Освітня програма бакалавр
«Комп'ютерні науки»

Чичкарьов Євген Анатолійович
Чичкарьов Євген Анатолійович гарант програми, професор кафедри комп'ютерних наук, доктор технічних наук

Одним із вагомих характеристик сьогодення є комп'ютеризація буденного життя. Зараз майже всі постійно користуються різною електротехнікою, зокрема комп'ютерами, смартфонами, планшетами. Але цифрові та інформаційні носії безперервно змінюються і, звичайно, їх програмне забезпечення постійно вдосконалюється. Тому і виникла окрема спеціальність для таких потреб.

Цікавишся інформаційними технологіями та програмуванням?

Хочеш дізнатись, як розвиваються новітні технології та створюються власні? 

Мрієш розібратись, як саме прогнозується розвиток науки та техніки? 

«Комп’ютерні науки» - саме для тебе !

 

Комп’ютерні науки (англ. ComputerScience) – сукупність теоретичних та практичних знань, які використовують у своїй роботі фахівці в області обчислювальної техніки, програмування, інформаційних систем і технологій. Ця спеціальність є такою, що відповідає світовим стандартам, адже за кордоном традиційною освітньою програмою підготовки фахівців-програмістів є саме бакалаврат з комп’ютерних наук.

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» можуть обіймати посади, які на сьогодні є найбільш високооплачуваними. Особливо затребуваними є: Web-дизайнери;дизайнери інтерфейсів програмного забезпечення; розробники ігрових додатків;розробники мобільних додатків; Web-програмісти;розробники/адміністратори баз даних; тестувальники програмного забезпечення. Специфіка таких професій дозволяє працювати дистанційно та мати гнучкий робочий графік.

Спеціальність «Комп’ютерні науки» надає величезні можливості для успішної кар'єри − системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися в різних галузях інформаційних технологій.

Обираючи професію, зроби правильний вибір! Пам’ятай, що «немає професій з великим майбутнім, але є професіонал з великим майбутнім» (Д. Сейерз).  І  ми допоможемо отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях!

Гарант програми – професор Євген Чичкарьов − практикуючий фахівець в сфері інформаційних технологій, активний виконавець міжнародних проєктів та науково-дослідних робіт за кошти державного бюджету (держбюджетних тем) і на договірній основі з організаціями та підприємствами.

Викладачі кафедри постійно підвищують педагогічну майстерність та кваліфікацію, впроваджують сучасну європейську систему викладання.

Профіль освітньої програми «Комп'ютерні науки»
Галузь знань
12 Інформаційні технології
Спеціальність
122 Комп’ютерні науки
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з комп’ютерних наук
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»
Освітня програма «Комп’ютерні науки»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД № 05001558
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Комп'ютерні науки»
Мета програми
Формування та розвиток загальних і фахових компетентностей для розв’язування практичних задач у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів комп’ютерних наук.
Характеристика програми
Предметна область
Об'єкти вивчення та/або діяльності: математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об'єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і знань; методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі та використання інформації, інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень; теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів, високопродуктивні обчислення, у тому числі паралельні обчислення та великі дані.
Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в інформаційних системах.
Методи, методики та технології: математичні моделі, методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач, що виникають при розробці ІТ; сучасні технології та платформи програмування; методи збору, аналізу та консолідації розподіленої інформації; технології та методи проектування, розроблення та забезпечення якості складових ІТ; методи комп’ютерної графіки та технології візуалізації даних; технології інженерії знань, CASE – технології моделювання та проектування ІТ.
Інструменти та обладнання: розподілені обчислювальні системи; комп’ютерні мережі; мобільні та хмарні технології, системи управління базами даних, операційні системи.
Фокус програми

Спеціальна програма спрямована на оволодіння фундаментальних знань та практичних навичок в області комп’ютерних наук.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна, прикладна.
Особливості програми
Акцент програми зроблений на формуванні фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані практичні задачі засобами інформаційних технологій.
Програма передбачає можливість студентів формувати власну траєкторію навчання (студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання тощо); отримання основних первинних практичних навичок і умінь на базах практики згідно з договорами о співпраці ДонДУУ; можливість брати участь у короткострокових програмах академічної мобільності за обміном на навчання (на період 3-12 міс) для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню Бакалавр − ERASMUS+та проєктів типу «Інновації»; «Взаємозбагачення»; «Поширення змісту» Жана Моне; сприяння соціальній стійкості та мобільності на ринку праці випускників.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Місця працевлаштування: навчальні заклади; науково-дослідні, проєктно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства. Можливість обіймати такі посади: фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств, адміністратори бази даних та систем, програмісти, фахівці з інформаційних технологій, з розробки та тестування програмного забезпечення, з розроблення комп'ютерних програм.
Продовження освіти
Можливість навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Використовується студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, навчання через навчально-технологічну, виробничу практику та самонавчання.
Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності – активної безпосередньої участі викладача і студента.
Основними підходами під час викладання та навчання є гуманістичність, студентоцентризм, системність, технологічність, дискретність.
Основні види занять: лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, навчально-технологічна і виробнича практика, самостійна робота, консультації з викладачами, розробка фахових проектів.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано), а також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ЄКТС.
Програмні компетентності
Інтегральна
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність працювати в команді.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення.
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Здатність діяти на основі етичних міркувань.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні
Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування.
Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо.
Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проєктування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.
Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.
Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії.
Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.
Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів.
Здатність проєктувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.
Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах.
Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника.
Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач.
Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення.
Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж.
Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови та практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проектування.
Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.
Програмні результати навчання
Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук.
Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації.
Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей.
Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів керування тощо.
Проєктувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій.
Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів.
Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно- та багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування.
Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проєктування динамічних процесів у макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах.
Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук.
Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, проєктувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування.
Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проєктну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт).
Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining.
Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення.
Вміти застосовувати різні парадигми програмування: структурне, об’єктно-орієнтоване, функціональне, логічне, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління під час створення та удосконалення інформаційних систем та технологій.
Застосовувати знання методології та CASE-засобів проєктування складних систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проєктування при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем.
Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проєктування програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеності вихідних даних.
Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення.
Уміння використовувати інформаційні і комунікаційні технології для вирішення різних дослідницьких і професійних завдань.
Уміння використовувати базові знання основ охорони праці та безпеки життєдіяльності в сфері професійної діяльності.
Уміння використовувати базові знання основ філософіїв професійній і соціальній діяльності.
Нормативні дисципліни
Машинне навчання та аналіз даних Теорія ймовірностей та математична статистика Проектування інформаційних систем Фізика Чисельні методи Програмування та підтримка веб-застосувань Технології створення програмних продуктів Операційні системи та системне програмування Технології паралельних та розподілених обчислень Іноземна мова Історія України Моделювання систем

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Комп'ютерні науки» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Чичкарьов Євген Анатолійович
Чичкарьов Євген Анатолійович професор кафедри комп'ютерних наук, доктор технічних наук
Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович директор інформаційно-аналітичного центру, доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат наук з державного управління
Петренко Олена Володимирівна
Петренко Олена Володимирівна начальник навчально-методичного відділу, старший викладач кафедри комп'ютерних наук
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна доцент кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Наумова Тетяна Михайлівна
Наумова Тетяна Михайлівна доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук
Морева Вікторія Володимирівна
Морева Вікторія Володимирівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат хімічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами