Освітньо-наукова програма доктор філософії
«Економіка»

Балуєва Ольга Володимирівна
Балуєва Ольга Володимирівна гарант програми, завідувач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, доктор економічних наук, професор

Освітньо-наукова програма за спеціальністю «Економіка» передбачає підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних як на українському, так і закордонному ринку праці докторів філософії з економічних наук, які провадять власні дослідження щодо найбільш актуальних проблем сучасної економічної науки, здатні впроваджувати свої ідеї на практиці у різних сферах суспільного життя та уособлюють науковий потенціал країни.

Упродовж 4-х років підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі на засадах створення сприятливого освітнього середовища передбачається поглиблення теоретичних знань зі спеціальності, необхідних для проведення дослідження та продукування нових ідей; оволодіння методичними, педагогічними та професійними навичками дослідника; посилене вивчення іноземної мови. Програма обумовлює  наявність постійної підтримки та супроводу з боку наукового керівника для забезпечення дотримання плану наукової роботи та рівня якості дослідження, а також сприяння апробації отриманих результатів на підприємствах та в організаціях, презентації результатів досліджень на конференціях та інших наукових заходах, участі у науково-дослідних проєктах і розробках, публікації результатів дослідження у фахових виданнях. Також передбачена можливість інтеграції здобувачів ступеня доктора філософії в міжнародну академічну спільноту, зокрема, через участь у міжнародних проєктах, стажуваннях, програмах академічної мобільності.

Профіль освітньо-наукової програми «Економіка»
Галузь знань
05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність
051 «Економіка»
Форма навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Доктор філософії
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Доктор філософії
Спеціальність – 051 «Економіка»
Освітньо-наукова програма – 051 «Економіка»
Обсяг програми
60 кредитів ЄКТС
Наявність акредитації
програма акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (сертифікат № 2139 від 28.08.2021)
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітньо-наукову програму «Економіка»
Мета програми
Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю
051 «Економіка», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності в економіці.
Характеристика програми
Предметна область
Об'єкт вивчення: понятійний апарат, загальні закони та тенденції розвитку економічних систем, мотивація та поведінка суб’єктів ринку, соціально-економічні процеси, їх моделювання та регулювання, тенденції соціально-економічного розвитку держави і суспільства, методологія та методика дослідження у сфері управління економічними процесами та мікро-, мазо- і мікрорівні.
Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності та спроможними до впровадження набутих знань в систему вищої освіти.
Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції, методологія (принципи, методи, системи, теорії, закони тощо) економічної науки.
Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання, математичні, статистичні та якісні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології, методи дослідницької діяльності та презентації результатів.
Інструменти: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти.
Фокус програми
проведення досліджень в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 051 Економіка. Ключові слова: економічна наука, національна економіка, регіональна економіка, соціально-економічний розвиток, економіко-математичне моделювання, суб’єкти господарювання, сталий розвиток.
Орієнтація програми
Освітньо-наукова, академічна орієнтація.
Особливості програми
Освітньо-наукова програма передбачає комплексне врахування в її змісті макро-та мікроекономічних аспектів професійної діяльності фахівців, що забезпечує можливість створення нової цілісної системи знань для здійснення наукових досліджень, спрямованих на розв’язання значущих проблем соціально-економічного розвитку на різних рівнях. Програма уможливлює участь у програмах академічної мобільності в іноземних закладах вищої освіти, з якими укладено відповідні угоди.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Доктор філософії зі спеціальності 051 «Економіка» здатний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади, перелік яких наведено за «Державним класифікатором професій ДК 003-2010», а саме: робочі місця в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях на викладацьких та інших посадах у ЗВО:
1229.4 Завідувач кафедри;
2310.1 Доцент;
2310.2 Старший викладач / викладач;
Працювати в органах державного управління і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; дослідницьких наукових закладах, у сфері бізнесу тощо.
1142.1 Вища посадова особа (голова, співголова, президент, віце-президент, генеральний секретар, секретар) професійної спілки;
1142.3 Вища посадова особа громадської організації (у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини та ін.);
1210.1 Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проєктної), навчально-виробничого комбінату, професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.);
1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники (Головний економіст / фінансист);
1232 Начальник відділу підготовки кадрів;
1238 Керівники проєктів та програм;
1312 / 1314 Керівники малих підприємств без апарату управління промисловості / оптовій та роздрібній торгівлі;
2414.2 Професіонал з фінансово-економічної безпеки;
2441.2 Економісти (з планування, з фінансової роботи);
2419.2 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі (професіонал з інноваційної діяльності);
3436.1 Помічники керівників;
1232 Директор з управління персоналом.
Академічні права випускників
Можливість продовжувати освіту на здобуття наукового ступеня доктора наук, брати участь у міжнародних наукових та освітніх програмах.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
пасивні, активні; дистанційного, колективного та інтегративного навчання; позиційного та контекстного навчання, технологія співпраці.
Система оцінювання
Види контролю: поточний, підсумковий.
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, захист індивідуальних робіт, есе, презентації.
Оцінювання дисертаційної роботи здійснюється у формі публічного захисту у спеціалізованій вченій раді.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК2. Здатність проведення самостійних досліджень на науковому та науково-прикладному рівнях.
ЗК3. Здатність профільної та поза профільної комунікації, в т.ч. іноземною мовою (як усно, так і письмово).
ЗК4. Здатність брати на себе відповідальність і працювати автономно.
ЗК5. Здатність систематизувати та обробляти інформацію для генерування нових наукових ідей.
ЗК6. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі.
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, системного наукового світогляду, професійної етики, громадянської позиції.
ЗК8. Здатність вирішувати наукові завдання з використанням загальної та спеціальної методології наукового пізнання, застосовувати набуті результати у науковій та педагогічній діяльності.
Спеціальні
СК1. Здатність до володіння та розвитку методології економічної, наукової, педагогічної та управлінської діяльності; до викладання фахових дисциплін на науковому рівні із дотриманням принципів академічної доброчесності.
СК2. Здатність науково обґрунтовувати, розробляти та здійснювати експертизу економічних звітів, аналітичних довідок, пропозицій та доповідей.
СК3. Здатність генерувати інноваційні ідеї та підходи в економіці; до застосування інноваційних методів навчання і методик викладання фахових дисциплін.
СК4. Здатність забезпечувати належний рівень якості наукових проектів та науково-методичних розробок.
СК5. Вміння визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями сталого соціально-економічного розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації.
СК6. Здатність виявляти, формулювати та розв’язувати економічні проблеми в широкому міждисциплінарному контексті.
СК7. Здатність проводити самостійні та колективні дослідження комплексних соціально-економічних проблем та ринків; оприлюднювати їх результати у вигляді завершених наукових праць.
СК8. Здатність до усвідомлення системних економіко-теоретичних та історико-економічних знань в контексті нових практик та законів.
СК9. Здатність застосовувати економіко-математичні методи й моделі для дослідження соціально-економічних процесів, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та освітній діяльності.
СК10. Вміння здійснювати аналіз факторів впливу на соціально-економічний розвиток держави і суспільства задля забезпечення ефективного управління економічними процесами на мікро-, мезо-, та макрорівнях.
СК11. Здатність розробляти та обґрунтовувати ефективні економічні рішення на різних рівнях управління.
Програмні результати навчання
ПРН1. Знати наукові економічні концепції (теорії), термінологію, історію економічного розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й практичні соціально-економічні проблеми.
ПРН2. Знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності у науковій і освітній (педагогічній) діяльності.
ПРН3. Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання в економіці, закони, закономірності та принципи управління для розв’язання соціально-економічних проблем.
ПРН4. Уміти застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і професійній діяльності.
ПРН5. Знати основні засади наукового менеджменту, управління науковими проектами та вміти готувати проектні запити.
ПРН6. Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати пріоритетні напрями сталого соціально-економічного розвитку на різних рівнях управління.
ПРН7. Володіти навичками педагогічної майстерності для розробки й викладання дисциплін економічного спрямування із застосуванням сучасних технологій.
ПРН8. Уміти розробляти програмні документи (стратегії, програми, концепції) виходячи з аналізу існуючого досвіду та ресурсного забезпечення.
ПРН9. Уміти здійснювати моделювання соціально-економічних процесів, розробляти концептуальні основи соціально-економічної політики та прогнозувати наслідки прийнятих стратегічних рішень.
ПРН10. Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі та підходи до управління економічними системами різного рівня.
ПРН11. Уміти отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливих теоретичних або прикладних економічних завдань.
ПРН12. Оприлюднювати результати наукових досліджень та брати участь у фахових дискусіях, в т.ч. іноземною мовою.
ПРН13. Здійснювати наукові та прикладні дослідження галузевих ринків.
ПРН14. Оволодіти дослідницькими навичками, достатніми для проведення фундаментальних і прикладних досліджень на сучасному рівні наукових досягнень.
ПРН15. Науково обґрунтовувати та ухвалювати управлінські рішення на різних рівнях економічної системи.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньо-наукової програми
Балуєва Ольга Володимирівна
Балуєва Ольга Володимирівна проректор з наукової роботи, професор кафедри управління персоналом та економіки підприємства, доктор економічних наук, професор
Чуприна Олена Оскарівна
Чуприна Олена Оскарівна професор кафедри маркетингу, доктор економічних наук, доцент
Корнілова Олена Владиславівна
Корнілова Олена Владиславівна доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Дятлова Валентина Василівна
Дятлова Валентина Василівна завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, професор
Діденко Ніна Григорівна
Діденко Ніна Григорівна професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління
Николаєва Валентина Іванівна
Николаєва Валентина Іванівна завідувач кафедри соціального управління, д.держ упр., доцент
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Драгомірова Євгенія Сергіївна
Драгомірова Євгенія Сергіївна доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньо-наукової програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами