Освітня програма бакалавр
«Менеджмент»

Ткаченко Олена Георгіївна
Ткаченко Олена Георгіївна гарант освітньої програми, кандидат економічних наук, доцент

«Варто тільки повірити, що ви можете – і Ви вже на півдороги до цілі» - Теодор Рузвельт.

Мрієте стати представником популярної професії, вас цікавлять різні сфери діяльності – бізнес, торгівля, можливість працювати із партнерами по всьому світу, ділове адміністрування або екологічна безпека? Ви бажаєте досягти результатів, працюючи разом з іншими людьми або за допомогою інших людей - тоді ваш шлях пов'язаний із менеджментом.

Кожне підприємство – велике, середнє, мале, кожна організація – державна, приватна, громадська, кожний вид діяльності – виробництво, торгівля, охорона здоров’я, екологія потребують управління певними процесам, від першого керівника до окремого підрозділу. 

Ми допоможемо Вам в опануванні професії менеджера, а це – можливості вашого майбутнього, програма Вашого подальшого професійного зростання.

 

Лише в Маріуполі 7849 підприємств і компаній, це – великі підприємства горно-металургійного комплексу, машинобудування, паливно-енергетичного сектору, це  -  компанії легкої, харчової промисловості, торгівлі, транспорту, охорони здоров’я, сфери послуг. Місто і Україна розвиваються, отже відкриваються можливості для вашого майбутнього працевлаштування, можливості будувати власний бізнес і поширювати його по Україні і за її межі.

Досвідчені професори, доценти, інноваційний підхід у науковій та освітній діяльності, використання кращого досвіду європейських університетів, можливість бути залученим до міжнародних проектів і обмінів, посилене вивчення іноземної мови, реальна можливість самостійно формувати траєкторію власної освіти забезпечать універсальність вашої підготовки за освітньою програмою  «Менеджмент» і стануть імпульсом вашої професійної успішності.

Профіль освітньої програми «Менеджмент»
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Спеціальність
073 Менеджмент
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з менеджменту
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – Менеджмент
Освітня програма – «Менеджмент» з зазначенням додаткової кваліфікації відповідно до обраного майнору
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД №05003424
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Менеджмент»
Мета програми
Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий освітньо-професійний простір фахівця, здатного вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі в галузі менеджменту організацій
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення:
управління організаціями та їх підрозділами

Теоретичний зміст предметної області:
парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення в менеджменті.

Методи, методики та технології:
загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень, методи економічної діагностики, методи прогнозування і планування, методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо);
методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).

Інструментарій та обладнання:
сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Фокус програми
Загальний: впровадження кращих європейських і міжнародних практик менеджменту в північно-східному регіоні України.

Спеціальний: фахова освіта в області менеджменту в таких сферах менеджменту як менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент невиробничої сфери, менеджмент екологічної безпеки і муніципальний менеджмент.
Орієнтація програми
Програма орієнтована на освоєння інноваційних концепцій та систем менеджменту, методів забезпечення конкуренто-спроможності організації, формування здатності здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях, ефективно розв’язувати стандартні та проблемні професійні задачі. Освітній процес спрямовано на формування у випускників самостійного мислення, відповідальності за свої дії і прийняті рішення.
Особливості програми
Програма надає можливість освоєння різних аспектів менеджменту, отримання навичок аналізу міжнародних мега-трендів, розуміння глобальних перспектив і культурної різноманітності, можливість розвитку лідерських навичок, бізнесу різних сфер діяльності. Програма розроблена із врахуванням тенденцій розвитку вітчизняного і місцевого ринку праці, сучасних потреб і новітніх трендів в управлінні бізнесом, у і місцевих особливостей. Програма дозволяє самостійно формувати траєкторію навчання за рахунок триступеневої системи вільного вибору студентами частини змісту власної освіти, що дозволяє поєднувати основну спеціальність із іншими додатковими видами діяльності. Програма дозволяє вдосконалити ділову англійську мову до рівня В2 і надає можливість опанування другою мовою. Програма дозволяє опанувати різними сферами менеджменту від малого бізнесу і місцевого самоврядування до різних аспектів управління великих підприємств. Програма передбачає розвиток низки практичних навичок та набуття певного досвіду роботи.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми на посадах: керівники виробничих підрозділів у промисловості, в оптовій та роздрібній торгівлі, у комерційному обслуговуванні, інших основних підрозділів, малих підприємств без апарата управління; менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі, в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті, в роздрібній торгівлі продовольчими товарами, в готелях та інших місцях розміщення, у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб, у сфері оренди машин та устаткування, у сфері надання інформації, у сфері досліджень та розробок; менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, з питань комерційної діяльності та управління, систем якості, із соціальної та корпоративної відповідальності, в інших видах економічної діяльності; молодші фахівці в галузі освіти, технічні та торговельні представники, інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі; брокери з купівлі-продажу товарів, агенти з експедиції, інші технічні фахівці в галузі управління; інспектори митної служби, інспектори з ліцензій, інші державні інспектори.
Продовження освіти
Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване навчання, компетентнісний підхід, використання принципу випереджаючого розвитку освіти, міждисциплінарний підхід. Лекційні заняття поєднують фундаментальність підготовки із прогностичним підходом і проблемним викладанням матеріалу. Практичні заняття поєднують традиційні форми із використанням ситуаційних завдань, роботою в групі, підготовкою презентацій, аналітично-пошукових завдань і інших сучасних засобів. Навчально-методичне забезпечення носить професійно-орієнтовану спрямованість, консультування самостійної роботи здійснюється із використанням інтерактивних методів, електронних підручників, акцент робиться на формуванні особистості фахівця, професіонала, що здатний виконувати професійні завдання, працювати в команді, презентувати результати своєї роботи, враховувати при прийнятті управлінських рішень глобальні тенденції розвитку і культурну різноманітність, нести відповідальність і бути готовим для подальшого навчання і саморозвитку.

Навчання здійснюється у вигляді тематичних лекцій, лекцій-конференцій з проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, ситуаційних ігор, застосуванням методу кейс-стаді, практичних занять, семінарських занять, роботи в малих групах, індивідуальних занять, проходження практик, консультацій з викладачами, самостійної роботи на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультацій з викладачами тощо.
Система оцінювання
Тестування знань, контрольні роботи, захист звіту з практики, захист курсової роботи, усні та письмові екзамени та заліки, комплексний державний екзамен. Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно
Програмні компетентності
Інтегральна
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.
Загальні
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК14.Здатність працювати у міжнародному контексті.

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Спеціальні
СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту,

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.

СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.

СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
Програмні результати навчання
РН1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

РН2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

РН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.

РН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

РН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

РН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

РН7. Виявляти навички організаційного проектування.

РН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

РН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

РН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.

РН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.

РН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

РН13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.

РН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.

РН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.

РН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

РН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Ткаченко Олена Георгіївна
Ткаченко Олена Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Чечель Анна Олександрівна
Чечель Анна Олександрівна завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Корнілова Олена Владиславівна
Корнілова Олена Владиславівна доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук
Ващенко Валерія Вадимівна
Ващенко Валерія Вадимівна доцент кафедри менеджменту невиробничої сфери, кандидат економічних наук
Дятлова Валентина Василівна
Дятлова Валентина Василівна завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, професор
Чаплик Микола Миколайович
Чаплик Микола Миколайович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач соціологічної науково-дослідної лабораторії, кандидат історичних наук
Морева Вікторія Володимирівна
Морева Вікторія Володимирівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат хімічних наук
Кулешов Олександр  Олександрович
Кулешов Олександр Олександрович завідувач кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Байрак Анжела Олегівна
Байрак Анжела Олегівна старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна доцент кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Кулешова Елла Миколаївна
Кулешова Елла Миколаївна старший викладач кафедри державно-правових дисциплін
Тарасенко Олексій  Володимирович
Тарасенко Олексій Володимирович старший викладач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Кальянов Анатолій Володимирович
Кальянов Анатолій Володимирович професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор медичних наук
Толпежнікова Тетяна Георгіївна
Толпежнікова Тетяна Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами