Освітня програма магістр
«Менеджмент в охороні здоров'я»

Черниш Олена Іванівна
Черниш Олена Іванівна гарант програми, завідувачка кафедри менеджменту невиробничої сфери, доктор наук з державного управління, професор

На сьогодні в Україні керівниками медичних закладів працюють переважно лікарі, які мають значний досвід та високу кваліфікацію з медичної спеціалізації, проте не мають спеціальної підготовки з питань управління та економіки охорони здоров'я. Наявність спеціальної освіти не є пріоритетною ознакою під час призначення на посаду керівника медичного закладу. 

Міжнародний досвід країн із розвинутою системою охорони здоров'я свідчить про доцільність керівництва багатопрофільних медичних установ спеціалістами за фахом Health Service Management або Health Care Management.

Фахівці з медичного менеджменту мають забезпечувати раціональну фінансово-господарську діяльність в лікувально-профілактичних закладах, а також доцільне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Тобто такі, якісно нові для України, фахівці повинні «звільнити головного лікаря від немедичної роботи» та забезпечити розвиток медичного бізнесу в країні.

Кафедра менеджменту невиробничої сфери стане новою віхою Вашої медичної кар’єри!

Магістерська програма – це основна фундаментальна програма Школи. Її мета – підготовка молодих перспективних спеціалістів на перетині галузей менеджменту, економіки та охорони здоров’я, готових успішно розпочати кар’єру у медичних закладах, міжнародних проєктах, недержавних організаціях чи урядових структурах в галузі охорони здоров’я.

Програма «Менеджмент в охороні здоров’я» − це освітня програма для управлінців та державних службовців, яка готує спеціалістів нової формації для впровадження методів ефективного управління закладами охорони здоров’я усіх форм власності.

Гарант програми – професор Олена Черниш – фахівець у сфері надання та регулювання соціально значущих послуг з багаторічним досвідом роботи у вищій школі, академік Академії економічних наук України, член Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління. 

Також Ви маєте чудову можливість навчатись за програмою подвійного диплому в провідному університеті Польщі, яка дає можливість одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах та одночасно отримати два дипломи українського та європейського університетів.

Профіль освітньої програми «Менеджмент в охороні здоров'я»
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Спеціальність
073 Менеджмент
Форма навчання
заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з менеджменту
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня програма «Менеджмент в охороні здоров’я»
Обсяг програми
120 кредитів ЄКТС, 1 рік 10 місяців
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД №05001566 термін дії сертифікату - до 1 липня 2025 р.
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Менеджмент в охороні здоров'я»
Мета програми
Підготовка молодого спеціаліста на перетині галузей менеджменту, охорони здоров'я та економіки, готового успішно розпочати кар'єру в одній з цих галузей у медичних закладах, міжнародних проєктах, недержавних організаціях чи урядових структурах галузі охорони здоров'я.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкти вивчення та/або діяльності: управління організаціями охорони здоров’я та їх підрозділами.
Теоретичний зміст предметної області:
- основні поняття: парадигми, закони, закономірності,
принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;
- концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного менеджменту тощо;
- принципи: студентоцентричний, комптентністно-орієнтований, практико-орієнтований, міждисциплінарний.
Методи і засоби: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання тощо), методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо), методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
Інструменти та обладнання: технічне обладнання (комп’ютер, GPS тощо), сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Фокус програми
Загальна програма: «Менеджмент в охороні здоров’я». Акцент робиться на формування комплексу знань, умінь та навичок з управління діяльністю підприємств, установ і організацій у сфері охорони здоров’я, що передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання (наукові програми).
Орієнтація програми
Програма професійна прикладна; структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері менеджменту у сфері охорони здоров’я та реалізує це через навчання та практичну підготовку.
Дисципліни та модулі, включені в програму, орієнтовані на актуальні напрями, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача.
Особливості програми
Освітньо-професійна програма передбачає застосування принципу Liberal Arts Education, що обумовлює, з одного боку, гуманістичне спрямування змісту Програми, а з іншого – можливість опанування певних загальних знань та здійснення розвитку загальних інтелектуальних здібностей;
можливий обов’язковий семестр міжнародної мобільності за професійним спрямуванням в країнах ЄС, який реалізується англійською мовою і вимагає спеціальної практики тощо.
можливість студентів формувати власну траєкторію навчання (студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через стажування на підприємствах України та області тощо);
практична підготовка згідно з договорами о співпраці ДонДУУ передбачає отримання основних первинних практичних навичок і умінь на базі містоутворюючих виробничих підприємствах, у тому числі навичок до критичного мислення;
можливість брати участь у короткострокових програмах академічної мобільності за обміном на навчання (на період від 3 до 12 місяців) для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню бакалавр - ERASMUS+ та проєктів типу «Інновації»; «Взаємозбагачення»; «Поширення змісту», які ініціюються кафедрою Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» ДонДУУ (Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine»).
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Робочі місця в компаніях та на підприємствах невиробничої сфери будь-яких організаційно-правових форм на посадах: менеджерів середнього та, в перспективі, вищого рівня в закладах охорони здоров’я, міжнародних організаціях та проєктах; спеціалістів з охорони здоров’я в структурі міжнародних, громадських або урядових організацій (ВОЗ, міжнародні організації, МОЗ, національні проєкти тощо); спеціалістів з економіки у структурі організацій сфери охорони здоров’я (МОЗ, Мінекономіки, управління охорони здоров’я, експертні установи, міжнародні проєкти, національні програми, заклади охорони здоров’я).
Продовження освіти
Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – Доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проекти, звіти за практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність використовувати державну та щонайменше одну з іноземних мов в діловому спілкуванні;
Здатність презентувати ідеї, стратегії та результати проєктів для цільових аудиторій різного типу;
Здатність працювати в міждисциплінарній команді та спілкуватися з експертами інших галузей в міжнародному середовищі;
Уміння організовувати ідеї, думки та існуючу інформацію в аналітичні документи;
Уміння працювати із сучасними інформаційними технологіями;
Здатність до безперервного самонавчання та професійного розвитку;
Уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом;
Уміння використовувати здобуті теоретичні знання на практиці;
Навички лідерства та командної роботи;
Уміння дотримуватися етичних засад, які стосуються конфіденційності даних та їх нерозголошення, інтервенцій в громадському здоров’я.
Спеціальні
Логічно та послідовно пояснювати переваги систем охорони здоров’я за наявного соціо-економічного та політичного контекстів;
Пояснювати рішення в системі охорони здоров’я, ґрунтуючись на витратах, якості та доступності послуг охорони здоров'я;
Застосувати знання про організацію та фінансування медичної допомоги на комплексній основі;
Виявляти існуючі бар’єри – структурні, культурні та поведінкові – для реалізації стратегічних цілей системи охорони здоров’я чи організацій;
Розробляти політики якості надання послуг в охороні здоров’я;
Розробляти та реалізовувати політики управління людськими ресурсами в охороні здоров’я;
Виявляти ключових стейкхолдерів та налагоджувати з ними діалог, досягати консенсусу;
Застосовувати основні принципи функціонування організацій в бухгалтерському обліку, маркетингу, фінансах та управлінні;
Оцінювати правові, соціальні та економічні особливості середовища ведення бізнесу в охороні здоров’я;
Використовувати основні епідеміологічні концепти в простих та конкретних рішеннях щодо громадського здоров’я;
Оцінювати якість даних та ухвалювати поінформовані рішення, які базуються на надійних даних;
Розробляти та втілювати проєкти в громадському здоров’ї та в організації охорони здоров’я;
Виявляти релевантні документи та джерела інформації для розробки стратегії громадського здоров’я.
Програмні результати навчання
Добре володіти основними принципами діяльності систем охорони здоров’я на поглибленому рівні, що включає:
Цілі системи охорони здоров’я;
Необхідні ресурси, процеси та результати й ефекти системи охорони здоров’я;
Забезпечення якості та покращення якості;
Організаційне врядування;
Лідерство та управління змінами;
Застосування SWOT-аналізу;
Міжсекторальна взаємодія;
Втілення програм;
Бути ознайомленим з найновішими теоріями, інтерпретаціями, методами й практичними прийомами з організації та фінансування медичної допомоги, громадського здоров’я, включаючи сприяння здоров’ю;
Бути здатним критично інтерпретувати останні теоретичні й практичні результати з виявлення переваг та існуючих бар’єрів в системах охорони здоров’я та громадського здоров’я;
Бути здатним розробляти стратегію певного напрямку системи охорони здоров’я чи громадського здоров’я та втілювати її в життя через створення відповідної цілям команди, мотивації працівників до досягнення поставлених цілей вчасно та з ефективним використанням ресурсів;
Бути здатним розв’язувати складні завдання з організаційної діагностики закладу охорони здоров’я;
Бути здатним розв’язувати складні завдання з інтервенцій в громадському здоров’ї та оцінюванні їхньої успішності та ефективності;
Мати достатню компетентність в методах самостійних досліджень і бути здатним інтерпретувати результати досліджень в охороні здоров’я та дотичних секторах на поглибленому рівні;
Бути здатним зробити оригінальний, хоча й обмежений висновок щодо ефективності організацій охорони здоров’я досягати поставлених цілей ефективно;
Продемонструвати оригінальність і творчий підхід до управління закладом, проєктом чи підсистемою охорони здоров’я.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Комар Юрій Миколайович
Комар Юрій Миколайович професор кафедри менеджменту невиробничої сфери, доктор наук з державного управління
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Дятлова Юлія Володимирівна
Дятлова Юлія Володимирівна Завідувач кафедри фінансів та обліку, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, доцент
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Калініна Ірина Валеріївна
Калініна Ірина Валеріївна завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами