Освітня програма бакалавр
«Менеджмент екологічної безпеки»

Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна гарант програми, доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук

Через екологічну безпеку до сталого розвитку!

Жити в екологічно чистому середовищі та забезпечити його для
нащадків – це основні завдання освітньої програми.

Промисловий комплекс нашого регіону здійснює потужний вплив на якість життя. За висновками провідних вчених показник здоров’я населення на 20% залежить від екологічного забруднення середовища.

З другої половини ХХ сторіччя у всьому світі вирішення проблем екологічної та техногенної безпеки вийшло на перший план та стало невід’ємною складовою розбудови системи сталого розвитку.

На сьогодні природоохоронна діяльність включає як застосування очисних технологій великими промисловими підприємствами, так і організацію екологічно безпечного виробництва на рівні малого та середнього бізнесу.

Ми навчимо Вас бути не лише спостерігачами а й організаторами власного екологоорієнтованого бізнесу!

Навчання у найкращих доцентів та професорів, що спеціалізуються на екологічній безпеці, обговорення гострих екологічних питань сьогодення, розбір кейсів, співпраця з провідними еколого-захисними інституціями України і світу, участь у міжнародних науково-освітніх програмах і грантах – все це очікує Вас під час опанування освітньої програми «Менеджмент екологічної безпеки».

Викладачі кафедри щорічно проходять не менш 7 закордонних стажувань в університетах Європи, постійно підвищують свій фаховий рівень, беруть участь у громадських та урядових екологічних організаціях.

Профіль освітньої програми «Менеджмент екологічної безпеки»
Галузь знань
07 - Управління та адміністрування
Спеціальність
073 «Менеджмент»
Форма навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр менеджменту
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 073 «Менеджмент»
Освітня програма – «Менеджмент екологічної безпеки»
Обсяг програми
240/90 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України УД № 05003424
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Менеджмент екологічної безпеки»
Мета програми
Формування загальних та фахових компетентностей для роботи в організаціях, установах, підприємствах на основі екологічних цінностей з обов’язковим врахуванням вимог екологічної безпеки
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення та діяльності: управління організаціями та їх підрозділами з урахуванням вимог екологічної безпеки.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, в т.ч. екологічні, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері управління організаціями та їх підрозділами.
Теоретичний зміст предметної області:
парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;
концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, екологічного, інноваційного, проєктного менеджменту тощо;
функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті, в т.ч. екологічному менеджменті.
Методи, методики та технології:
загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо);
методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні, екологічні);
технології обґрунтування управлінських рішень (еколого-економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).
Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті, в т.ч. екологічному менеджменті.
Фокус програми
Програма спрямована на підготовку фахівців-менеджерів високого рівня, які володіють актуальними знаннями і практичними навичками здійснення управлінської, інформаційно-аналітичної та новаторської діяльності. Програма орієнтує на актуальні проблеми розвитку підприємств, установ і організацій різних форм власності на основі концепції екологічної безпеки, враховуючи специфіку розвитку сучасного бізнесу в умовах глобалізації та євроінтеграції, що дозволяє сформувати у майбутніх фахівців професійні, наукові, аналітичні, організаційні, управлінські, дослідницькі компетентності, професіоналізм і ділову активність, здатність самостійно ухвалювати рішення.
Орієнтація програми
Програма професійна прикладна.
Програма містить набір професійно-орієнтованих дисциплін з управління матеріальними, фінансовими, людськими ресурсами підприємств, екологічною діяльністю, економіко- математичного моделювання, базової правничої та поглибленої мовної підготовки. Програма передбачає закріплення отриманих теоретичних знань на підприємствах та організаціях, діяльність яких пов’язана з суттєвим впливом на оточуюче середовище, забезпеченням екологічної безпеки та організацією природоохоронних заходів.
Особливості програми
Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з менеджменту з урахуванням специфічних особливостей природоохоронної діяльності в умовах ринкової економіки. Передбачає проходження виробничої практики на сучасному підприємстві, державних та місцевих органах влади; можливості короткострокових академічних стажувань за кордоном.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр з менеджменту екологічної безпеки підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності і здатний обіймати посади фахівців: менеджера з адміністративної роботи, менеджера з природоохоронної діяльності, спеціаліста державної служби, екологічного аудитора, експерта з екології, менеджера із зв’язків з громадськістю, інспектора з охорони природи, громадського інспектора з використання та охорони земель, інспектора з охорони природно-заповідного фонду, інспектора з використання водних ресурсів, фахівця з управління проектами, фахівця з економічних питань.
Продовження освіти
Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Комбінація лекцій, семінарських, практичних занять із розв’язування екологічних проблем та загальних проблем менеджменту, дискусії, тренінги, виконання проєктів, дослідницькі лабораторні роботи, підготовка кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
Письмові та усні екзамени, тестування, есе, презентації, захист курсових робіт та звітів з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи.
Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Загальні
1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
4.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
14. Здатність працювати у міжнародному контексті.
15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Фахові
Здатність визначати та описувати характеристики організацій, у тому числі природоохоронних.
Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
Здатність визначати перспективи розвитку організації.
Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту, в т.ч. екологічного менеджменту.
Здатність діяти соціально відповідально,враховуючи вимоги екологічної безпеки.
Здатність обирати сучасний інструментарій менеджменту та використовувати під час вирішення екологічних проблем.
Здатність планувати діяльність організації з урахуванням вимог екологічного законодавства.
Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію у процесі вирішення професійних завдань.
Здатність оцінювати виконувані роботи, спираючись на вимоги екологічної безпеки, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення, які відповідають вимогам екологічної безпеки.
Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.
Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
Здатність до використання основних принципів та складових управління екологічною безпекою.
Здатність організувати проведення екологічного моніторингу та оцінювати поточний стан навколишнього середовища.
Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проєктами.
Здатність проводити аудит екологічної безпеки організації і консультації з питань розробки природоохоронних проєктів.
Здатність до аналізу, розуміння і використання вимог природоохоронного законодавства при управлінні екологічною безпекою.
Програмні результати навчання
1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень з урахуванням принципів екологічної безпеки.
5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень, в т. ч. в сфері екологічної безпеки.
7. Виявляти навички організаційного проєктування.
8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації на підставі вимог еколог законодавства.
9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації, в т. ч. мотивування до пошуку рішень з урахуванням екологічних проблем територій.
11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації, в системі екологічного менеджменту.
12. Оцінювати правові, соціальні, екологічні та економічні наслідки функціонування організації.
13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних міркувань (мотивів) та екологічних цінностей, повагу до різноманітності та міжкультурності.
16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, вміння визначати екологічні проблеми територій.
17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
18. Здатність ухвалювати рішення з урахуванням їх впливу на екологічну ситуацію.
19. Знання й уміння здійснювати планування підвищення екологічної безпеки організації на основі аналізу ринкових тенденцій і змін макросередовища.
20. Уміння впроваджувати екологічні заходи та проєкти.
21. Уміння оцінювати ризики екологічних проєктів.
22. Уміння розраховувати потребу в інвестиціях для реалізації природоохоронних проєктів, оцінювати їх економічну ефективність.
23. Уміти проводити аудит систем екологічної безпеки.
Нормативні дисципліни
Технології охорони навколишнього середовища Методи аналізу навколишнього середовища Трудове і господарське право Загальний курс вищої математики Екологічне підприємництво Менеджмент: HR-менеджмент Адміністративний менеджмент Менеджмент: Основи менеджменту Стратегічне управління Менеджмент: історія менеджменту Іноземна мова Історія України

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Менеджмент екологічної безпеки» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Морева Вікторія Володимирівна
Морева Вікторія Володимирівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат хімічних наук
Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Ткаченко Олена Георгіївна
Ткаченко Олена Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Драгомірова Євгенія Сергіївна
Драгомірова Євгенія Сергіївна доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна доцент кафедри соціально управління, доцент кафедри соціально-гумагітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович директор інформаційно-аналітичного центру, доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат наук з державного управління
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами