Освітня програма магістр
«Інтелектуальна власність»

Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович гарант програми, старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, кандидат наук з державного управління

У сучасному світі спостерігаємо процес переходу людства  від постіндустріального суспільства до інформаційного, де об’єктами відносин є не матеріальні блага, а ідеальні блага: інформація, ідеї  та знання. Будь-яке ідеальне благо може бути під охороною об’єкта інтелектуальної власності. На стражі цих  ідеальних благ стоїть магістр права з інтелектуальної власності. Це юрист який добре обізнаний  в правових тонкощах відносин у сфері інтелектуальної власності та сприяє  відновленню інтелектуального права у разі його порушення.

Наразі, фіксується невичерпаність попиту ринку праці на фахівців в галузі права інтелектуальної власності. Це  обумовлено прискореним темпом науково-технічного прогресу, який, очевидно, з кожним роком буде зростати. 

Наш університет забезпечує підготовку фахівців в галузі права інтелектуальної власності необхідними та доступними для здобувачів вищої освіти ресурсами (кадровими, методичними, матеріальними, інформаційними та ін.) та здійснює відповідну підтримку студентів.

Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі необхідні ресурси відповідають цілям підготовки фахівців, які володіють професійною термінологією, здатні апелювати основними нормами й поняттями у сфері інтелектуальної власності, надавати комерційну оцінку об’єктам інтелектуальної власності, використовувати механізми юридичного захисту на національному та міжнародному рівнях.

Профіль освітньої програми «Інтелектуальна власність»
Галузь знань
08 Право
Спеціальність
081 Право
Освітня кваліфікація
Магістр права
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 081 «Право»
Освітня програма – «Інтелектуальна власність»
Форма навчання
Денна, заочна
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки Серія УД № 05004551
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Інтелектуальна власність»
Мета програми
Підготовка фахівців на другому освітньому рівні, які володіють належними компетентностями, достатніми для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі права інтелектуальної власності, розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, розв’язування комплексних теоретичних та практичних задач і проблем під час професійної діяльності у галузі права інтелектуальної власності, або у процесі навчання.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкти вивчення: закономірності виникнення і розвитку правових форм організації суспільства; зміст правової системи як особливої форми самоорганізації; правові норми, правові акти, правовідносини, правопорядок, правова свідомість; юридична техніка, юридична практика, практична діяльність юристів; правова регламентація інтелектуальної власності тощо.
Цілі навчання: оволодіти знаннями правових понять та термінів, зміст нормативно-правових актів з основних галузей права, вміння аналізувати правову інформацію з використанням нормативно-правих джерел, юридичної літератури, аналізувати супутню інформацію та застосовувати їх у власних дослідженнях; засвоїти теоретичні і практичні знання і навички у сфері інтелектуальної власності.
Теоретичний зміст предметної області: об’єктивні властивості права інтелектуальної власності в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку, побудови і функціонування права інтелектуальної власності; вихідні засади, основні принципи і положення праваінтелектуальної власності.
Методи, методики та технології: системно-структурний метод, формально-догматичний метод, конкретно-історичний метод, статистичний метод, порівняльно-правовий метод; методики з правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; інформаційно-комунікативні технології.
Інструменти та обладнання: підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, монографії, періодичні видання, персональний комп’ютер, сучасне інформаційно-комунікативне обладнання, інформаційні ресурси та юридичне програмне забезпечення, що застосовуються в правовій діяльності.
Академічні та професійні права випускників
Можливість навчатися за програмою третього рівня вищої освіти за цією галуззю знань – в аспірантурі (узгоджується з отриманим дипломом магістра), або суміжною.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Фахівець може обіймати наступні професійні роботи:
Професіонал з інтелектуальної власності (КП 2419.2)
Експерт з питань інтелектуальної власності
(КП 2432.2)
Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності (КП 1238)
Науковий співробітник (інтелектуальн авласність) (КП 2419.1)
Професіонал з інтелектуальної власності (КП 2419.2)
Викладач вищого навчального закладу (КП 2310.2)
Науковий співробітник (код КП 2421.1.);
Керівник юридичного підрозділу (код КП 1231);
Начальник юридичного відділу (код КП 1231);
Юрисконсульт (КП 2429)
Випускники можуть працювати на підприємствах, установах, організація хусіх форм власності та господарювання у якості юрисконсульта, начальника юридичного відділу тощо; обіймати посади наукових та педагогічних працівників у дослідницьких установах та вищих навчальних закладах; обіймати посади в органах юстиції, державній виконавчій службі, внутрішніх справ, кримінально-виконавчої чи митної служби; працювати на суддівських або прокурорських посадах (після проходження додаткової підготовки); надавати консалтингові і представницькі послуги тощо.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване навчання, самонавчання. Лекції (мультимедійні та інтерактивні) семінарські заняття, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, індивідуальна робота, консультації з викладачами. Упродовж останнього року дається час для проходження практичної підготовки стажування з фаху та написання кваліфікаційної дипломної роботи, яка презентується та обговорюється за участі викладачів та одногрупників.
Система оцінювання
Контроль знань та умінь студентів здійснюється у формі поточного, тематичного, періодичного, самоконтролю та підсумкового контролю. Поточний контроль включає контроль знань, умінь та навичок студентів на лекціях, семінарських заняттях та під час виконання індивідуальних навчальних завдань, модульних робіт. Підсумковий контроль проводиться у формі екзаменів, заліків, дифзаліків, атестаційного екзамену та захисту дипломної роботи.
Програмні компетентності
• Здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо на основі загальнолюдських ціннісних орієнтирів, дотримуватися основ безпеки професійної діяльності та здорового способу життя.
• Здатність критично оцінювати інформацію з різних джерел, повноту інформації, створювати нову інформацію в умовах невизначеності.
• Здатність виявляти сутність проблеми, пропонувати шляхи її розв’язання.
• Здатність розуміти та аналізувати світоглядні проблеми.
• Здатність змінювати фокус і позицію у пізнавальній діяльності, усвідомлено використовувати методи наукового пізнання.
• Здатність розуміти цінності світової і вітчизняної культури, гуманістичні цінності.
• Здатність представити складну інформацію у стислій усній та письмовій формах.
• Здатність визначати доцільність проєктування та впровадження інноваційної розробки, планувати інноваційну діяльність.
• Здатність проявляти творчий підхід в розробці ідей і досягнення цілей.
• Здатність аргументовано висловлювати та відстоювати свою правову позицію.
• Здатність оформлювати документацію у відповідності до правових, мовних та технічних норм.
• Здатність здійснювати наукові правові дослідження.
• Здатність констатувати випадки порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності.
• Здатність визначати основні теоретико-прикладні проблеми правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та вирішувати зазначені питання у практичні площині.
• Здатність вирішувати складні питання кваліфікації злочинів з урахуванням теорії і практики застосування кримінального права.
• Здатність здійснювати алгоритмічний аналіз кваліфікації суспільно небезпечних діянь проти прав інтелектуальної власності, на основі поєднання доктринальних і прикладних положень кримінального права.
• Здатність виявляти недоліки, прогалини правового регулювання.
• Знання Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, інших міжнародних документів, пактів у сфері захисту прав людини, а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини.
• Здатність використовувати положення національного та міжнародного законодавства у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
• Здатність виявляти потенційні загрози на права об’єктів інтелектуальної власності у ході проведення інноваційної діяльності в Україні і вирішення зазначених питань у юридичній практиці.
• Здатність здійснювати обчислення оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності.
• Здатність здійснювати творчий пошук засобів вирішення проблем правового регулювання.
• Здатність формувати належно обґрунтовані рекомендації з удосконалення кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності.
• Здатність використовувати отримані знання щодо захисту прав і свобод людини та громадянина.
• Здатність визначати основні проблеми договірного розпорядження правами на результати інтелектуальної власності та інформаційної діяльності, а також вирішувати зазначені питання, застосовуючи чинне законодавство та аналізуючи практику його застосування.
• Знання основних першоджерел та сучасної філософської літератури з правових питань.
• Здатність забезпечувати належне застосування положень міжнародного приватного права для захисту прав інтелектуальної власності на міжнародному рівні.
• Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.
• Здатність здійснювати розробку складної (комплексної) юридичної документації.
• Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.
• Розуміння місця інтелектуальної власності в нормах загального законодавства України.
• Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
• Розуміння ролі і місця правової охорони засобів індивідуалізації учасників інтелектуально-обігового процесу.
Програмні результати навчання
• Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.
• Застосовувати базові знання в галузі правової охорони інтелектуальної власності
• Використовувати навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
• Застосовувати базові знання основних закономірностей юридичного мислення та пізнання, поняття і категорії, методології правової науки.
• Застосовувати базові знання термінології, основних фактів та елементів, знання значення складових міжнародної системи охорони інтелектуальної власності.
• Використовувати базові знання технологій та методів (аналіз юридичних документів, способи розв’язування юридичних задач, стандарти для різної ділової документації).
• Застосовувати базові знання принципів проєктування і застосування сучасних комп’ютерних систем та мереж в наукових дослідженнях.
• Використовувати базові знання про інформаційні ресурси, де вони розміщені, як можна отримати до них доступ і як можна їх використовувати з метою підвищення ефективності професійної діяльності.
• Здатність захищати права та законні інтереси людини, інших суб’єктів правовідносин.
• Здатність використовувати основні закони інтелектуальної власності у процесі професійної діяльності.
• Здатність застосовувати прецеденти ЄСПЛ у власній професійній практиці.
• Здатність вибудовувати власну професійну діяльність у відповідності до європейських стандартів правозастосування у публічно-правовій, приватноправовій та кримінально-правовій сферах.
• Здатність протистояти будь-яким корупційним та іншим анти-правовим спокусам, протидіяти бюрократизму, свавіллю і порушенню прав людини.
• Здатність використовувати ІТ-ресурси науковим чином, з використанням високих стандартів текстового аналізу як до електронних, так і до традиційних архівних, законодавчих та усних джерел.
• Здатність визначати цінність чи можливість ефективного використання інформації щодо системи захисту прав інтелектуальної власності та її призначення.
• Здатність розробляти та аргументовано презентувати в професійному середовищі результати своєї теоретичної і практичної діяльності.
• Здатність оцінювати ступінь здійснення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.
• Уміння здійснювати необхідні правничі дослідження, аналіз та виражати їх результати у належних письмових формах.
• Вирішувати задачі щодо додержання прав та обов’язків власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.
• Здатність ефективно використовувати професійно профільовані знання щодо економічної сутності оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності.
• Здатність ефективно формувати комунікаційні стратегії в методології сучасних наукових досліджень; здатність використовувати професійно-профільовані знання при застосуванні існуючих методик обробки експериментальних даних.
• Здатність оцінювати склад, структуру, взаємозв’язки процедури захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення, а також виконувати оцінку її результатів.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Кулешов Олександр  Олександрович
Кулешов Олександр Олександрович завідувач кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Калініна Ірина Валеріївна
Калініна Ірина Валеріївна завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович директор інформаційно-аналітичного центру, доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат наук з державного управління
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Григор'єва Вікторія Василівна
Григор'єва Вікторія Василівна доцент кафедри спеціально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами