Освітня програма бакалавр
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Бурда Владислав Євгенович
Бурда Владислав Євгенович гарант програми, доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук

«Я знаю, не можна мати все одразу, тому я почну з малого - з грошей» (Януш Васильківський).

Загальнодержавна Стратегія передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами: зміцнення фінансової стабільності; сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки; розвиток фінансових ринків; розширення фінансової інклюзії; впровадження інновацій у фінансовому секторі – все це ви знайдете в дискусійних та проблемних курсах навчального плану спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

У середньому фінансова криза призводить до довготривалих втрат обсягів виробництва в розмірі 10 відсотків. Нерівність серед населення, як правило, зростає напередодні фінансової кризи, що свідчить про тісний зв’язок між нерівністю громадян та фінансовою стабільністю країни.

Сьогодні в результаті останньої світової фінансової кризи, кожен четвертий з числа молоді в Європі стикається з цим ризиком бідності.

Фінансові технології відіграють важливу роль у всьому світі, надаючи людям доступ до банківських послуг і відкриваючи можливості для кращого життя.

Наразі формуються нові соціально-економічні підвалини фінансового буття. Ми зацікавлені в надійному, але не надто складному фінансовому секторі. Ми хочемо, щоб фінансова інтеграція відкривала нові можливості і доступ до кредиту, не створюючи при цьому важкий тягар заборгованості та ризик для всієї системи – це кейс нашої освітньої програми!

Навчання у найкращих професорів у сфері фінансів, семінарські заняття, розбір кейсів та ситуацій, співпраця з провідними фінансовими установами України. Володіння іноземною мовою, практичні рекомендації щодо фінансової практики в різних сегментах національної економіки, плідна співпраця із працівниками банків, страхових організацій, підприємств, органів місцевого самоврядування і багато іншого.

Упродовж останніх 3-х років викладачі кафедри мали понад
10 закордонних стажувань в університетах Європи, постійно підвищують педагогічну майстерність та кваліфікацію, впроваджують європейську систему викладання.

Профіль освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
Галузь знань
07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітня програма – «Фінанси, банківська справа та страхування»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС
Мова навчання
українська
Наявність акредитації
Сертифікат Серія УД №05003422
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Фінанси, банківська справа та страхування»
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців шляхом опанування теоретичних та практичних знань в галузі фінансів, банківської справи та страхування для виконання аналітичної, нормопроєктної, організаційної, обліково-статистичної, контрольної та інформаційної функцій.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт: Економічні події, явища та правові відносини у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання.
Теоретичний зміст предметної області: вивчення явищ та процесів, пояснення фактів і прогнозування результатів у сфері управління, фінансів, банківської справи та страхування.
Методи, методики та технології: використання всезагального, загальнонаукового та конкретно-наукового методів для дослідження фінансових процесів.
Інструменти та обладнання: володіння сучасними інформаційними та комунікаційними базами даних, Інтернет-ресурсами, а також програмними засобами з використанням фінансових, банківських та страхових інструментів.
Фокус програми
Загальний: орієнтується на сучасні наукові дослідження в сфері фінансів, банківської справи та страхування суб’єктів підприємництва; враховує специфіку роботи організацій, установ та підприємств у сучасних умовах господарювання, орієнтує на актуальність в межах якої студент визначає професійну та наукову кар’єру; базується на загальновідомих наукових результатах, із врахуванням сьогоднішнього стану фінансової та економічної системи.
Спеціальний: базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з фінансів, банківської справи, страхування та аналізу, а також орієнтує на актуальні блоки, у межах яких можлива подальша професійна та наукова кар'єра.
Орієнтація програми
Багатовекторність підготовки фахівців з організації фінансової діяльності фінансових та нефінансових корпорацій, установ та організацій сектора загального державного управління.
Особливості програми
Поєднання блоків гуманістичного спрямування змісту Програми та фахових для здійснення розвитку загальних і спеціальних інтелектуальних здібностей.
Наявність широкого переліку вибіркових дисциплін, який дає можливість студенту сформувати власну траєкторію навчання.
В межах програми приділено посилену увагу питанням юридичної методології та правової аргументації; необхідності володіння англійською мовою; практичної підготовки, яка передбачає отримання основних первинних практичних навичок і умінь, у тому числі навичок до критичного юридичного мислення; можливості брати участь у програмах академічної мобільності.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускники можуть працювати в органах державного управління і контролю у сфері фінансів, податкового адміністрування, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері грошового посередництва, недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності, у підприємствах різних форм власності, а також започатковувати власний бізнес.
Продовження освіти
Студенти продовжують навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проекти, звіти за практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК10. Здатність працювати у команді.
ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК12. Здатність працювати автономно.
ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
ФК1. Здатність використовувати економічні закони і категорії розвитку фінансів, банківської справи та страхування.
ФК2. Здатність використовувати основні методи макро- та мікроекономічного аналізу для розв’язання професійних задач.
ФК3. Здатність розуміння генезису та закономірностей економічної системи.
ФК4. Здатність використовувати теоретичний та методологічний інструментарій для моніторингу стану економічної системи (як в цілому, так і за окремими сегментами).
ФК5. Здатність складати та аналізувати фінансово-економічну звітність суб’єктів господарювання.
ФК6. Здатність здійснювати аналіз сучасного стану та визначати ефективність фінансової роботи суб’єктів господарювання.
ФК7. Здатність оцінювати та аналізувати фінансовий стан господарюючого суб’єкта за їх окремими складовими.
ФК8. Здатність до пошуку та використання інформації для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПК9. Здатність застосовувати та володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхуванні.
ПК10. Здатність використовувати нормативно-правову базу у сфері фінансів, банківської справи та страхуванні.
ПК 11. Здатність з’ясовувати причино-наслідкові зв’язки, аналізувати внутрішню та зовнішню інформацію для формування аналітичних висновків.
ПК 12. Здатність здійснювати планування, управління та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання.
ПК 13. Здатність використовувати фінансовий інструментарій для забезпечення ефективного виконання фінансової роботи.
ПК 14. Здатність організовувати та надавати фінансові послуги.
ПК 15. Здатність використовувати знання і практичні навички у сфері регулювання фінансової системи.
ПК 16. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою фахову підготовку у сфері фінансів.
Програмні результати навчання
Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки,
особливості функціонування фінансових систем.
Визначати особливості функціонування сучасних світових та
національних фінансових систем та їх структури.
Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.
Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.
Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.
Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.
Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.
Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.
Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності.
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.
Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Визначати досягнення та ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
Нормативні дисципліни
Гроші і кредит Загальний курс вищої математики Місцеві фінанси Страхування Фінансовий аналіз Інвестування Іноземна мова Історія України Введення в спеціальність Макроекономіка Мікроекономіка Міжнародні фінанси

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Дятлова Юлія Володимирівна
Дятлова Юлія Володимирівна Завідувач кафедри фінансів та обліку, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, доцент
Ясинська Надія Альбертівна
Ясинська Надія Альбертівна професор кафедри фінансів та обліку, доктор економічних наук
Тарасенко Олена Юріївна
Тарасенко Олена Юріївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Бурда Владислав Євгенович
Бурда Владислав Євгенович доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Нога Ірина Михайлівна
Нога Ірина Михайлівна помічник ректора, доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Суздалєва Олена Сергіївна
Суздалєва Олена Сергіївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат наук з державного управління
Тарасенко Олексій  Володимирович
Тарасенко Олексій Володимирович старший викладач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна доцент кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук
Пенез Оксана Вікторівна
Пенез Оксана Вікторівна старший викладач кафедри фінансів та обліку
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами