Освітня програма магістр
«Менеджмент екологічної безпеки»

Через екологічну безпеку до сталого розвитку!

Вирішувати  питання організації екологічно чистого виробництва, реалізовувати завдання використання альтернативних джерел енергії, реалізовувати задачі екологічного моніторингу,  формувати екологічний бізнес, проводити екологічний аудит, досліджувати та впроваджувати екологічно чисті технології, отримувати стабільний дохід − все це ви знайдете під час навчання на спеціальності «Менеджмент екологічної безпеки».

Менеджер з екологічної безпеки – це спеціальність, без якої не здійснюється економіко-господарська діяльність в жодній з розвинених країн світу. За останні 25 років ці питання набули актуальності і на теренах України.

Менеджмент екологічної безпеки сприяє задоволенню потреб людства у ефективному господарюванні без шкоди майбутнім поколінням, тобто сприяє сталому суспільному розвитку у довгостроковій перспективі.

Ми допоможемо вам стати успішними в одній з найбільш перспективних сфер бізнесу – менеджменті екологічної безпеки!

Навчання у найкращих професорів, що спеціалізуються на екологічній безпеці, практичні заняття, розбір кейсів, співпраця з провідними еколого-захисними інституціями України і світу, участь у міжнародних науково-освітніх програмах і грантах.

Упродовж останніх 3-х років викладачі кафедри мали понад
20 закордонних стажувань в університетах Європи, результати наукових досліджень опублікували більш ніж у 10 монографіях,  також постійно підвищують педагогічну майстерність та кваліфікацію, впроваджують європейську систему викладання.

Профіль освітньої програми «Менеджмент екологічної безпеки»
Галузь знань
07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність
073 «Менеджмент»
Форма навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з менеджменту
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти − Магістр
Спеціальність − Менеджмент
Освітня програма «Менеджмент екологічної безпеки»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Сертифікат про акредитацію виданий Міністерством освіти і науки Серія УД № 05001566
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Менеджмент екологічної безпеки»
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні задачі екологічної безпеки та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей
Характеристика програми
Предметна область
IОб’єкт вивчення: галузеві закономірності та суспільна практика вирішення управлінських проблем на підприємстві з урахуванням вимог екологічної безпеки.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або реалізації інновацій на еколого-економічних засадах розвитку та характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту, в т. ч. екологічного менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного, екологічного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, еколого-економічні, ретроспективні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики екологічних процесів; методи моніторингу; методи прогнозування і планування; методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної, екологічної та економічної ефективності в менеджменті тощо); методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (еколого-економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).
Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті, в т. ч. в менеджменті природоохоронної діяльності.
Фокус програми
Формування комплексу знань, умінь та навичок з управління природоохоронною діяльністю підприємств, установ і організацій різних форм власності, здійснення управлінської, інформаційно- аналітичної та новаторської діяльності
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Програма ґрунтується на фундаментальній управлінській та загальноекономічній освіті, пропонує комплексний підхід до адміністрування екологічної безпеки підприємств шляхом теоретичного навчання та практичної підготовки, орієнтована на використання сучасних інформаційних технологій. Програма містить набір професійно-орієнтованих дисциплін з управління екологічною діяльністю та екологічною безпекою підприємств та організацій, формування екологічної політики, поглибленої правничої підготовки в сфері екологічної безпеки
Особливості програми
Освітньо-професійна програма передбачає можливості короткострокових академічних стажувань за кордоном, залучення спеціалістів практиків до викладання дисциплін та керування науково дослідної роботою магістрантів. Активна співпраця з громадськими екологічними організаціями. Участь у міжнародних екологічно орієнтованих грантових програмах.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістр з менеджменту екологічної безпеки підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності і здатний обіймати посади фахівців: менеджера екологічних систем, менеджера з природоохоронної діяльності, спеціаліста державної служби, екологічного аудитора, експерта з екології, державного інспектора з екологічного нагляду, інспектора з охорони природи, громадського інспектора з використання та охорони земель, інспектора з охорони природно-заповідного фонду, фахівця з використання водних ресурсів, фахівця з управління природокористуванням, фахівця з екологічної освіти; консультанта (апарату органів державної влади, виконкомів) з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; викладача вищих та середніх навчальних закладів.
Продовження освіти
Магістр може продовжувати навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Комбінація лекцій, семінарських, практичних занять із розв’язування екологічних проблем; дискусії, тренінги, виконання проєктів, підготовка кваліфікаційної роботи
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проекти, звіти за практики. Підсумковий Письмові та усні екзамени, тестування, есе, презентації, захист курсових робіт та звітів з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи
Програмні компетентності
Загальні
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті.
Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді.
Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.
Здатність виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Фахові
Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів екологічної безпеки.
Здатність встановлювати екологічні цінності, візію, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани з урахуванням природоохоронних вимог.
Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту.
Здатність до ефективного використання знань умінь та навичок екологічного менеджменту під час планування та розвитку організації.
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми.
Здатність розробляти проєкти з урахуванням екологічних вимог та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.
Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення з урахуванням вимог екологічної безпеки та забезпечувати умови їх реалізації.
Здатність до управління організацією та її розвитком з урахуванням вимог екологічної безпеки.
Здатність використовувати експертні системи екологічного моніторингу.
Здатність розробляти програми екологічного розвитку суб’єктів господарювання.
Здатність прогнозування та управління станом екологічної безпеки, реалізації екологічних проектів.
Здатність регулювання управління в галузі природокористування, екологічної безпеки і охорони навколишнього середовища.
Програмні результати навчання
Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.
Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.
Проєктувати ефективні системи управління організаціями, в т.ч. з урахуванням вимог екологічної безпеки.
Обґрунтовувати та управляти проєктами, в т. ч. екологічними, генерувати підприємницькі ідеї.
Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах з урахуванням вимог екологічної безпеки.
Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність та вимоги екологічної безпеки.
Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.
Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.
Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами.
Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.
Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.
Здатність розробляти та впроваджувати програми та проєкти, спрямовані на підвищення рівня екологічної безпеки.
Здатність ухвалювати рішення з урахуванням їх впливу на екологічну безпеку.
Оцінювати еколого-економічну ефективність інноваційних та інвестиційних проєктів.
Вміти застосовувати методи і технології екологічного моніторингу та прогнозування екологічного стану навколишнього середовища.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук
Морева Вікторія Володимирівна
Морева Вікторія Володимирівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат хімічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Циклаурі Олена Бежанівна
Циклаурі Олена Бежанівна старший викладач кафедри спеціально-правових дисциплін
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами