Освітня програма бакалавр
«Маркетинг»

Хороших Вікторія Валеріївна
Хороших Вікторія Валеріївна гарант програми, завідувачка кафедри маркетингу, кандидат наук з державного управління

«Маркетинг та інновації – ось що створює прибуток. Все інше-витрати» (Пітер Друкер)

Вам цікаві психологія і міжособистісні відносини? Вас приваблюють нові технології? У вас є тяга до творчості? Якщо Ви відповіли «так» хоча б на два питання, то Вам абсолютно точно варто спробувати себе в області маркетингу.

Маркетинг − це десятки професій, які органічно поєднуються в одній. Якщо ви екстраверт і полюбляєте працювати з людьми, то гарним вибором для вас стане робота, пов'язана з управлінням брендами і product-менеджментом, PR і account-менеджментом. Тим же, у кого більше аналітичний склад розуму підійде збір і вивчення даних, дослідження споживчого попиту, розробка стратегії та всі напрямки digital-маркетингу. Більш того, ви можете стати копірайтером у відділі реклами, складати яскраві слогани і писати цікаві тексти про ваш бренд.

Маркетинг продовжує стрімко розвиватися, завдяки новим технологіями і постійно змінливої поведінки споживача. Професія маркетолога − це бажання чуйно реагувати на зміни в соціумі, віра в технічний прогрес і вміння адаптуватися до нових ринкових стандартів.

Навчання допоможе вам розширити свій академічний кругозір і розвинути навички адаптації до різноманітних бізнес-середовищ і культур. Відкрита атмосфера, освіта, орієнтована на студента, зв’язок з  практикою, доступ до світового професійного досвіду, участь у тренінгах – все це очікує Вас під час навчання професії «маркетолог». 

Гарант програми – Хороших Вікторія, кандидат наук з державного управління, доцент. Має практичний досвід роботи в рекламних та маркетингових агенціях. 

Профіль освітньої програми «Маркетинг»
Галузь знань
07 - Управління та адміністрування
Спеціальність
075 - Маркетинг
Форма навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр маркетингу
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 075 «Маркетинг»
Освітня програма – «Маркетинг»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД № 05003427
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Маркетинг»
Мета програми
Надати освіту в області маркетингу з широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до певних областей маркетингу для подальшого навчання.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення та діяльності: маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів.
Цілі навчання: підготовка бакалаврів маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності.
Теоретичний зміст предметної області:
суть маркетингу як сучасної концепції управління бізнесом; понятійно-категорійний апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності, розроблення маркетингових стратегій та формування управлінських рішень у сфері маркетингу;
ухвалення рішень щодо організації маркетингових досліджень, в сфері маркетингової товарної політики, маркетингового ціноутворення, маркетингової політики розподілу, маркетингових комунікацій, логістики, інформаційних систем і технологій в маркетингу.
Методи, методики та технології:
загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
методи реалізації функцій маркетингу (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проєктування організаційних структур управління маркетинговою діяльності; методи мотивування; методи контролю; методи оцінювання ефективності маркетингової діяльності тощо).
Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти, необхідні для прийняття та реалізації маркетингових управлінських рішень.
Фокус програми
Програма спрямована на підготовку фахівців-маркетологів високого рівня, які володіють актуальними знаннями і практичними навичками у сфері ефективного управління маркетинговою діяльністю на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Програма орієнтує на актуальні проблеми розвитку вітчизняних підприємств на основі маркетингової концепції, враховуючи специфіку розвитку сучасного бізнесу в умовах глобалізації та євроінтеграції, що дозволяє сформувати у майбутніх фахівців професійні, наукові, аналітичні, організаційні, управлінські, дослідницькі компетентності, професіоналізм і ділову активність, здатність самостійно ухвалювати рішення.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна.
Передбачає оволодіння базовими знаннями щодо ухвалення управлінських рішень у різних сферах маркетингу, застосування маркетингових інструментів на промислових ринках та ринках послуг (вітчизняних і міжнародних) та обґрунтування рекомендацій щодо розробки дієвого комплексу маркетингу. Спрямована на формування вмінь та навичок стосовно збору та обробки інформації, здійснення маркетингових досліджень; управління товарним асортиментом підприємства, запровадження ефективної цінової, збутової політики та політики просування.
Особливості програми
Програма пропонує комплексний підхід у сфері маркетингу, оволодіння ним через теоретичне та практичне навчання (в тому числі з використання тренінгових методів навчання). Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних маркетологів, які є ініціативними, мають перспективне мислення, здатні працювати в сучасних умовах та приймати інноваційні рішення.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Посади, пов’язані з плановою (в т.ч. прогнозною), аналітичною діяльністю та організацією маркетингової діяльності на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, зокрема, у таких підрозділах та відділах: маркетингу; постачання; збуту; виробництва; міжнародних зв’язків; планово- економічному; контролю якості; маркетингових досліджень; реклами та PR, а також в органах державного управління усіх рівнів.
Продовження освіти
Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Комбінація лекцій, семінарських, практичних занять із розв’язування проблем, дискусії, тренінги, виконання проєктів, дослідницькі лабораторні роботи, підготовка кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
Письмові та усні екзамени, есе, презентації, захист курсових робіт та звітів з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Здатність спілкуватися державною та іноземною мовою з професійних питань як усно, так і письмово.
Здатність працювати в команді, налагоджувати міжособистісні взаємодії під час вирішення поставлених завдань.
Здатність працювати в міжнародному контексті.
Здатність до адаптації та дії у новій ситуації, креативності, генерування ідей.
Фахові
Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу.
Здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності.
Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності.
Здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційній діяльності.
Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності.
Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків.
Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу.
Здатність пропонувати вдосконалення функцій маркетингової діяльності.
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення на основі маркетингових технологій.
Програмні результати навчання
1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності.
2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності.
3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу.
4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.
5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів.
6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності.
7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію.
8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища.
9. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень.
10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти ухвалення управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.
11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта.
12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.
14. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення.
15. Діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості.
16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки.
17. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології.
18. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності.
19. Використовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення задач в сфері маркетингу, прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
20. Застосовувати технології маркетингу для забезпечення ефективності діяльності організації
Нормативні дисципліни
Поведінка споживача Паблік рилейшнз Загальний курс вищої математики Культура ділового професійного спілкування Маркетинг промислового підприємства Іноземна мова Історія України Маркетингове ціноутворення Маркетингова товарна політика Макроекономіка Мікроекономіка Маркетинг

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Маркетинг» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Хороших Вікторія Валеріївна
Хороших Вікторія Валеріївна завідувач кафедри маркетингу, кандидат наук з державного управління, доцент
Чуприна Олена Оскарівна
Чуприна Олена Оскарівна професор кафедри маркетингу, доктор економічних наук, доцент
Єременко Олена Миколаївна
Єременко Олена Миколаївна доцент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук, доцент
Ляшко Ірина Ігорівна
Ляшко Ірина Ігорівна доцент кафедри маркетингу, кандидат наук з державного управління, доцент
Гапочка Юлія Петрівна
Гапочка Юлія Петрівна викладач кафедри маркетингу
Наумова Тетяна Михайлівна
Наумова Тетяна Михайлівна доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна доцент кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Луковенко Ілля Геннадійович
Луковенко Ілля Геннадійович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та кафедри соціології управління, кандидат історичних наук
Кулешова Елла Миколаївна
Кулешова Елла Миколаївна старший викладач кафедри державно-правових дисциплін
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук
Ткаченко Олена Георгіївна
Ткаченко Олена Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Савінков  Микола Олександрович
Савінков Микола Олександрович доцент кафедри комп’ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук
Тарасенко Олена Юріївна
Тарасенко Олена Юріївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Корнілова Олена Владиславівна
Корнілова Олена Владиславівна доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Никифоренко Андрій Ростиславович
Никифоренко Андрій Ростиславович старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Тарасенко Олексій  Володимирович
Тарасенко Олексій Володимирович старший викладач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Козлова Вікторія Янівна
Козлова Вікторія Янівна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами