Освітня програма бакалавр
«Економіка підприємства»

Сиволап Лариса Анатоліївна
Сиволап Лариса Анатоліївна гарант програми, доцент кафедри управління перосналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук

Економіка підприємства – галузь прикладної економіки, що використовує економічну теорію та кількісні методи для аналізу  діяльності підприємств виробничої та невиробничої сфери, а також чинників, які обумовлюють різноманіття організаційних структур та взаємодію підприємства на ринку праці, капіталу та товарів.

Опанувати освітню програму «Економіка підприємства» означає для Вас: оволодіти інструментами аналізу реальних ситуацій у бізнесі, навчитися ухвалювати відповідальні рішення в умовах невизначеності, розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємства, налагоджувати відносини між підприємством та споживачами, постачальниками, конкурентами та органами влади тощо.  

Гарант – Сиволап Лариса Анатоліївна – кандидат економічних наук, фахівець з майже 20-річним досвідом викладання та автором десятків наукових праць.

Профіль освітньої програми «Економіка підприємства»
Галузь знань
05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність
051 «Економіка»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Освітня кваліфікація
Бакалавр з економіки за спеціалізацією «Економіка підприємства»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 051 «Економіка»
Освітня програма – «Економіка підприємства»
Форма навчання
Денна, заочна
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Сертифікат про акредитацію Серія УД № 05001552
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Економіка підприємства»
Мета програми
Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення та/або діяльності:
закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів.
Теоретичний зміст предметної області:
поняття, категорії, концепції, принципи економічних наук.
Методи, методики та технології:
загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності, математичні та статистичні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології досліджень, розповсюдження, та презентацій результатів
досліджень.
Інструментарій та обладнання:
сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності.
Фокус програми: загальна/ спеціальна
Спеціальна. Набуття знань з фінансово-економічної, організаційної, контрольно-аналітичної та інших видів робіт на підприємствах різних форм і видів економічної діяльності.
Орієнтація програми
Професійна
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр з економіки підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності і здатний обіймати посади фахівців: керівника структурних підрозділів підприємств, установ та організацій; керівника фінансових, економічних та адміністративних підрозділів підприємств; директора малого підприємства (за видами економічної діяльності); аналітика з інвестицій; аналітика з питань фінансової діяльності, консультанта з економічних питань, економічного радника, економіста з планування, аналітика із дослідження товарного ринку, спеціаліста з ціноутворення, економіста з праці; фахівця із соціального захисту населення.
Продовження освіти
Бакалавр може продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через економічну та виробничу практику.
Система оцінювання
Письмові екзамени, практика, презентації, курсові роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК11. Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення.
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові
СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
СК3. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних
та соціально-трудових відносин.
СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
Програмні результати навчання
1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.
2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.
3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та ухвалення управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
14. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і
проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
20. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.
23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.
24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.
Нормативні дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Кальянов Анатолій Володимирович
Кальянов Анатолій Володимирович професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор медичних наук
Сиволап Лариса Анатоліївна
Сиволап Лариса Анатоліївна завідувач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, доктор економічних наук
Корнілова Олена Владиславівна
Корнілова Олена Владиславівна доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Тарасенко Олексій  Володимирович
Тарасенко Олексій Володимирович старший викладач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Кумачова Аліна Сергіївна
Кумачова Аліна Сергіївна доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат наук з державного управління
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна доцент кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Луковенко Ілля Геннадійович
Луковенко Ілля Геннадійович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та кафедри соціології управління, кандидат історичних наук
Савінков  Микола Олександрович
Савінков Микола Олександрович доцент кафедри комп’ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Ткаченко Олена Георгіївна
Ткаченко Олена Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Козлова Вікторія Янівна
Козлова Вікторія Янівна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Суздалєва Олена Сергіївна
Суздалєва Олена Сергіївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат наук з державного управління
Тарасенко Олена Юріївна
Тарасенко Олена Юріївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Бережна Людмила Григорівна
Бережна Людмила Григорівна старший викладач кафедри туризму
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами