Кафедра
туризму

туризму

Сферою професійної діяльності кафедри є підготовка бакалаврів з туризму та магістрів з менеджменту в туризмі, наукова робота з формування туристичної привабливості міст України, інтернаціоналізація освіти. 

В процесі навчання студенти набувають навичок моделювання туристичноі діяльності, прогнозування тенденцій розвитку туризму, аналізу фінансово-господарської діяльності туристичних фірм, розробки стратегії маркетингу та реклами туристичної діяльності, проектування туристичних маршрутів та організації турів. 

Конкурентні переваги освітніх програм кафедри туризму:

 • практичне опанування навичок туристичної діяльності;
 • вивчення двох іноземних мов;
 • впевнене володіння сучасними інформаційними технологіями;
 • доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в університетах інших країн) та інших освітніх та наукових проектів;
 • програми розроблені з урахуванням останніх тенденційна ринку праці та в умовах взаємодії з провідними представниками туристичної індустрії України;
 • залучення до процесу навчання представників бізнес-середовища;
 • підтримка у працевлаштуванні на підприємствах-партнерах кафедри та потенційних роботодавців.

Випускники кафедри стають: власниками бізнесу в сфері обслуговування та туризму, менеджерами за напрямами, менеджерами з охорони культурної спадщини, фахівцями з промоцій та іміджевої політики. 

Професорсько-викладацький склад кафедри туризму гармонійно поєднує науковців та практиків, що пройшли стажування в європейських Університетах і мають багаторічний досвід викладання фахових дисциплін у студентоцентрованому освітньому просторі.

84% викладачів кафедри мають наукові ступені та звання, інші – здобувачі освітнього ступеня доктора філософії.

До викладацької діяльності активно залучаються фахівці-практики із органів місцевого самоврядування, установ та підприємств-лідерів індустрії туризму.

Співпраця з провідними туристичними компаніями дозволяє вирішувати питання стажувань та освітніх турів для студентів кафедри. 

Для розвитку soft skills своїх студентів кафедра передбачає наступні можливості: 

 • участь у міжнародних проектах ДонДУУ;
 • публікації в міжнародних наукових виданнях;
 • участь у щорічних профільних науково-практичних конференціях та конкурсах наукових робіт;
 • участь в роботі громадських організацій, волонтерських заходах тощо;
 • зустрічі з трендсеттерами сфери туризму та лідерами громадськості, професорами іноземних Університетів;
 • організація та участь в івентах, передбачених виховною діяльністю ДонДУУ, планом заходів міста Маріуполь та Департаментом туризму та курортів України.

 

 

навчання та викладання
Кафедра туризму сприяє впровадженню кращого світового досвіду з забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців з туризму.
Студентоцентрована освіта надається в сучасно обладнаних аудиторіях з використанням високотехнологічних пристроїв та інструментів комунікації.
Професорсько-викладацький склад кафедри за роки педагогічної роботи акумулював найкращі практики з інтерактивних методів навчання, здатних підвищувати якість освітнього процесу, а тому числі за рахунок використання мультимедійного забезпечення, використання засобів графічної візуалізації, створення опорних конспектів, ментальних карт, інтерактивних плакатів та коміксів тощо.

На кафедрі викладають навчальні дисципліни, які є основою для набуття студентом необхідних теоретичних і практичних знань фахового спрямування
Відповідно до вимог студентоцентрованого підходу навчання за спеціальністю «Туризм» кафедра забезпечує право студента на можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії в ДонДУУ через вибір навчальних дисциплін. Дисципліни вільного вибору студентів
Навчальний процес забезпечено необхідною навчально-методичною літературою для виконання курсових і кваліфікаційних робіт, проведення лекційних та семінарських занять.
Студенти мають можливість проходити практичну підготовку в організаціях та установах туристичної сфери.
наукова діяльність
Науково-дослідна діяльність кафедри туризму відбувається в рамках наукової теми «Організаційно-економічні засади формування туристичної привабливості міст України(науковий керівник – д.держ. упр., проф. Стойка А.В.). 

Колективом кафедри опубліковано близько 50 наукових праць в фахових виданнях України та за кордоном, серед яких ряд статей що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Здобуті наукові результати отримали підтвердження доцільності та актуальності в рамках виконання господарчо-договірної теми «Розвиток державного механізму управління формуванням туристичної привабливості міст України» (Договір №1-06/15). В подальшому будуть проводитись дослідження за підтемою «Організаційно-економічні основи формування туристичної привабливості територій в структурі національної економіки України», для задоволення нагальної потреби у вдосконаленні організаційно-економічних механізмів подолання кризових явищ за умов формування та використання туристичного потенціалу та бренду території.

Професорсько-викладацький склад кафедри туризму щорічно долучається до організації Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій на базі університету.
міжнародне співробітництво
У рамках процесу інтернаціоналізаціі вищої освіти викладачі кафедри брали участь  у реалізації наступних міжнародних проєктів:
1. «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО» (2017-2020) Erasmus+ KA2 проєкт – http://eduqas.dsum.edu.ua/
2. «Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів» Erasmus+ KA2 project (2019-2022) – http://quarsu.dsum.edu.ua/
3. "Освітній простір для студентів та громади” (2020-2023) – EUAID проєкт – https://eduspace.dsum.edu.ua/
4. «Перебудова переміщених університетів: підвищення конкурентоспроможності, служіння громадам ” (2020-2023) EUAID проєкт
5. «Освіта для лідерства, інтелектуального та творчого розвитку" (2013-2017) – Tempus проєкт – https://www.elite-project.eu/
6. Центр «Університет третього віку» (2013-2017) – Tempus проєкт http://3au.dsum.edu.ua/
7. Центр досконалості Жан Монне – http://jmce.dsum.edu.ua/
Освітні програми за якими кафедра веде підготовку
Викладачі кафедри
Стойка Андрій Васильович
Стойка Андрій Васильович завідувач кафедри туризму, доктор наук з державного управління, професор
Драгомірова Євгенія Сергіївна
Драгомірова Євгенія Сергіївна доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Горюнова Катерина Анатоліївна
Горюнова Катерина Анатоліївна старший викладач кафедри туризму
Загородня Юлія Володимирівна
Загородня Юлія Володимирівна доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Сфера інтересів
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?