Освітня програма бакалавр
«Менеджмент невиробничої сфери»

Чернишов Олександр Юрійович
Чернишов Олександр Юрійович гарант програми, доцент кафедри менеджменту невиробничої сфери, кандидат економічних наук

Менеджер – це людина, яка має планувати, організовувати, координувати та контролювати певні процеси на підприємстві. Інакше кажучи, це керівник або управлінець, який відповідає за ефективну роботу цілого підприємства, окремого підрозділу або певного напрямку діяльності підприємства.

Наприкінці  ХІХ століття в США став застосовуватися зовсім новий підхід до системи ефективного управління підприємством і ролі менеджера в цій системі. 

Американець Тейлор першим виступив з доповіддю про те, як організувати роботу виробництва, сполучаючи технічний прогрес, наукові методи управління та фізичної праці.

Від стратегії менеджера залежить, скільки років підприємство буде «триматися на плаву». Показники ефективності виробництва та прибутку говорять про роботу менеджера та його команди краще будь-яких слів. 

Якби  менеджер не координував діяльність всіх ланок на підприємстві, то робочий день перетворився би на хаос, відсутність стимулу до роботи та неправильне функціонування елементів цілої організації.

Отже, якщо ви мрієте опанувати кар’єру менеджера, приєднатись до інтелектуальної еліти і досягти успіху – не вагайтесь!

Універсальність підготовки дає можливість випускникам успішно працювати на виробничих підприємствах різних галузей, в інвестиційних та девелопментських компаніях, банках, фінансових установах, на підприємствах індустрії гостинності, брати участь в міжнародних програмах.

Ви зможете створювати та вести власний бізнес, а також працювати на посадах: керівників середньої та вищої управлінської ланки підприємств усіх форм власності; менеджерів з виробництва товарів та надання послуг малих, середніх та великих підприємств; керівників департаментів стратегічного розвитку організації; менеджерів з постачання та збуту; менеджерів – аналітиків.

Наші конкурентні переваги: універсальність; поглиблені мовна, комп’ютерна і технологічна підготовки; високий професіоналізм; багаторічний досвід; творчий підхід.

Профіль освітньої програми «Менеджмент невиробничої сфери»
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Спеціальність
073 Менеджмент
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з менеджменту
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти «Бакалавр»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня програма «Менеджмент невиробничої сфери»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД №05003424
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Менеджмент невиробничої сфери»
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкти вивчення та/або діяльності:
управління організаціями та їх підрозділами.
Теоретичний зміст предметної області:
- основні поняття: парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;
функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.
- концепції: концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного менеджменту тощо;
- принципи: студентоцентричний, комптентністно-орієнтований, практико-орієнтований, міждисциплінарний.
Методи і засоби: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).
Інструменти та обладнання: технічне обладнання (комп’ютер, GPS тощо), сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Фокус програми
Загальна програма: «Менеджмент невиробничої сфери». Акцент робиться на формування комплексу знань, умінь та навичок з управління виробничою діяльністю підприємств, установ і організацій, що передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання (магістерські професійні та наукові програми).
Орієнтація програми
Програма професійна прикладна; структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері менеджменту та реалізує це через навчання та практичну підготовку.
Дисципліни та модулі, включені в програму орієнтовані на актуальні напрями, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача.
Особливості програми
Освітньо-професійна програма передбачає застосування принципу Liberal Arts Education, що обумовлює, з одного боку, гуманістичне спрямування змісту Програми, а з іншого – можливість опанування певних загальних знань та здійснення розвитку загальних інтелектуальних здібностей;
можливий обов’язковий семестр міжнародної мобільності за професійним спрямуванням в країнах ЄС, який реалізується англійською мовою і вимагає спеціальної практики тощо.
можливість студентів формувати власну траєкторію навчання (студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через стажування на підприємствах України та області тощо);
практична підготовка згідно з договорами о співпраці ДонДУУ передбачає отримання основних первинних практичних навичок і умінь на базі містоутворюючих виробничих підприємствах, у тому числі навичок до критичного мислення;
можливість брати участь у короткострокових програмах академічної мобільності за обміном на навчання (на період ввід 3 до 12 місяців) для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню бакалавр - ERASMUS+ та проєктів типу «Інновації»; «Взаємозбагачення»; «Поширення змісту», які ініціюються кафедрою Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» ДонДУУ (Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine»).
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Робочі місця в компаніях та на підприємствах невиробничої сфери будь-яких організаційно-правових форм на посадах: менеджера в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі; менеджера в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті; менеджера в готелях та інших місцях розміщення; менеджера у сфері операцій з нерухомістю; менеджера у сфері досліджень та розробок; менеджера з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; менеджера з питань комерційної діяльності та управління; менеджера систем якості; а також технічні та торговельні представники, фахівці в галузі фінансів і торгівлі, брокери з купівлі-продажу товарів, агенти з клірингу та експедиції та ін
Продовження освіти
Можливість навчання за програмою другого рівня вищої освіти в галузях, що узгоджуються з отриманим дипломом бакалавра, або суміжною; магістерські (освітньо-наукові/освітньо-професійні) програми вищої освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах; поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проєкти, звіти за практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Спеціальні
Здатність визначати та описувати характеристики організації.
Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
Програмні результати навчання
Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
Виявляти навички організаційного проєктування.
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
Нормативні дисципліни
Трудове і господарське право Загальний курс вищої математики Електронна комерція Бренд-менеджмент Менеджмент: Основи менеджменту Менеджмент організацій соціального захисту Стратегічне управління Менеджмент в охороні здоров'я Соціальна інфраструктура і політика Менеджмент: історія менеджменту Соціологія Основи сервісної діяльності

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Менеджмент невиробничої сфери» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Савінков  Микола Олександрович
Савінков Микола Олександрович доцент кафедри комп’ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук
Гуренко Анна Василівна
Гуренко Анна Василівна доцент кафедри менеджменту невиробничої сфери, кандидат економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Луковенко Ілля Геннадійович
Луковенко Ілля Геннадійович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та кафедри соціології управління, кандидат історичних наук
Драгомірова Євгенія Сергіївна
Драгомірова Євгенія Сергіївна доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Ващенко Валерія Вадимівна
Ващенко Валерія Вадимівна доцент кафедри менеджменту невиробничої сфери, кандидат економічних наук
Ткаченко Олена Георгіївна
Ткаченко Олена Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Кравченко Олена Вікторівна
Кравченко Олена Вікторівна старший викладач кафедри менеджменту невиробничої сфери
Вовк Тетяна Вікторівна
Вовк Тетяна Вікторівна старший викладач кафедри менеджменту невиробничої сфери
Тарасенко Олена Юріївна
Тарасенко Олена Юріївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами