Освітня програма магістр
«Менеджмент невиробничої сфери»

Комар Юрій Миколайович
Комар Юрій Миколайович гарант програми, професор кафедри менеджменту невиробничої сфери, доктор наук з державного управління

«Завдання успішного менеджменту − зробити організацію результативної та ефективної в найближчій і довгостроковій перспективі.» І. Адізес

Невиробнича сфера (Сфера послуг) є однією з найперспективніших, швидко розвинених галузей економіки та знаходить вираження у виробництві й реалізації послуг та духовних благ для населення.

Спираючись на інформаційні технології і телекомунікації, багато видів послуг вийшли за національні межі та є активними учасниками глобалізації. 

Ми задовольняємо потреби людей в сфері менеджменту таким чином і в такому обсязі, які відповідають високим професійним та етичним стандартам!

Програма спеціальності «Менеджмент невиробничої сфери» передбачає: навчання у найкращих професорів, які спеціалізуються на менеджменті; практичні заняття, розбір кейсів, співпраця з провідними організаціями у сфері надання послуг, участь в міжнародних програмах; розробки детально обґрунтованих бізнес-планів для відкриття власного підприємства, ведення переговорів з потенційними інвесторами; підтримку проєктів молодих підприємців на всіх етапах розвитку, а саме: від розробки ідеї до її комерціалізації.

Гарант програми – професор Юрій Комар – науковець з багаторічним стажем у сфері розробки та впровадження інноваційних механізмів підготовки студентів управлінських спеціальностей, член Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління.

Викладачі кафедри постійно підвищують педагогічну майстерність та кваліфікацію, впроваджують європейську систему викладання, проходять наукові та навчальні стажування в провідних університетах Європи.

Профіль освітньої програми «Менеджмент невиробничої сфери»
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Спеціальність
073 Менеджмент
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з менеджменту
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня програма «Менеджмент невиробничої сфери»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова навчання
українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД №05001566
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Менеджмент невиробничої сфери»
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкти вивчення та/або діяльності: управління організаціями та їх підрозділами.
Теоретичний зміст предметної області:
- основні поняття: парадигми, закони, закономірності,
принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;
- концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного менеджменту тощо;
- принципи: студентоцентричний, комптентністно-орієнтований, практико-орієнтований, міждисциплінарний.
Методи і засоби: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання тощо), методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо), методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
Інструменти та обладнання: технічне обладнання (комп’ютер, GPS тощо), сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Фокус програми
Загальна програма: «Менеджмент невиробничої сфери». Акцент робиться на формування комплексу знань, умінь та навичок з управління виробничою діяльністю підприємств, установ і організацій, що передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання (наукові програми).
Орієнтація програми
Програма професійна прикладна; структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері менеджменту та реалізує це через навчання та практичну підготовку.
Дисципліни та модулі, включені в програму, орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача.
Особливості програми
Освітньо-професійна програма передбачає застосування принципу Liberal Arts Education, що обумовлює, з одного боку, гуманістичне спрямування змісту Програми, а з іншого – можливість опанування певних загальних знань та здійснення розвитку загальних інтелектуальних здібностей;
можливий обов’язковий семестр міжнародної мобільності за професійним спрямуванням в країнах ЄС, який реалізується англійською мовою і вимагає спеціальної практики тощо.
можливість студентів формувати власну траєкторію навчання (студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через стажування на підприємствах України та області тощо);
практична підготовка згідно з договорами о співпраці ДонДУУ передбачає отримання основних первинних практичних навичок і умінь на базі містоутворюючих виробничих підприємствах, у тому числі навичок до критичного мислення;
можливість брати участь у короткострокових програмах академічної мобільності за обміном на навчання (на період ввід 3 до 12 місяців) для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню бакалавр - ERASMUS+ та проєктів типу «Інновації»; «Взаємозбагачення»; «Поширення змісту», які ініціюються кафедрою Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» ДонДУУ (Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine»).
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Робочі місця в компаніях та на підприємствах невиробничої сфери будь-яких організаційно-правових форм на посадах: менеджера підприємств, установ та організацій, керівного робітника апарату центральних органів державної влади, менеджера підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту, менеджера фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, менеджера підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин, менеджера підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю, менеджера малих підприємств в оптовій та роздрібній торгівлі, менеджера у готельному господарстві, менеджера з питань комерційної діяльності та управління, а також викладача університетів та вищих навчальних закладів, середніх навчальних закладів, фахівця в галузі праці та зайнятості, наукового співробітника (маркетинг, ефективність підприємництва, раціоналізації виробництва), фахівця в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва, спеціаліста державної служби, економіста, фахівця в галузі соціального захисту населення та ін.
Продовження освіти
Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – Доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проекти, звіти за практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Спеціальні
Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;
Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;
Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом;
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
Здатність до управління організацією та її розвитком.
Програмні результати навчання
Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
Проєктувати ефективні системи управління організаціями;
Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї;
Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;
Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;
Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;
Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;
Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу;
Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);
Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Комар Юрій Миколайович
Комар Юрій Миколайович професор кафедри менеджменту невиробничої сфери, доктор наук з державного управління
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Дятлова Юлія Володимирівна
Дятлова Юлія Володимирівна Завідувач кафедри фінансів та обліку, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, доцент
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Гуренко Анна Василівна
Гуренко Анна Василівна доцент кафедри менеджменту невиробничої сфери, кандидат економічних наук
Толпежнікова Тетяна Георгіївна
Толпежнікова Тетяна Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Ващенко Валерія Вадимівна
Ващенко Валерія Вадимівна доцент кафедри менеджменту невиробничої сфери, кандидат економічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами