Кафедра
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Донецького державного університету управління працює на ринку освітніх послуг більше 25 років і здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та з управління проектами.

Колектив кафедри, представлений докторами і професорами, кандидатами і доцентами, здобувачами наукового ступеню і практиками, підготував більше трьох тисяч професійних управлінців, які працюють у рідній країні та в багатьох країнах світу – США, Ізраїлі, Німеччині, Італії, Польщі й ін. Це є можливим завдяки високопрофесійному освітньому процесу та його поєднанні з наукою та практикою.

Глобалізація повністю перетворила сценарій бізнесу в Україні висуваючи на перший план вимоги з ефективного ведення міжнародного бізнесу і реалізації проектів із залученням все більшої кількості фірм і корпорацій.

Ми пропонуємо Вам стати фахівцем із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і управління проектами, що є початком кар’єри як в національному, так і міжнародному економічному просторі!

Професіоналізм, творчий та інноваційний підхід у науковій та освітній діяльності сприяє формуванню унікальної творчої команди викладачів і студентів. Принцип взаємодії зі студентами – не змушувати, а заохочувати через формування такої унікальної команди!

Високорівневі знання іноземних мов, інноваційних проектних платформ та фінтеху, інтелектуального бізнесу, консультування в середовищі Moodle, практика на провідних вітчизняних підприємствах і закордонних фірмах. 

Колектив кафедри поєднує досвідчених викладачів і креативну талановиту молодь, викладачі мають досвід закордонних стажувань в університетах Європи, роботи в міжнародних проектах, використовують найкращій досвід європейської освіти.

навчання та викладання
Освітній процес заснований на отриманні студентами сучасних інноваційних знань для високопрофесійної діяльності. Системне удосконалення освітнього процесу – це запровадження європейського досвіду, організації і участі в конференціях і круглих столах із залученням представників наукових кіл, бізнесу, державних структур, а також публікації навчальних і наукових видань.

Освітній процес забезпечують викладачі високої кваліфікації: лекційні, семінарські та практичні заняття проводяться із застосуванням сучасних методів навчання в інтерактивному просторі з залученням інформаційно-комунікаційного інструментарію та креативних форм.

Для освітнього процесу характерні:
Висока ефективність навчання.
Включення в програми ексклюзивних авторських дисциплін.
Врахуванням високих етичних та професійних стандартів.
Можливість проходити навчання в звичному форматі віч-на-віч.
Ефективне тренування під особистим наглядом викладача.
Проходження практики на провідних підприємствах регіону і за кордоном.

Професорсько-викладацьким складом кафедри лише за останні роки підготовлено і видано 2 навчальних посібники:

1. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Батченко Л.В., Дятлова В.В., Мойсеєнко К.Є., Ткаченко О.Г.]; за заг. ред. д.е.н., проф. Дятлової В. В. У 2-х частинах. Частина І. Харків: Вид-во «НТМТ», 2018. 259 с.

2. Європейський менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Батченко Л.В., Дятлова В.В., Мойсеєнко К.Є., Ткаченко О.Г., Дятлова Ю.В., Танчик О.І.]; за заг. ред. д.е.н., проф. Дятлової В. В. У 2-х частинах. Частина І. Харків: Вид-во «НТМТ», 2018. 259 с.

Освітній процес орієнтовано на постійне вдосконалення, поліпшення якості навчальних матеріалів, навчального процесу, навчального результату, який передбачає тенденцію руху від пізнання до самопізнання, самовдосконалення та креативного підходу до діяльності. Значна увага приділяється самостійній роботі студентів, виконанню індивідуальних творчо-пошукових і науково-дослідницьких завдань, набуттю загальних і фахових компетентностей. На це спрямовано методичне забезпечення дисциплін, наприклад:

Ринкова трансформація економіки регіону: методичні рекомендації до самостійної і індивідуальної роботи студентів денної і заочної форми навчання. Маріуполь: ДонДУУ, 2015. 34 с.

Інноваційний менеджмент: конспект лекцій з дисципліни. Маріуполь: ДонДУУ, 2015. 117 с.

Міжнародна інвестиційна діяльність: методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи. Маріуполь: ДонДУУ, 2015. 32 с.

Управління якістю: конспект лекцій з дисципліни. Маріуполь: ДонДУУ, 2016. 174 с.

Міжнародні економічні відносини: методичні рекомендації до проведення семінарських і практичних занять. Маріуполь: ДонДУУ, 2016. 138 с.

Робоча програма організаційно-адміністративної практики для студентів 2-го курсу освітнього ступеню «бакалавр» денної і заочної форм навчання. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. 16 с.

Робоча програма економічної практики для студентів 3 курсу освітнього ступеню «бакалавр» денної і заочної форм навчання. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. 16 с.

Методичні вказівки до виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної та заочної форм навчання. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. 34 с.

Робоча програма виробничої та переддипломної практики для студентів освітнього ступеню «магістр» денної та заочної форм навчання. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. 15 с.

Методичні рекомендації до виконання та захисту міждисциплінарної курсової роботи для студентів освітнього ступеню «бакалавр» денної та заочної форми навчання. Маріуполь: ДонДУУ, 2020. 30 с.

Рівень навчання посилюється залученням студентів до науково-дослідної роботи, використанням новітніх засобів і методів навчання майбутніх менеджерів таких як ділові, психолого-економічні, інтелектуальні тренінги, ділові ігри, мозковий штурм, ігри на згуртування колективу, моделювання нестандартних, конфліктних і критичних ситуацій тощо.
наукова діяльність
Професорсько-викладацький склад кафедри завжди відрізнявся не тільки високим професіоналізмом, але й творчим, інноваційним підходом у науковій та освітянській діяльності, що сприяє формуванню унікального творчого колективу та наукової школи, створює унікальні умови для розвитку особистості й реалізації потенційних можливостей кожного.

Ключовими у науковій роботі кафедри в останні п’ять років є такі складові.

1. Виконання бюджетної науково-дослідної роботи кафедри «Теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми формування, розвитку і управління зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю» (науковий керівник – д.е.н., проф. Дятлова В.В.) за темами:

Сучасні напрями та механізми розвитку зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності на різних рівнях управління економікою (2020-2024 р., 0120U101757)

Механізми інноваційного розвитку зовнішньоекономічної діяльності і пріоритетних секторів економіки України (2015-2019 рр., 0115U004320);

Механізми регулювання галузей і сфер економіки та соціальних параметрів суспільства (2013-2015 рр., 0113U006011);

Розвиток зовнішньоекономічної сфери національного господарства в сучасних умовах
Механізми регулювання галузей і сфер економіки та соціальних параметрів суспільства (2014-2015 рр., 0114U004703).

У виконанні досліджень, крім викладачів, приймають активну участь студенти, за всіма темами – 9, в останній рік – 3.

2. Публікації

Монографії – 5, обсягом 14,4 друк. арк., основні:

Diatlova V., Petryk I. Sustainable development: methodical approaches and key indicators of assessment. Детермінанти сталого розвитку економіки: монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В. В., д.ю.н., проф. Устименка В.А. Київ: Інтерсервіс, 2019.

The Economics of the XXI Century: Current State and Development Prospects: мonograph / [Diatlova V.V., Tkachenko O.G., Tanchyk and others]. London: Sciemcee Publishing, 2018.

Механізми розвитку і безпеки економіки та суспільства: монографія / В.В. Дятлова, Л.В. Батченко, О.Г. Ткаченко та ін.; за заг. ред. проф. В.В. Дятлової. Маріуполь: ДонДУУ, 2015.

Статті – 102, обсягом 49,9 друк. арк.
з них у фахових виданнях України – 88, зарубіжних – 10, наукометричних – майже половина. З останніх:

Diatlova V., Fokina-Mezentseva K., Melnyk T., Buhas V., Shatska Z. Determination Of The Critical Risk Zone for the Indicator of Foreign Trade Import Coverage by the Export of Goods and Services Subject to its Normal Distribution. International Journal of Scientific & Technology Research. 2020. Volume 9, Issue 03. Рр. 4843-4847.

Tkachenko O., Tanchyk O. Conceptual foundations for the foreign economic sphere of the national economy development. European science: Scientific journal. Podhájska (Slovakia). 2019. № 4. Рр. 53-57.

Diatlova V., Polozhentseva K. Complex approach to the formation of the mechanism development of foreign economic activity based on the implementation of the experience of the countries of new EU members. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. 2019. № 1 (3). Рр. 125-134.

Tanchyk O. Innovative foundation for creative thinking and professionalism development of managers and economists. Науковий журнал «Менеджер»: Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». 2017. № 4 (77). С. 106-111.

5. Tolpezhnikova T., Balashov M., Lavrentiev A. Bases of formation of the concept of integrated marketing. Бізнес-навігатор. 2019. №3-2 (52). С. 7-11.

6. Ткаченко О.Г. Формування національної інноваційної системи в контексті міжнародної економічної інтеграції. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ. Серія «Економіка». 2018. Т. ХІХ, вип. 308. Маріуполь, ДонДУУ. С. 72-79.

Дятлова В.В. Інноваційне підґрунтя розвитку зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах. Науковий журнал «Менеджер»: Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». 2017. № 4 (77). С. 9-17.

Тези доповідей – 156, в матеріалах конференцій науково-практичних і наукових різних рівнів: міжнародних, всеукраїнських, з міжнародною участю, регіональних і вузівських, зокрема:

Дятлова В.В., Єрохіна Д.О. Інтеграційні аспекти митної співпраці України і ЄС. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали ХIX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 15 квітня 2020 р.). Київ: КПІ імені І. Сікорського, 2020. С. 69-70.

Дятлова В.В., Петрик І.В. Системний підхід в управлінні інноваційною сферою економіки // Системний аналіз в управлінні: Міжгалузеві дослідження: Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції (23 квітня 2019 р., м. Київ). К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. С. 12-16.

Tanchyk O. Teaching foreign languages for elderly people Thinking Globally - Teaching Locally: Book of Papers of the 2019 National TESOL-Ukraine Convention. April 9-10, 2019. Publishing House 1. Ivanchcnka, 2019. Рp. 202-204.

Tolpezhnikova T. Management by economic potential of the enterprise in modern conditions. Матер. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку» (4-5 жовтня 2018 р., м. Маріуполь). Маріуполь, ДонДУУ, 2019. С. 324-326.

Нерсесов В.Р. Механізми державного управління об’єктами інтелектуальної власності. Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (и Київ, 24 жовтня 2019 р.). Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С. 50-53.

Участь у конференціях приймають і студенти:

Маліч Л.А., Нікуліна А.С. Розвиток експорту та виведення на зовнішні ринки продукції з високою часткою доданої вартості. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали ХIX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 15 квітня 2020 р.). Київ: КПІ імені І. Сікорського, 2020. С. 9-10.

Ткаченко О.Г., Тищенко А.А. Сучасні тенденції розвитку процесів міжнародної міграції. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10–11 квітня 2019 р.). Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2019. С. 159-165.

Дятлова Ю.В., Галічев Р.О. Сучасні аспекти кредитування зовнішньоекономічної діяльності. Сучасні проблеми глобалізаційних процесів в світовій економіці: матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 11 листопада 2019 р.). Київ: НАУ, 2019. С. 67-70.

Студенти реалізували свій науковий потенціал через публікації в журналах і збірниках – 65 статей тільки за останні п’ять років, зокрема в фахових виданнях:

Дятлова В.В., Дзюба Б.В. Автотранспортний комплекс України: управління розвитком на засадах стандартизації і сертифікації. Review of transport economics and management. 2019. № 17. С. 18-29.

Толпежніков Р.О., Толпежнікова Т.Г., Третьяков А.Г. Міжнародні підходи до удосконалення платоспроможності підприємства. Ефективна економіка». 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/13.pdf.

Ткаченко О.Г., Кухно С.А., Шкарупа Р.О. Чинники міжнародної конкурентоспроможності промислового сектора національної економіки. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ. Серія «Економіка». ХVІІІ. Вип. 301. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. С. 139-148.
міжнародне співробітництво
Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових і освітянських проектах, зокрема:

EUAID project “Education Open Space for Students and Community” (2020-2023) – члени робочої групи з реалізації проекту (Tanchyk O./Танчик О.І., V. Nersesov / Нерсесов В.Р.)
https://eduspace.dsum.edu.ua/

EUAID project “Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities” (2020-2023) – члени робочої групи з реалізації проекту (V. Nersesov / Нерсесов В.Р.)
https://eduspace.dsum.edu.ua/

Erasmus+ KA2 project “Qualifications recognition support for Ukrainian universities” (2019-2020) – члени робочої групи з реалізації проекту (V. Nersesov / Нерсесов В.Р.)
http://quarsu.dsum.edu.ua/

British Council project “Ukraine Higher Education Leadership Development Programme: Екологізація стратегії розвитку ДонДУУ” (2018-2019) – члени робочої групи з реалізації проекту (Tanchyk O./Танчик О.І.)
URL: http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/leadership-development

Erasmus+ KA2 project “Implementation of Education Quality Assurance System via Cooperation of University- Business-Government in HEIs” 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP (2017-2020) – члени робочої групи з реалізації проекту (O. Tanchyk /Танчик О.І, V. Nersesov / Нерсесов В.Р.)
http://eduqas.dsum.edu.ua/

Tempus project “Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouragement” 544343-TEMPUS-1-2013-LT_TEMPUS-SMHES (2013-2017) – члени робочої групи з реалізації проекту (V. Nersesov / Нерсесов В.Р.)
https://www.elite-project.eu/

Jean Monnet Center of Excellence at Donetsk State University of Management (2011-2014) – учасники проектної команди (V. Diatlova / Дятлова В.В., O. Tkachenko / Ткаченко О.Г.)
http://jmce.dsum.edu.ua/

Jean Monnet project. Chair “Modern Problems of the EU’s Economy and Business” (2010-2013) – учасники проектної команди (V. Diatlova / Дятлова В.В., O. Tkachenko / Ткаченко О.Г.)
URL: http://jmce.dsum.edu.ua/

Jean Monnet project. Module “European Economic Integration” (2006-2009) – учасники проектної команди (V. Diatlova / Дятлова В.В., O. Tkachenko / Ткаченко О.Г.)
http://jmce.dsum.edu.ua/
Освітні програми за якими кафедра веде підготовку
Викладачі кафедри
Дятлова Валентина Василівна
Дятлова Валентина Василівна завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, професор
Ткаченко Олена Георгіївна
Ткаченко Олена Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Маліч Людмила Анатоліївна
Маліч Людмила Анатоліївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Толпежнікова Тетяна Георгіївна
Толпежнікова Тетяна Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук
Дятлова Юлія Володимирівна
Дятлова Юлія Володимирівна Завідувач кафедри фінансів та обліку, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, доцент
Петрик Ірина Вікторівна
Петрик Ірина Вікторівна викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Єрохіна Діна Олександрівна
Єрохіна Діна Олександрівна викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?