Освітня програма магістр
«Менеджмент освіти»

Токарева Валентина Іванівна
Токарева Валентина Іванівна гарант програми, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор наук з державного управління, професор

Реформування національної системи освіти висвітлило потребу в нових підходах до управління сучасним закладом освіти. Керівник закладу освіти стає ключовою фігурою процесу перетворень, що відбуваються в освітній галузі.

Сьогодні керівник закладу освіти має володіти основами системного проєктування інноваційного педагогічного процесу, реалізовувати програмно-цільове управління цим процесом, розвивати комунікативну компетентність як професійний інструмент керівника, використовувати діалог як форму взаємодії, впроваджувати способи самоорганізації, децентралізації управління тощо.

Якісна освіта запорука добробуту нації!

Програма навчання за спеціальністю «Менеджмент освіти» передбачає комплексну освітню підготовку управлінців − професіоналів сфери освіти, в першу чергу з числа резерву на заміщення керівних посад; фахове зростання керівних і педагогічних кадрів різного рівня (підвищення кваліфікації, перепідготовка, спеціалізація, стажування тощо)

Профіль освітньої програми «Менеджмент освіти»
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Спеціальність
073 Менеджмент
Форма навчання
заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з менеджменту
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти «Магістр»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня програма «Менеджмент освіти»
Обсяг програми
120 кредитів ЄКТС, 1 рік 10 місяців
Мова навчання
українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД №05001566
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Менеджмент освіти»
Мета програми
Підготовка ефективного менеджера в сфері освіти з сучасним баченням управління закладом, здатного оптимізувати процес навчання, раціонально залучати (за рахунок інноваційних проєктів) та використовувати матеріальні й фінансові ресурси установи.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкти вивчення та/або діяльності: теоретико-методологічний та науково-методичний базис розвитку соціально-педагогічних систем, оволодіння практичним інструментарієм методики управління з урахуванням світових тенденцій і здобутків у сфері освіти.
Теоретичний зміст предметної області:
- основні поняття: парадигми, закони, закономірності,
принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;
- концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного менеджменту тощо;
- принципи: студентоцентричний, комптентністно-орієнтований, практико-орієнтований, міждисциплінарний.
Методи і засоби: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання тощо), методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо), методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
Інструменти та обладнання: технічне обладнання (комп’ютер, GPS тощо), сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Фокус програми
Загальна програма: «Менеджмент освіти». Акцент робиться на формування комплексу знань, умінь та навичок з управління діяльністю підприємств, установ і організацій у сфері освіти, що передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання (наукові програми).
Орієнтація програми
Програма професійна прикладна; структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері менеджменту у сфері освіти та реалізує це через навчання та практичну підготовку.
Дисципліни та модулі, включені в програму орієнтовані на актуальні напрями, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача.
Особливості програми
Освітньо-професійна програма передбачає застосування принципу Liberal Arts Education, що обумовлює, з одного боку, гуманістичне спрямування змісту Програми, а з іншого – можливість опанування певних загальних знань та здійснення розвитку загальних інтелектуальних здібностей;
можливий обов’язковий семестр міжнародної мобільності за професійним спрямуванням в країнах ЄС, який реалізується англійською мовою і вимагає спеціальної практики тощо.
можливість студентів формувати власну траєкторію навчання (студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через стажування на підприємствах України та області тощо);
практична підготовка згідно з договорами о співпраці ДонДУУ передбачає отримання основних первинних практичних навичок і умінь на базі містоутворюючих виробничих підприємствах, у тому числі навичок до критичного мислення;
можливість брати участь у короткострокових програмах академічної мобільності за обміном на навчання (на період
від 3 до 12 місяців) для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню бакалавр - ERASMUS+ та проєктів типу «Інновації»; «Взаємозбагачення»; «Поширення змісту», які ініціюються кафедрою Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» ДонДУУ (Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine»).
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Робочі місця в компаніях та на підприємствах невиробничої сфери будь-яких організаційно-правових форм на посадах: директорів, начальників департаментів, керівників, менеджерів середнього та, в перспективі, вищого рівня в закладах освіти, міжнародних організаціях та проєктах; спеціалістів в галузі управління освітою в структурі міжнародних, громадських або урядових організацій (міжнародні організації, національні проєкти тощо); спеціалістів з економіки у структурі організацій сфери освіти (МОН, Мінекономіки, управління освіти, експертні установи, міжнародні проєкти, національні програми, заклади загальної та середньої освіти).
Продовження освіти
Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – Доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проекти, звіти за практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами;
Здатність до застосовування професійних знань, розуміння предметної області і професії;
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій з метою пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань;
Здатність самостійного проведення досліджень на відповідному рівні;
Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій в новій ситуації;
Здатність аналізувати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища організації на процес її розвитку у міжнародному соціально-економічному просторі;
Здатність застосовувати сучасні методи та інструменти розв’язання ключових технологічних, фінансових, торговельних та інвестиційних проблем підприємств та організацій у національному та міжнародному середовищі;
Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та теоретичні і практичні проблеми з огляду на закономірності розвитку підприємств і організацій.
Спеціальні
Здатність управління ресурсами та інформацією упровадження інновацій;
Здатність до управління навчальним закладом (установою), що розвивається;
Здатність встановлювати міжособистісні зв’язки, узгоджувати дії з колегами;
Здатність до високоефективної управлінської діяльності , в тому числі в екстремальних умовах;
Здатність до застосування глибоких знань з теорії й практики управління;
Здатність управління персоналом.
Програмні результати навчання
Знання та розуміння структури освіти в Україні, специфіки професійно-педагогічної діяльності керівника навчального закладу; вміння використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами, інноваційні методи навчання.
Вміння та навички проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел конкретних освітніх, наукових та професійних текстів в сфері обраної спеціальності, виявляти теоретичні та практичні проблеми, а також дискусійні питання в сфері конкретних освітніх, наукових та професійних проблем педагогічних наук, виявляти, ставити та вирішувати наукові задачі та проблеми.
Вміння застосувати знання набуті в процесі навчання, управління інформаційними системами, демонстрація та вдосконалення інноваційних підходів; планувати, організовувати та проводити навчальну і навчально-методичну роботу відповідно до освітніх стандартів; розробляти документацію щодо забезпечення управлінської; ефективно формувати комунікаційну стратегію щодо планування, організації та ведення освітньої діяльності у закладі освіти.
Знання та розуміння форм, методів і засобів навчання, нових педагогічних та інформаційно-комунікаційних технології.
Вміння використання в управлінській діяльності сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють ефективному застосуванню знань в управлінні навчальним закладом та в змінах організації, що передбачають зміну однієї або більше внутрішніх перемінних в цілях організації, структурі, задачах, технології і людському факторі.
Знання та розуміння підходів до застосування професійних навичок в організації управлінської діяльності, соціальна відповідальність за результати та наслідки професійних дій.
Вміння вибудовувати стратегію і тактику професійного зростання науково-педагогічного працівника ЗВО; ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійному середовищі; відповідати за результати професійної діяльності.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Стойка Андрій Васильович
Стойка Андрій Васильович завідувач кафедри туризму, голова ради з якості, доктор наук з державного управління, професор
Діденко Ніна Григорівна
Діденко Ніна Григорівна професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління
Комар Юрій Миколайович
Комар Юрій Миколайович професор кафедри менеджменту невиробничої сфери, доктор наук з державного управління
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Дятлова Юлія Володимирівна
Дятлова Юлія Володимирівна Завідувач кафедри фінансів та обліку, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, доцент
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Николаєва Валентина Іванівна
Николаєва Валентина Іванівна завідувач кафедри соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами