Освітня програма магістр
«Економіка підприємства»

Корнілова Олена Владиславівна
Корнілова Олена Владиславівна гарант програми, доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук

Магістерська освітня програма «Економіка підприємства» чекає на активних, цілеспрямованих людей з активною життєвою позицією, непересічними аналітичними здібностями та стратегічним мисленням.  

Фокус освітньої програми «Економіка підприємства» на тому, щоб  навчити досягати максимальної ефективності виробництва в умовах невизначеності як у якості управлінців, так і дослідників. Студенти отримують знання та навички, що дозволять аналізувати динаміку ринків, діяльність підприємств, прогнозувати економічні тренди, впроваджувати інновації та бути конкурентоспроможними у мінливому бізнес-середовищі. 

Гарант програми – Корнілова Олена Владиславівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства Донецького державного університету  управління, фахівець з 20-річним досвідом викладання та автором десятків наукових праць.

Профіль освітньої програми «Економіка підприємства»
Галузь знань
05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність
051 «Економіка»
Освітня кваліфікація
Магістр з економіки за спеціалізацією «Економіка підприємства»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 051 «Економіка»
Освітня програма – «Економіка підприємства»
Форми навчання
денна, заочна
Мова навчання
українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат про акредитацію Серія УД № 05001562
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Економіка підприємства»
Мета програми

Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення – сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства.
Теоретичний зміст предметної області: загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро- , макро- та міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень.
Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності.
Фокус програми

Спеціальна. Акцент на критичному осмисленні та системному аналізі результатів власних досліджень та здобутків вітчизняних та зарубіжних дослідників для ухвалення обґрунтованих економічних рішень за умов невизначеності та мінливості зовнішнього середовища з врахуванням резервів та можливостей інноваційного розвитку внутрішнього середовища підприємства на основі широкого використання сучасних інформаційних технологій.
Орієнтація програми
Професійна
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування

Магістр з економіки підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності і здатний обіймати такі посади: директор з економіки, головний економіст, начальник лабораторії техніко-економічних досліджень, начальник планово-економічного відділу, керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, директор малого промислового підприємства, економіст, економічний радник, консультант з економічних питань, викладач вищих та середніх навчальних закладів, науковий співробітник
Продовження освіти

Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через економічну та виробничу практику
Система оцінювання
Письмові екзамени, практика, презентації, курсові роботи
Програмні компетентності
Інтегральна компетентність
Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, ухвалювати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.
Загальні
- здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
- здатність працювати в команді.
- здатність розробляти та управляти проєктами.
- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
- здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
Спеціальні компетентності
- здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.
- здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.
- здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.
- здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.
- здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.
- здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.
- здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.
- здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
- здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.
- здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.
- здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.
Програмні результати навчання
1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.
2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.
3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.
4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.
5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.
7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.
8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.
9. Ухвалювати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.
10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.
11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.
12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.
13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.
15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Балуєва Ольга Володимирівна
Балуєва Ольга Володимирівна проректор з наукової роботи, професор кафедри управління персоналом та економіки підприємства, доктор економічних наук, професор
Корнілова Олена Владиславівна
Корнілова Олена Владиславівна доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Сиволап Лариса Анатоліївна
Сиволап Лариса Анатоліївна завідувач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, доктор економічних наук
Тарасенко Олексій  Володимирович
Тарасенко Олексій Володимирович старший викладач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Толпежнікова Тетяна Георгіївна
Толпежнікова Тетяна Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Петренко Олена Володимирівна
Петренко Олена Володимирівна начальник навчально-методичного відділу, старший викладач кафедри комп'ютерних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами