Освітня програма магістр
«Маркетинг»

Чуприна Олена Оскарівна
Чуприна Олена Оскарівна гарант програми, професор кафедри маркетингу, доктор економічних наук

Досліджувати ринки та аналізувати отриману інформацію, генерувати цікаві ідеї нових товарів та послуг, створювати нові бренди та просувати існуючі, формувати ефективні канали збуту продукції та креативну рекламну підтримку, запроваджувати необхідне сервісне супроводження – цьому Вас навчить освітня програма «Маркетинг».

У Вас буде можливість оволодіти сучасними інструментами та засобами управління маркетинговою діяльністю, познайомитись з досвідом провідних підприємств регіону, відвідати тренінги,  долучитись до реальних маркетингових досліджень та взяти участь у міжнародних програмах.

Гарант – Чуприна Олена Оскарівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри маркетингу. Наукові інтереси пов’язані з проблемами маркетингу, дослідженням міграційних процесів. Більше 20 років займається науковою та викладацькою діяльністю.

Профіль освітньої програми «Маркетинг»
Галузь знань
07 - Управління та адміністрування
Спеціальність
075 - Маркетинг
Форма навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр маркетингу
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 075 «Маркетинг»
Освітня програма – «Маркетинг»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД № 05003428
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Маркетинг»
Мета програми
Надати освіту в області маркетингу із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до певних областей маркетингу для подальшого навчання.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення та діяльності: маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів.
Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним
Економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач маркетингової діяльності, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Теоретичний зміст предметної області:
Суть маркетингу як сучасної концепції управління бізнесом;
понятійно-категорійний апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їхні історичні передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності, розроблення маркетингових стратегій та формування управлінських рішень у сфері маркетингу.
Методи, методики та технології:
загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
методи реалізації функцій маркетингу (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проєктування організаційних структур управління маркетинговою діяльності; методи мотивування; методи контролю; методи оцінювання ефективності маркетингової діяльності тощо).
Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти, необхідні для прийняття та імплементації маркетингових управлінських рішень
Фокус програми
Загальна. Програма спрямована на підготовку фахівців-маркетологів високого рівня, які володіють актуальними знаннями і практичними навичками у сфері ефективного управління маркетинговою діяльністю на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Програма орієнтує на актуальні проблеми розвитку вітчизняних підприємств на основі маркетингової концепції, враховуючи специфіку розвитку сучасного бізнесу в умовах глобалізації та євроінтеграції, що дозволяє сформувати у майбутніх фахівців професійні, наукові, аналітичні, організаційні, управлінські, дослідницькі компетентності, професіоналізм і ділову активність, здатність самостійно приймати рішення
Орієнтація програми
Освітньо-професійна.
Передбачає оволодіння знаннями щодо прийняття управлінських рішень у різних сферах маркетингу, застосування маркетингових інструментів на промислових ринках та ринках послуг (вітчизняних і міжнародних) та обґрунтування рекомендацій щодо розробки дієвого комплексу маркетингу.
Особливості програми
Програма пропонує комплексний підхід у сфері маркетингу, оволодіння ним через теоретичне та практичне навчання (в тому числі з використання тренінгових методів навчання). Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних маркетологів, які є ініціативними, мають стратегічне мислення, здатні здійснювати наукові дослідження з використанням новітніх технологій в сфері маркетингу, працювати в сучасних умовах та ухвалювати інноваційні рішення.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Посади, пов’язані з плановою (в т.ч. прогнозною), аналітичною діяльністю та управлінням маркетинговою діяльністю на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, зокрема, у таких підрозділах та відділах: маркетингу; постачання; збуту; виробництва; міжнародних зв’язків; планово-економічному; контролю якості; маркетингових досліджень; реклами та PR, а також у органах державного управління усіх рівнів та закладах вищої освіти
Продовження освіти випускників
Магістр може продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Комбінація лекцій, семінарських, практичних занять із розв’язування проблем, дискусії, тренінги, виконання проєктів, дослідницькі лабораторні роботи, підготовка кваліфікаційної роботи
Система оцінювання
Письмові та усні екзамени, есе, презентації, захист курсових робіт та звітів з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
Здатність розробляти проєкти та управляти ними.
Здатність спілкуватися іноземною мовою з професійних питань як усно, так і письмово.
Володіння загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування набутих знань у науковій і педагогічній діяльності.
Фахові
Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі.
Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації.
Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її функціонування.
Здатність здійснювати аналіз комерційних перспектив та економічної доцільності випуску нової продукції та планування процесу створення нового товару.
Здатність поглиблювати знання щодо планування маркетингової діяльності, товарної інноваційної політики, складові маркетингового та рекламного менеджменту.
Здатність до застосування методів, процесів та дій зі створення брендів і управління їхніми активами.
Здатність здійснювати маркетингову діяльність на міжнародному рівні.
Здатність провадити науково-дослідну роботу з удосконалення теорії та концепції маркетингу, їх упровадження і реалізації, використовувати метод моделювання в наукових дослідженнях.
Програмні результати навчання
Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу.
Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта.
Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності.
Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням
крос-функціонального характеру її реалізації.
Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проєктів державною та іноземною мовами.
Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проєкти ус фері маркетингу та управляти ними.
Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта.
Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу.
Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень.
Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів.
Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта.
Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проєктів і програм.
Управляти маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів,груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання.
Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.
Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.
Володіти основами методології проведення наукових досліджень: розробляти основні види анкет, ставити цілі дослідження, проводити аналіз та інтерпретацію результатів дослідження та оточуюче середовище у оптимальну відповідність.
Володіти навичками цілісного підходу до аналізу проблем, ухвалювати нестандартні рішення, розв’язувати проблемні ситуації.
Використовувати сучасні прийоми й методи стратегічного планування товарної інноваційної політики, здійснювати оцінку та відбір перспективних ідей нових товарів; проводити попередній аналіз можливостей виробництва та збуту продуктових інновацій.
Розробляти маркетингові стратегії, оцінювати стратегічні наслідки управлінських рішень, з погляду фази життєвого циклу ринку; ухвалювати ефективні маркетингові рішення.
Застосовувати методи аналізу маркетингового середовища та ухвалювати ефективні маркетингові рішення; знаходити нові ринкові можливості та розробляти заходи щодо запобігання ринковим загрозам, в тому числі і на міжнародному рівні.
Представляти досліджуваний об'єкт у вигляді моделі. Застосовувати методи і прийоми моделювання для вирішення наукових задач.
Здійснювати комплекс дій зі створення брендів і управління їхніми активами
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Хороших Вікторія Валеріївна
Хороших Вікторія Валеріївна завідувач кафедри маркетингу, кандидат наук з державного управління, доцент
Чуприна Олена Оскарівна
Чуприна Олена Оскарівна професор кафедри маркетингу, доктор економічних наук, доцент
Єременко Олена Миколаївна
Єременко Олена Миколаївна доцент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук, доцент
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами