Освітня програма бакалавр
«Муніципальний менеджмент»

Стати агентом змін в рідній громаді, впливати на події та ініціювати перетворення працюючи в муніципалітеті, бути обраним депутатом місцевої ради, очолити орган місцевого самоврядування (стати головою громади, мером міста), відкрити власний бізнес в своїй громаді або контролювати владу як громадський діяч допоможе навчання за освітньою програмою «Муніципальний менеджмент».  

Становлення місцевого самоврядування почалось в період комунальних революції в Західній Європі XI-XIII сторічь. 

Сьогодні «місцеве самоврядування» – це «право і спроможність органів місцевого самоврядування здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення». (Європейська хартія місцевого самоврядування,1985).

Кожен мешканець села чи міста має право на сучасну медицину й освіту,  доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені вулиці – все це сфера муніципального управління.

Органи місцевого самоврядування: сільські, селищні міські ради та їхні виконкоми  є найближчою до людей владою, тому повинні мати широкі повноваження і достатньо коштів, щоб бути спроможними вирішувати усі місцеві питання і нести за це відповідальність. 

Для цього у 2014-2021 роках в Україні відбувається децентралізація − передача повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей − органам місцевого самоврядування. 

На січень 2020 року  в Україні вже створено 1029 об’єднаних територіальних громад, що поєднують 11,7 млн. мешканців  або 33,3%  від загальної чисельності населення України          (з них 8 громад  - в Донецькій області), а 49 громад чекають на призначення перших виборів.

Сьогодні бути фахівцем у муніципалітеті – це реальна можливість бути справжнім господарем та керувати змінами, створювати добробут та брати відповідальність за майбутнє в рідному місті або селі.

Реалізація програми передбачає формування у здобувачів освіти компентностей, які будуть сприяти досягненню Цілей сталого розвитку в громадах, пріоритет надано таким ЦСР:
Ціль 4 Якісна освіта,
Ціль 8 Гідна праця та економічне зростання
Ціль 11 Сталий розвиток міст та спільнот

Навчання за програмою здійснюють професори та доценти, що постійно проводять фахові наукові дослідження в сфері розвитку місцевого самоврядування в Україні, вивчають успішні практики інших країн та мають багаторічний практичний довід діяльності в сфері муніципального управління

Муніципалітет вашої громади вже чекає наших випускників! 

Кафедра має сталі відносини з органами влади та місцевого самоврядування, публічними інституціями, комерційними структурами та громадськими організаціями, де працюють наші випускники, студенти можуть пройти практику, викладачі проводять прикладні наукові дослідження та підвищують кваліфікацію.

Профіль освітньої програми «Муніципальний менеджмент»
Галузь знань
07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність
073 «Менеджмент»
Форма навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр менеджменту за спеціалізацією «Муніципальний менеджмент»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти − Бакалавр
Спеціальність − Менеджмент
Спеціалізація – Муніципальний менеджмент
Освітня програма «Муніципальний менеджмент»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат серія УД № 05001556
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Муніципальний менеджмент»
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління муніципальними організаціями, органами місцевого самоврядування та їх підрозділами
Характеристика програми
Предметна область
- Об’єкт вивчення: управління муніципальними організаціями, органами міського самоврядування та їх підрозділами.
- Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління муніципальними організаціями, органами місцевого самоврядування та їх підрозділами.
- Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, муніципального, адміністративного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.
- Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проэктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).
- Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті
Фокус програми
Загальний: Здійснення управлінської, інформаційно-аналітичної та новаторської діяльності.
Спеціальний: Формування комплексу знань, умінь та навичок з управління адміністративною діяльністю муніципальних підприємств, установ і організацій.
Ключові слова: менеджмент, бізнес-адміністрування, управління, управлінські рішення, муніципальний менеджмент, операційний менеджмент, соціально-відповідальний менеджмент, стратегічне управління, адміністрування.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з менеджменту з урахуванням специфічних особливостей адміністративної діяльності підприємства та кадрів в умовах ринкової економіки.
Передбачає проходження виробничої практики на сучасному підприємстві, державних та місцевих органах влади; можливості короткострокових академічних стажувань за кордоном за програмою Erasmus+, навчання в «Школі муніципального менеджменту».
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт класифікаційного угруповання «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.
Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Продовження освіти
Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Навчання здійснюється у вигляді тематичних лекцій, лекцій-конференцій з проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, ситуаційних ігор, застосуванням методу кейс-стаді, практичних занять, семінарських занять, роботи в малих групах, індивідуальних занять, проходження практик, консультацій з викладачами, самостійної роботи на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультацій з викладачами тощо.
Система оцінювання
Тестування знань, контрольні роботи, захист звіту з практики, захист курсових робіт, усні та письмові екзамени та заліки, комплексний державний екзамен. Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за національною шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному контексті.
ЗК 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Фахові
Для усіх траєкторій навчання
Глибокі знання та розуміння. Здатність використовувати закони та принципи фізики та астрономії у поєднанні із потрібними вищого рівня математичними інструментами для опису природних явищ.
Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах.
Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі природних явищ, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння природи.
Комп’ютерні навички. Здатність розробляти та впроваджувати комп’ютерні програми та використовувати існуючі.
Комунікаційні навички. Здатність комунікувати із колегами цієї області щодо наукових досягнень, як загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та англійською мовами.
Додатково для менеджерської траєкторії
ФК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.
ФК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.
ФК4.Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
ФК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
ФК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
ФК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
ФК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
ФК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.
ФК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
ФК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
ФК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.
ФК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
ФК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
Програмні результати навчання
Для усіх траєкторій навчання
Випускники будуть здатні виконувати вимірювання фізичних величин для виконання досліджень шляхом планування, виконання та аналізу експериментів, аналізувати отримані результати в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки (включаючи ступінь невизначеності).
Додатково для менеджерської траєкторії
• Випускники здобудуть загальне уявлення та розуміння різних теорій в області наукового менеджменту та ділового адміністрування на рівні, який дозволить їм критично реагувати на поради в літературних джерелах цієї області.
• Випускники здобудуть розуміння різних інструментів та стратегій , що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем на рівні, що дозволить їх працевлаштування в наукових установах, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні концепції наукового менеджменту та ділового адміністрування.
• Випускники будуть здатні використовувати на практиці ці інструменти та стратегії, а також роботи звіти/доповіді про них (усно та письмово)
Нормативні дисципліни
Менеджмент: HR-менеджмент Муніципальний менеджмент Місцеві бюджети та фінанси Комунікаційний менеджмент Публічне адміністрування Державне та регіональне управління Політичні інститути та процеси Державне регулювання економіки Адміністративний менеджмент Менеджмент: історія менеджменту Іноземна мова Управління проектами

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Муніципальний менеджмент» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Чечель Анна Олександрівна
Чечель Анна Олександрівна завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Зелінська Марина Ігорівна
Зелінська Марина Ігорівна доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук
Верительник Світлана Мельсиківна
Верительник Світлана Мельсиківна старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор філософії з публічного управління та адміністрування
Байрак Анжела Олегівна
Байрак Анжела Олегівна старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Драгомірова Євгенія Сергіївна
Драгомірова Євгенія Сергіївна доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Тарасенко Олена Юріївна
Тарасенко Олена Юріївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Суздалєва Олена Сергіївна
Суздалєва Олена Сергіївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат наук з державного управління
Вовк Тетяна Вікторівна
Вовк Тетяна Вікторівна старший викладач кафедри менеджменту невиробничої сфери
Дятлова Валентина Василівна
Дятлова Валентина Василівна завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, професор
Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович директор інформаційно-аналітичного центру, доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат наук з державного управління
Григор'єва Вікторія Василівна
Григор'єва Вікторія Василівна доцент кафедри спеціально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами