріалів. Відбувалися також спроби заявити про себе на рівні вже відомих та сталих закладів України, де проходили науково-практичні конференції. Цей напрям був одним із завдань у питаннях розвитку кафедри та університету. За час існування на кафедрі захищено 5 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого, юридичним факультетом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом права імені В.В. Сташиса Класичного приватного університету (м. Запоріжжя),  Інститутом держави і права НАН України ім. В.М. Корецького та іншими вищими навчальними закладами України, організаціями та установами юридичного спрямування. Співпраця з ними проявляється у спільній участі в наукових конференціях, публікаціях наукових статей у наукових збірниках, рецензуванні підручників, посібників, наукових праць, статей, опануванні дисертацій тощо.

Кафедра є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів та магістрів в галузі права у відповідності до європейських стандартів вищої освіти та вимог Болонської декларації, а також забезпечує загальну юридичну підготовку студентів інших спеціальностей ДонДУУ.

навчання та викладання
Кафедри державно-правових дисциплін: Це реалізація освітньо-професійних програм за спеціальністю 081 «Право», навчальних планів підготовки фахівців у сфері юриспруденції; організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчального процесу; підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу; взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування.

Всі дисципліни кафедри забезпечені необхідними навчально-методичними матеріалами, рецензування яких здійснюється провідними науковцями інших вищих навчальних закладів, досвідченими практичними працівниками.

До проведення різних форм навчальних занять з дисциплін кафедри, рецензування навчально-методичних матеріалів, інших форм роботи постійно залучаються практикуючі юристи підприємств, організацій та установ, адвокати, нотаріуси, помічники суддів. прокурори, поліцейські тощо.

Метою залучення практичних працівників до проведення занять на кафедрі державно-правових дисциплін є впровадження в освітній процес саме практичної складової діяльності юриста, адже поєднання теоретичної та практичної складової є запорукою якісної підготовки майбутніх юристів.

У ході лекційних, семінарських та практичних занять здобувачі вищої освіти засвоюють комплекс практичних заходів, набувають нові знання, уміння, та вдосконалюють отримані результати навчання.

Професорсько-викладацьким складом кафедри державно-правових дисциплін впроваджуються інтерактивні методи та форми навчання у навчальному процесі:
–Ілюстрація;
–Дискусія;
– Брейнстормінг (Інтерактивний мозковий штурм зазвичай проводиться у групах. Дуже ефективний для створення креативних ідей та допомагає студентам навчатися роботі в команді);
– Робота в парах;
– Кейс-метод;
– Дебати (Організований процес формулювання і захисту своїх позицій щодо конкретної проблеми двома чи більше учасниками. Мета дебатів — усебічний аналіз і обговорення проблеми, яка не має простого розв’язання);
– Модельно- рольова, імітаційна гра в сферах діяльності юриста підприємства, організації та установи, адвоката, нотаріуса, Служби безпеки України, прокуратури, поліції щодо викриття та кваліфікації злочинних діянь, судових засідань у різних справах;
– Вікторини тощо.

При цьому використовуються технічні засоби навчання, а саме мультимедійне обладнання для проведення мультимедійних занять у програмі Power Point для студентів.

Робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід навчально-методичної роботи відповідних кафедр інших навчальних закладів та провідних наукових установ.
наукова діяльність
Кафедри державно-правових дисциплін: Це проведення наукових досліджень за профілем кафедри, впровадження їх результатів в навчальний процес і практику, із залученням до них студентів.

З моменту переміщення ЗВО до м. Маріуполь з 2015 року і по цей час викладачі кафедри, студенти, проводять наукові дослідження у межах наукової теми «Правові засади діяльності підрозділів поліції органів місцевого самоврядування» за № 0110U003043: ​Науковий керівник – завідувач кафедри, к.ю.н., доц. Кулешов О.О.​

Кафедра брала участь у розробці проекту законодавчих змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням концептуальних засад реформування місцевого самоврядування.
За період 2015/2019 р. викладачами кафедри опубліковано:​

90 наукових статей ( 39 з них у фахових виданнях) ​

88 тез доповідей. ​

На кафедрі державно-правових дисциплін діє студентський науковий гурток «Фарватер права» (науковий керівник – завідувач кафедри к.ю.н., доцент, Кулешов Олександр Олександрович). Члени наукового гуртка беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, Всеукраїнських та регіональних конкурсах і олімпіадах.

Результатами роботи студентів факультету права і соціального управління у межах наукового гуртка є систематичні виступи на науково-практичних заходах, підготовка наукових робіт на конкурси різних рівнів, опубліковані наукові статті та тези доповідей у збірниках конференцій та фахових юридичних журналах. Студентами під керівництвом викладачів опубліковано:​
160 статей та тез доповідей (з них 41 стаття та 119 тез доповідей). ​

Серед визначних наукових заходів кафедри слід відзначити проведення за останній рік конференцій різних рівнів:

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Правові проблеми сучасності: теорія та практика»;

III Міжнародна науково-практична конференція «Кальміуські правові читання: Актуальні проблеми держави та права»;

Міжнародна науково- практична конференція «Азовські правові читання-2020».​
міжнародне співробітництво
Студенти і викладачі кафедри беруть активну участь у програмі ERASMUS+ та проектів типу «Інновації»; «Взаємозбагачення»; «Поширення змісту» Жана Моне. Серед партнерів програми провідні університети України, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Литви, Греції, а також Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN), Центральноєвропейська мережа агентств забезпечення якості (CEENQA), Українська асоціація студентського самоврядування.

Наша мета стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у ЗВО України.

Для студентів освітньої програми «Право» є можливість брати участь у короткострокових програмах академічної мобільності за обміном на навчання (на період 3-12 міс) у Франції та Італії.

Наші викладачі стажувалися і проходили підвищення кваліфікації, у Празькому інституті підвищення кваліфікації (Прага, Республіка Чехія) / Prague Institute for Qualification Enhancement (Prague, Czech Republic).

Викладачі кафедри постійно беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, колективних монографіях.
Освітні програми за якими кафедра веде підготовку
бакалавр
магістр
Викладачі кафедри
Кулешов Олександр  Олександрович
Кулешов Олександр Олександрович завідувач кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Кулешова Елла Миколаївна
Кулешова Елла Миколаївна старший викладач кафедри державно-правових дисциплін
Коробка Віктор Миколайович
Коробка Віктор Миколайович доцент кафедри державно-правових дисциплін, к.ю.н., доцент
Василевич Віолетта Юріївна
Василевич Віолетта Юріївна викладач кафедри державно-правових дисциплін
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?