Кафедра
управління персоналом та економіки підприємства

управління персоналом та економіки підприємства

Найважливіший капітал в будь-якій компанії - це люди. Щоб компанія процвітала цим капіталом потрібно вміти управляти. Кафедра управління персоналом та економіки підприємства Донецького державного університету управління створена для підготовки спеціалістів у сфері економіки підприємства та у сфері управління персоналом та економіки праці. Кваліфікований економіст, економіст з праці та HR-фахівець - професії, які завжди мають попит на ринку.

«Економіка це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів» - Лоренс Пітер

Основною метою діяльності кафедри є:

1. підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки. Економічна ситуація в країні постійно змінюється. Саме тому потреба у кваліфікованих економістів постійно зростає. Універсальність професії дозволяє знайти роботу в будь-якій сфері економіки. Саме економіст знає всі сильні та слабкі сторони свого підприємства і може запропонувати найбільш ефективну стратегію його розвитку.

2. підготовка фахівців галузі управління персоналом. Професія HR молода - виникла завдяки індустріальному буму, конкуренції та змішування ринків. HR - драйвер інновацій. Фахівці з персоналу генерують ідеї. Сучасні кадровики безпосередньо беруть участь в розробці продуктів, експериментують з новими моделями управління ефективністю, стратегіями навчання, шукають методи набору і навчання персоналу.

Кафедра УПЕП - це ефективна команда однодумців. Кадровий потенціал кафедри збалансований - є досвідчені викладачі, доктори наук і професори, кандидати наук і доценти, молоді викладачі. У процесі навчання передбачено застосування як активних, так й інтерактивних навчальних  технологій. Основна місія кафедри – готовність до змін і відповідальність в прийнятті рішень, саморозвиток, лідерство.

Кафедра УПЕП надає актуальну освіту для сучасного життя.

навчання та викладання
Основні підручники та посібники, видані кафедрою:

Балуєва О. В., Боднарук О. В. Соціальна відповідальність : навч. посіб. Маріуполь : ДонДУУ, 2017. 284 c.

Балуєва О. В., Моргачов І. В., Корнілова О. В. Управління економічними ризиками підприємств : навч. посіб. Маріуполь : ДонДУУ, 2019, 312 с.

Стратегічні пріоритети діяльності кафедри:

підвищення наукової та практичної орієнтації навчання залежно від структурних змін, що мають місце в державі і регіоні, світових тенденцій розвитку виробничо-господарської діяльності;

­впровадження новітніх форм і методів викладання дисциплін на кафедрі;

­впровадження інноваційних підходів до персоніфікованого викладання у залежності від здібностей та обраного навчального та наукового профілю студентів, удосконалення системи управління якістю навчання студентів;

розширення студентських обмінів і участі кафедри у міжнародних, українських наукових і практично-методичних конференціях, проектах;

стажування професорсько-викладацького складу у провідних університетах в рамках укладених Донецьким державним університетом управління угод.
наукова діяльність
Наукова робота на кафедрі реалізується в рамках таких наукових тем:

«Регулювання міграційних процесів в умовах соціально-економічних перетворень» (номер держреєстрації 0116U000745, 2016 – 2019 рр.), яка присвячена вирішенню актуальної проблеми поглиблення теоретико-методологічних основ формування концептуальних, методичних і організаційних положень регулювання міграційного руху населення на стратегічних засадах як основи спрямування потенціалу міграцій на соціально-економічний розвиток країни;

«Методологічні засади формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-економічного розвитку територій» (номер держреєстрації 0116U004970, 2016 – 2018 рр.) належить до фундаментальних наукових досліджень, проект якого у 2016 році пройшов конкурсний відбір Міністерства освіти і науки України в рамках щорічного конкурсу наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за участю ВНЗ та наукових установ за рахунок коштів державного бюджету (загальний обсяг фінансування з 2016 по 2018 рр. – 629,18 тис. грн).

Основним результатом фундаментального дослідження стала розробка концептуальних засад теорії і методології формування комплексної державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-економічного розвитку територій.

За кафедрою закріплено 5 аспірантів. За останні 5 років співробітниками, аспірантами та здобувачами кафедри було захищено 6 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Четвертий рік поспіль кафедрою проводиться Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності», а також проводиться окрема секція в рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку», яка стала платформою для конструктивного діалогу між органами державної та місцевої влади, науковою спільнотою та практиками щодо проблем формування стратегічного потенціалу державного та територіального розвитку та пошук шляхів їх вирішення.

В рамках тематики наукової роботи викладачами кафедри протягом 2015-2019 років було опубліковано 12 монографій (з них 6 – за кордоном), 2 посібника, 70 статей, з яких у фахових виданнях України – 52, за кордоном – 8, у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – 7.
міжнародне співробітництво
Метою міжнародної діяльності кафедри є вивчення і застосування досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи провідних університетів світу, забезпечення академічної мобільності викладачів та студентів, запровадження європейських та світових стандартів світи у навчальний процес, поглиблення наукового співробітництва з закордонними вченими.

Викладачі кафедри систематично беруть участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях та воркшопах, зокрема, у США, Німеччині, Польщі,Словаччині, Болгарії, Грузії.

Викладачі кафедри є авторами кількох наукових монографій виданих у Великій Британії, Латвії, США, Канаді та Польщі.

Кафедра бере активну у програмах міжнародної мобільності. За останні роки викладачи кафедри взяли участь у стажуваннях у Італії (University of Verona), Польщі (Institute of International Academic and Scientific Cooperation, Akademia Polonina Czestochowa? Academy of Managament and Administration in Opole) та Чехії (Prague Institute for Qualification Enhancement).

Участь у закордонних стажуваннях дозволяє усучаснити та удосконалити процес викладання та підвищити рівень наукових досліджень
Освітні програми за якими кафедра веде підготовку
Викладачі кафедри
Сиволап Лариса Анатоліївна
Сиволап Лариса Анатоліївна завідувач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, доктор економічних наук
Балуєва Ольга Володимирівна
Балуєва Ольга Володимирівна проректор з наукової роботи, професор кафедри управління персоналом та економіки підприємства, доктор економічних наук, професор
Корнілова Олена Владиславівна
Корнілова Олена Владиславівна доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Кумачова Аліна Сергіївна
Кумачова Аліна Сергіївна доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат наук з державного управління
Тарасенко Олексій  Володимирович
Тарасенко Олексій Володимирович старший викладач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Огнєва Альона Вадимівна
Огнєва Альона Вадимівна асистент кафедри управління персоналом та економіки підприємства
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?