Освітня програма магістр
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Ясинська Надія Альбертівна
Ясинська Надія Альбертівна гарант програми, професор кафедри фінансів та обліку, доктор економічних наук

«Час і гроші здебільшого взаємозамінні». Уїнстон Черчіль

Загальнодержавна Стратегія передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами: зміцнення фінансової стабільності; сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки; розвиток фінансових ринків; розширення фінансової інклюзії; впровадження інновацій у фінансовому секторі − все це ви знайдете в дискусійних та проблемних курсах навчального плану спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Наразі ринок фінансових технологій є одним з найбільш швидкозростаючих у світі. Фінансові технології відіграють важливу роль у всьому світі, надаючи людям доступ до кредитно-банківських послуг і відкриваючи можливості для кращого життя.

За допомогою децентралізованої мережі у суб’єктів фінансової системи з’являється можливість утворення унікальних цифрових фінансових активів та даних.

Розбудова ефективної Fintech-екосистеми, зорієнтованої на фінансові операції та інфраструктуру фізичних та юридичних осіб, є неможливою без злагодженої співпраці усіх стейкхолдерів, зокрема,  державних інституцій та органів місцевого самоврядування.

На сьогодні формуються нові соціально-економічні підвалини фінансового буття та можливості їх практичного застосування в законодавчому регулюванні. В Україні існують передумови для розвитку цифрової економіки, які в майбутньому дозволять побудувати власні пріоритетні ніші для цифрових фінансових інновацій.

З метою найбільш швидкої адаптації нового покоління до фінансової діджиталізації кафедра фінансів, обліку та оподаткування створили сприятливі умови для навчання та розвитку талановитого молодого покоління у сфері науки, технологій та інновацій, застосовуючи інноваційні форми організації навчальної, наукової та дослідницької діяльності.

Ми зацікавлені в надійному, зорієнтованому на майбутнє фінансовому секторі. Ми хочемо, щоб фінансова інтеграція відкривала нові фінансові можливості і доступ до фінансів різних рівнів генерації та управління!

Навчання у найкращих професорів у сфері фінансів; семінарські заняття, розбір кейсів та ситуацій; володіння іноземною мовою; практичні рекомендації щодо фінансової практики в різних сегментах національної економіки; співпраця з провідними фінансовими установами України, а саме: плідна співпраця із працівниками банків, страхових організацій, підприємств, органів місцевого самоврядування і багато іншого.

Упродовж останніх 3-х років викладачі кафедри мали понад 10 закордонних стажувань в університетах Європи, постійно підвищують педагогічну майстерність та кваліфікацію, впроваджують європейську систему викладання.


 

Профіль освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
Галузь знань
07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр фінансів, банківської справи та страхування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітня програма – «Фінанси, банківська справа та страхування»
Обсяг програми
одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Сертифікат серія УД № 05003423
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Фінанси, банківська справа та страхування»
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Характеристика програми
Предметна область
Принципи та механізми прогнозування фінансової діяльності суб’єктів фінансової системи, її ланок, сфер та ринку; засади державного регулювання фінансової політики.
Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.
Методи, методики та технології: методи, методики та технології фінансової науки і практики.
Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні програмні продукти та системи.
Фокус програми
Загальний – орієнтується на сучасні наукові дослідження в сфері управління та аналізу діяльності суб’єктів господарювання; враховує специфіку роботи організацій, установ та підприємств у сучасних умовах господарювання; орієнтує на актуальність, в межах якої студент визначає професійну та наукову кар’єру; базується на загальновідомих наукових результатах, із врахуванням сьогоднішнього стану фінансової та економічної системи.
Спеціальний – акцент на формуванні та розвитку професійних компетентностей для здійснення управління фінансовою діяльністю підприємств, установ, організацій різних форм власності; здійснення дослідницької діяльності.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна орієнтація, яка передбачає багатовекторність підготовки фахівців з системної організації фінансової діяльності фінансових та нефінансових корпорацій, установ та організацій сектора загального державного управління.
Особливості програми
В межах програми приділяється посилена увага питанням фінансової методології та правової аргументації інновацій у фінансовій сфері та викладанню кількох дисциплін англійською мовою.
Практична підготовка передбачає отримання основних первинних практичних навичок і умінь, у тому числі навичок до критичного фінансового мислення.
Працевлаштування та продовження освіти
Випускники можуть працювати в органах державного управління і контролю у сфері фінансів, податкового адміністрування, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері грошового посередництва, недержавного пенсійного страхування, у сфері біржової діяльності, у підприємствах різних форм власності на посадах головних (провідних) спеціалістів, обіймати посади керівників департаментів та підрозділів фінансового профілю у фінансових інституціях та органах місцевого самоврядування. Випускники також мають можливості започатковувати власний бізнес.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Пасивні та активні; дистанційного, колективного та інтегративного навчання; позиційного та контекстного навчання; технологія співпраці.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за взаємоузгодженими 4-х бальною («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «не зараховано») системами, шкалою навчального закладу (від 0 до 100 балів).
Види контролю: поточний, підсумковий, семестровий, ректорський контроль знань та атестація здобувачів вищої освіти.
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання за допомогою комп’ютера або дистанційних засобів навчання, захист індивідуальних робіт, атестація здобувачів вищої освіти, що проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК03. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК04. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК06. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК07. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК08. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК09. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Спеціальні
СК1. Здатність використовувати методологічний інструментарій та фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні для здійснення професійної та наукової діяльності.
СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій, статистичну та аналітичну базу даних для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
СК3. Здатність фокусуватися на фінансовому результаті, застосовувати управлінські та комунікативні навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування, вирішувати конфліктні ситуації.
СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію за блоками “Soft Skills”& “Hard Skills”.
СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи під час розв’язання складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування, формувати структурно-логічний зв'язок та алгоритм їх розв’язання.
СК7. Здатність до пошуку, використання, інтерпретації, класифікації та узагальнення інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи та інструменти дигіталізації в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК9. Здатність розробляти технічні завдання та документацію для проєктування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Програмні результати навчання
Використовувати методологічні та фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних фінансових та управлінських ситуацій професійної діяльності.
Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Вільно спілкуватися іноземною мовою (усно і письмово) на тему професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.
Доступно і аргументовано представляти результати досліджень (усно і письмово), брати участь у фахових дискусіях.
Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.
Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.
Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Формувати методи аналізу та обробки даних, здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для ухвалення управлінських рішень.
Обґрунтовувати оптимізаційні рішення у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
Оцінювати ступінь складності завдань під час планування діяльності та опрацювання її результатів.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Дятлова Юлія Володимирівна
Дятлова Юлія Володимирівна Завідувач кафедри фінансів та обліку, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, доцент
Поважний Олександр Станіславович
Поважний Олександр Станіславович професор кафедри фінансів та обліку, доктор економічних наук
Ясинська Надія Альбертівна
Ясинська Надія Альбертівна професор кафедри фінансів та обліку, доктор економічних наук
Тарасенко Олена Юріївна
Тарасенко Олена Юріївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Бурда Владислав Євгенович
Бурда Владислав Євгенович доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Нога Ірина Михайлівна
Нога Ірина Михайлівна помічник ректора, доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами