Освітня програма магістр
«Адміністративний менеджмент»

Зелінська Марина Ігорівна
Зелінська Марина Ігорівна гарант програми, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук

Сучасні вимоги епохи глобалізації спонукають приватні та державні компанії надавати перевагу універсальним менеджерам, які мають навички та компетентності щодо адміністрування нагальних питань соціально-економічного розвитку та швидкого реагування на зміни в суспільно-політичному житті. 

На початок 2020 року в Україні зареєстровано 1 885 900 приватних підприємців та 327 603 підприємств – юридичних осіб, де кожна організація
не залежно від форми власності та сфери діяльності потребує якісного менеджменту. Тому, випускники освітньої програми «Адміністративний менеджмент», будучи універсальними менеджерами, зможуть знайти своє покликання в бізнесі, органах державної влади та місцевого самоврядування, в діяльності громадських організацій, соціальному підприємництві та інших сферах.

Попит на фахівців з адміністративного менеджменту зростає з часів кінця другої промислової революції − упродовж останніх 100 років. За результатами, проведеного компанією «МакКінсі», аналізу через розвиток штучного інтелекту та інформаційних технологій багато професій буде замінено роботами. Але попит на якісних фахівців з управління буде тільки зростати, тому  що гуманітарні професії автоматизовані не будуть.

«…якщо в команді немає людини, яка приймає рішення, то рішення ніколи не буде прийняте…», а «показник якості управління - це звичайні люди, які роблять незвичайні речі». Пітер Друкер

Наша освітня програма спрямована на розвиток практичних організаторських здібностей, лідерства, навичок адміністративно-управлінської, організаційно-розпорядчої, експертної, проєктної та креативної діяльності на замовлення роботодавців.

Унікальність програми обумовлена можливістю набуття знань та навичок з інноваційної культури критичного мислення, здатності ефективно застосовувати сучасні технології в управлінні, аналітичні, дослідницькі та лідерські здібності, а також використовувати провідний інструментарій адміністративного менеджменту для вирішення завдань розвитку організації в різних сферах суспільно-економічного життя.

Професійна підготовка студентів ведеться за європейськими стандартами, досвідченими викладачами забезпечується високий рівень якості знань завдяки застосування успішних європейських практик навчання в сфері менеджменту та використанню сучасних інноваційних та  інтерактивних методів навчання, таких як кейс-метод, тренінги, ситуаційні ігри та інших. 

Стань універсальним менеджером –  людиною, яка здатна на незвичайні перетворення!

Викладачі кафедри проходять стажування в країнах Європи та США, беруть участь в проєктах які фінансуються міжнародними організаціями (ПРООН, Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва, Швейцарська конфедерація), партнерами кафедри є Маріупольська міська рада, Фонд розвитку Маріуполя, Тбіліський державний університет імені Паати Гугушвілі (Грузія), Вища школа економіки і гуманітористики (Польща). 

Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах, які входять до холдингу Метінвест, Донецької обласної державної адміністрації, Маріупольської міської ради, а також районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування різних міст України та в реальному секторі економіки країни та за кордоном

 

Протягом навчання за магістерською програмою «Адміністративний менеджмент» здобувачі освіти набувають корисні комплектності, які будуть сприяти досягненню Цілей сталого розвитку в організаціях, установах та на підприємствах різних форм власності, а саме:
Ціль 4 Якісна освіта,
Ціль 8 Гідна праця та економічне зростання
Ціль 11 Відповідальне споживання та виробництво

Профіль освітньої програми «Адміністративний менеджмент»
Галузь знань
07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність
073 «Менеджмент»
Форма навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр менеджменту за спеціалізацією «Адміністративний менеджмент»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти − Магістр
Спеціальність – «Менеджмент»
Спеціалізація – «Адміністративний менеджмент»
Освітня програма «Адміністративний менеджмент»
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат серія УД № 05001556
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Адміністративний менеджмент»
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері адміністративного менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог в сфері адміністрування.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту, або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Теоретичний зміст предметної області:
- парадигми, закони, закономірності,
- принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;
- концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного менеджменту тощо;
- функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.
Методи, методики та технології:
- загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
- методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо).
- методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
- технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).
Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Фокус програми:
Загальний: Здійснення управлінської, інформаційно-аналітичної та новаторської діяльності.
Спеціальний: Формування комплексу знань, умінь та навичок з управління адміністративною діяльністю підприємств, установ і організацій різних форм власності.
Ключові слова: менеджмент, бізнес-адміністрування, управління, управлінські рішення, адміністративний менеджмент, операційний менеджмент, соціально-відповідальний менеджмент, стратегічне управління, адміністрування.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з менеджменту з урахуванням специфічних особливостей адміністративної діяльності підприємства та кадрів в умовах ринкової економіки. Передбачає проходження виробничої практики на сучасному підприємстві, державних та місцевих органах влади; можливості короткострокових академічних стажувань за кордоном за програмою Erasmus+ та інших, проведення публічних лекцій в рамках програми Кафедра Жана Моне.
Можлива дуальна форма навчання
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010): керівники підприємств, установ і організацій; керівники малих підприємств без апарату управління; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; викладачі; інші професіонали; інші фахівці (Додаток А).
Продовження освіти
Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – Доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
СНавчання здійснюється у вигляді тематичних лекцій, лекцій-конференцій з проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, ситуаційних ігор, застосуванням методу кейс-стаді, практичних занять, семінарських занять, роботи в малих групах, індивідуальних занять, проходження практик, консультацій з викладачами, самостійної роботи на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультацій з викладачами тощо
Система оцінювання
Письмові та усні екзамени, есе, презентації, захист, бакалаврської / магістерської роботи.
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за національною шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою
Програмні компетентності
Загальні
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Фахові
Для усіх траєкторій навчання
Глибокі знання та розуміння: здатність використовувати закони та принципи фізики та астрономії у поєднанні із потрібними вищого рівня математичними інструментами для опису природних явищ.
Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах.
Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі природних явищ, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння природи.
Комп’ютерні навички. Здатність розробляти та впроваджувати комп’ютерні програми та використовувати існуючі.
Комунікаційні навички. Здатність комунікувати із колегами цієї області щодо наукових досягнень, як загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та англійською мовами.
Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;
Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 7 ефективного самоменеджменту;
Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
Додатково для освітньо-професійної програми
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
Здатність до управління організацією та її розвитком.
Здатність здійснювати функцію планування в організації (чітко формулювати цільові установки організації, формувати та використовувати систему показників діяльності для короля результатів, забезпечувати чітку координацію дій структурних підрозділів та окремих виконавців);
Здатність здійснювати функцію організації на підприємстві (формувати раціональну систему виробництва продукції, робіт, послуг, необхідної якості у встановлений термін і в заданому обсязі; розвивати виробничу систему в напрямку підвищення її ефективності і найбільшої відповідності умовам, що змінюються, її взаємодії зі своїм зовнішнім середовищем);
Здатність здійснювати функцію мотивації на підприємстві (спонукати себе і інших до діяльності, направленої на досягнення цілей організації; зростання професійної майстерності; актуалізувати діловий інтерес у підлеглих до інноваційних дій; створювати об'єктивні і суб'єктивні умови для перспективного розвитку ділової структури);
Здатність здійснювати функцію координації на підприємстві (забезпечувати узгодженість в роботі всіх ланок організації по 6 горизонталі та вертикалі шляхом встановлення раціональних зв'язків (комунікацій) між ними; встановлення взаємодії між підсистемами організації, здійснення маневрування ресурсами, забезпечення єдності і узгодженості всіх стадій процесу управління (планування, організації, мотивації і контролю), а також дій керівників);
Здатність здійснювати функцію контролю на підприємстві (запобігати виникненню кризових ситуацій шляхом виявлення помилкових дій до того як вони завдадуть шкоди підприємству, а також зіставляти планові показники і фактичні результати просування підприємства за його цільовими установками).
Програмні результати навчання
1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
3. Проектувати ефективні системи управління організаціями;
4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;
5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;
7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для розв’язування задач управління організацією;
9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;
10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;
11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.
Додатково для освітньо-професійної програми
12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);
13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).
14. Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати результати наукових робіт та готувати їх до оприлюднення;
15. Використовувати сучасні інформаційно-аналітичні методи та технології і засоби комунікації для здійснення функції контролю на підприємстві;
16. Використовувати знання термінології, основних принципів та підходів до здійснення превентивної координації; координації, що націлена на ліквідацію перебоїв в системі управління і виробництва; регулюючої координації, призначеної для підтримки систем управління і виробництва у встановлених межах; стимулюючої координації, що підвищує ефективність функціонування систем управління і виробництва;
17. Розробляти, обґрунтовувати та впроваджувати дії із створення системи норм і правил, що стосуються діяльності організації; здійснювати нормативно-правову підтримку управління діяльністю через розробку та оформлення розпоряджень, наказів тощо;
18. Організовувати наради, контакти між керівниками, співробітниками для їх взаємодії під час проведення узгоджень планів і графіків, внесення в них коректив, ув'язки роботи виконавців тощо.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Чечель Анна Олександрівна
Чечель Анна Олександрівна завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Зелінська Марина Ігорівна
Зелінська Марина Ігорівна доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Толпежнікова Тетяна Георгіївна
Толпежнікова Тетяна Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами