Кафедра
комп'ютерних наук

комп'ютерних наук

Свою історію кафедра починає з 1992 року, коли в Донецькій державній академії управління  (з 2004 року – Донецький державний університет управління)  була створена кафедра математики, інформатики та обчислювальної техніки.

У зв’язку з російською військовою агресією в 2014 році Донецький державний університет управління зі своїм професорсько-викладацьким складом та студентами переміщується з міста Донецька та відкриває двері на базі своєї філії у місті Маріуполь. 

Кафедру очолює Сирмаміїх Ірина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент

Зараз кафедра комп’ютерних наук здійснює підготовку бакалаврів у галузі інформаційних технологій із спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Computer Science, CS). Гарант програми – професор Євген Чичкарьов - практикуючий фахівець в сфері інформаційних технологій, активний виконавець міжнародних проектів та науково-дослідних робіт за кошти державного бюджету (держбюджетних тем) і на договірній основі з організаціями, підприємствами.

Викладачі кафедри постійно підвищують педагогічну майстерність та кваліфікацію, впроваджують сучасну європейську систему викладання. Провідні викладачі кафедри мають сертифікати з таких програм, як: Google Adwords (Google), Thomas PPA trainer (Thomas International Ltd), Web Design: Wireframes to Prototypes (California Institute of the Arts), Python (Prometheus). Набутий потенціал науково-педагогічні працівники кафедри вміло трансформують у компетентності студентів під час проведення аудиторних занять, консультацій з професійних дисциплін і наукових досліджень, що створює передумови для підготовки IT-кадрів нового покоління, здатних працювати в умовах сучасного інформаційного суспільства, швидко адаптуватися до ситуації в галузі інформаційних технологій.

«Професіонали не шкодують часу на вдосконалення у своїй професії» - Роберт Мартін («Дядечко Боб» - програміст, засновник компаній «Uncle Bob Consulting» та «The Clean Coders»)

навчання та викладання
Важливим аспектом роботи викладачів кафедри є забезпечення навчального процесу. Члени кафедри постійно і систематично працюють над розробкою та удосконаленням навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін і робочих програм. Вони є авторами і співавторами понад 20 навчально-методичних посібників (курсів лекцій, методичних рекомендацій до проведення лабораторних занять і самостійної роботи, практикумів тощо), а також 3 підручників.

Викладачі кафедри комп’ютерних наук ведуть заняття для ЗВО всіх факультетів і спеціальностей нашого університету. Але, звичайно ж, найбільш широко дисципліни кафедри представлені в навчальних програмах майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук.

Навчальний процес на кафедрі проводиться з використанням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки, з достатньої кількості наочних матеріалів, з активним заохоченням студентів до роботи кафедри. Є можливість використовувати інноваційний підхід до освітнього процесу - так зване змішане навчання, основна ідея полягає в інтеграціі онлайн – курсів, розміщених на українських і зарубіжних навчальних платформах, у традиційний навчальний процес; онлайн-консультації для студентів; обговорення спільно зі студентами різноманітних питань у голосовому та тестовому чатах, дистанційний контроль рівня підготовки студентів за допомогою платформи moodle тощо. Сполучення нових освітніх технологій при аудиторних формах навчання й різних форм самостійної роботи студентів сприяє вдосконалюванню організації навчального процесу й підвищенню якості освіти.

Використовується студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, навчання через навчально-технологічну, виробничу практику та самонавчання. При добросовісному навчанні наш студент стовідсотково отримає ґрунтовні знання й практичні навички з сучасних інформаційних технологій та програмуванню!
наукова діяльність
Наукова діяльність кафедри комп’ютерних наук здійснюється в межах виконання комплексної теми «Технології обробки даних і машинного навчання в технічних та економічних задачах» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0120U100414). Керівник наукової теми – кандидат економічних наук, доцент Сирмаміїх Ірина Вікторівна.

Наукові розробки кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом, методичних рекомендацій для проведення практичних і лабораторних робіт, організації і проведення тестового контролю, під час виконання студентами індивідуальних завдань та наукових студентських досліджень.

Науковці кафедри працюють за напрямками:

Інформаційні технології у фундаментальних та прикладних дослідженнях сучасної науки.

Машинне навчання, розпізнавання і обробка зображень.

Використання штучного інтелекту, нейронних мереж глибокого навчання для вирішення практичних задач.

Математичне моделювання у науково-технічних і соціально-економічних задачах.

Обчислювальні системи у вирішенні математичних і інженерних задач життєдіяльності суспільства.

Детерміновані та імовірнісні моделі процесів і об'єктів в науково-технічних, соціально-економічних і гуманітарних системах.

Інформаційні технології у вирішенні природничо-наукових, технологічних, економічних та гуманітарних проблем.

Отримані результати публікуються в авторитетних фахових виданнях і в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science, презентуються на міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Кафедра комп’ютерних наук проводить Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Прикладна математика та комп’ютерні науки».

Кожен рік викладачі здійснюють активну роботу щодо залучення студентів до участі у наукових конкурсах та науково-практичних конференціях. Всі напрацювання студентів постійно заслуховуються на засіданнях кафедри.
перспективи розвитку кафедри
Основна увага в діяльності кафедри комп’ютерних наук приділяється якості навчання. Кафедра орієнтована на розробку сучасних навчальних курсів у поєднанні з наявною високою кваліфікацією викладачів кафедри.

Підготовка нових курсів буде поєднуватись з науковими дослідженнями викладачів кафедри в області проблем аналізу даних, обробки інформації, програмування, машинного навчання та інших важливих напрямів. Це дозволить випускникам кафедри отримати адекватне працевлаштування в IT-індустрії. Крім цього, кафедра продовжить роботу щодо збільшення обсягу публікацій у виданнях, що входять в міжнародні наукометричні бази Scopus та/або Web of Science
Освітні програми за якими кафедра веде підготовку
Викладачі кафедри
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Чичкарьов Євген Анатолійович
Чичкарьов Євген Анатолійович професор кафедри комп'ютерних наук, доктор технічних наук
Савінков  Микола Олександрович
Савінков Микола Олександрович доцент кафедри комп’ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук
Петренко Олена Володимирівна
Петренко Олена Володимирівна начальник навчально-методичного відділу, старший викладач кафедри комп'ютерних наук
Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович директор інформаційно-аналітичного центру, доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат наук з державного управління
Сергієнко Анастасія Валентинівна
Сергієнко Анастасія Валентинівна старший викладач кафедри комп'ютерних наук
Буланчук Олег Миколайович
Буланчук Олег Миколайович доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?