Освітня програма бакалавр
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Ткаченко Олена Георгіївна
Ткаченко Олена Георгіївна гарант програми, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук

«Ваш найголовніший актив − це ви самі. Вкладіть свій час, свої зусилля і гроші в навчання, підготовку і підтримку вашого найголовнішого активу» (Том Хопкінс).

Вас цікавлять міжнародні відносини та бізнес, міжнародна торгівля та інвестиції, питання менеджменту, ділового адміністрування та економіки, що дозволяють успішно працювати з партнерами по всьому світу? Все це ви знайдете в освітній програмі з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності! 

У більшості країн зовнішньоекономічна діяльність становить значну частку валової внутрішньої продукції. У 21 столітті США, Європейський Союз та Китай є трьома найбільшими тенденційними трейдерами і ринками світу.

Ринкові відносини повністю перетворили сценарій бізнесу в Україні. Зовнішня торгівля і інші види зовнішньоекономічної діяльності надзвичайно зросли за роки незалежності, природно залучаючи все більшу кількість підприємств, організацій і фірм.

Світ все більше глобалізується, а тому зростає потреба у кадрах, що мають кваліфікацію із зовнішньоекономічної діяльності, міжнародній торгівлі. Тому кар'єра в цій сфері стає вигідним варіантом, який пропонує глобальні можливості роботи.

Стати фахівцем із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності – це можливість початку кар’єри в міжнародному бізнесі.

Відвідування лекцій, семінарів найкращих професорів, проходження практичної підготовки із зовнішньоекономічної діяльності, участь у науковій роботі допоможуть сформувати свої уявлення про бізнес, який ведеться між країнами, і стане глобальною перспективою та міцною основою вашого майбутнього.

Програма навчання дозволяє оволодіти двома іноземними мовами, проходити стажування за спеціальністю, отримувати консультації від практиків щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Гарант Програми – кандидат економічних наук, доцент Ткаченко Олена Георгіївна, високопрофесійний фахівець у сфері науки і освіти, відмінник освіти України, номінант багатьох національних і міжнародних конкурсів.

Колектив кафедри поєднує досвідчених викладачів і креативну талановиту молодь. Викладачі мають досвід закордонних стажувань в університетах Європи, роботи в міжнародних проєктах, використовують найкращій досвід європейської освіти.

Профіль освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Спеціальність
073 Менеджмент
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з менеджменту за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – Менеджмент
Освітня програма – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД №05003424
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі шляхом опанування теоретичних та практичних знань в галузі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності під час управління організаціями та їх підрозділами для виконання функцій планування, мотивації, організації, координації та контролю, а в їх межах аналітичної, нормотворчої, моніторингової, статистичної та інформаційної.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення:
управління організаціями та їх підрозділами з урахуванням галузевих закономірностей та узагальненої практики вирішення управлінських проблем на підприємстві.
Теоретичний зміст предметної області:
парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного менеджменту тощо;
функції, методи, технології та управлінські рішення в менеджменті.
Методи, методики та технології:
загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень, методи економічної діагностики, методи прогнозування і планування, методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо);
методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).
Інструментарій та обладнання:
сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті
Фокус програми

Загальний: формування комплексу компетентностей з управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, установ і організацій різних форм власності та рівнів управління.
Спеціальний: набуття сучасних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, що базуються на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень, на засадах використання системного та інших підходів, новітніх спеціальних механізмів, методів та інструментів управління з урахуванням зарубіжного досвіду в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Орієнтація програми
Програма освітньо-професійна. Орієнтована на освоєння інноваційних концепцій та систем менеджменту, методів забезпечення конкурентоспроможності організації, формування здатності здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях, ефективно розв’язувати стандартні та проблемні професійні задачі. Освітній процес спрямовано на формування у випускників самостійного мислення, відповідальності за свої дії і ухваленні рішення, умінь здійснювати вибір в умовах невизначеності.
Особливості програми
Програма пропонує індивідуальний, прогностичний підхід до формування траєкторії власної освіти із врахуванням перспектив розвитку зовнішньоекономічної сфери, науково-технічного, економічного, соціального і культурного розвитку власної країни і світу. Програма розроблена із врахуванням тенденцій розвитку вітчизняного ринку праці, потреб сучасного бізнесу в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми на посадах: керівники виробничих підрозділів у промисловості, в оптовій та роздрібній торгівлі, у комерційному обслуговуванні, інших основних підрозділів, малих підприємств без апарата управління; менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі, в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті, в роздрібній торгівлі продовольчими товарами, в готелях та інших місцях розміщення, у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб, у сфері оренди машин та устаткування, у сфері надання інформації, у сфері досліджень та розробок; менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, з питань комерційної діяльності та управління, систем якості, із соціальної та корпоративної відповідальності, в інших видах економічної діяльності; молодші фахівці в галузі освіти, технічні та торговельні представники, інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі; брокери з купівлі-продажу товарів, агенти з експедиції, інші технічні фахівці в галузі управління;інспектори митної служби, інспектори з ліцензій,інші державні інспектори.
Продовження освіти
Мають право навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за отриманою спеціалізацією відповідно до диплому бакалавра, або суміжними магістерськими (освітньо-науковими /освітньо-професійними) програмами вищої освіти.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі безперервної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Компетентнісний підхід, використання принципу випереджаючого розвитку освіти, міждисциплінарний підхід, формування студентом самостійної змістовної траєкторії навчання. Лекційні заняття поєднують фундаментальність підготовки із прогностичним підходом і проблемним викладанням матеріалу. Практичні заняття поєднують традиційні форми із використанням ситуаційних завдань, роботою в групі, підготовкою презентацій, аналітично-пошукових завдань і інших сучасних засобів. Навчально-методичне забезпечення носить професійно-орієнтовану спрямованість, консультування самостійної роботи здійснюється із використанням інтерактивних методів, електронних підручників і інших методичних матеріалів. Акцент робиться на формуванні особистості фахівця, професіонала, який здатний виконувати професійні завдання, працювати в команді, презентувати результати своєї роботи, враховувати під час ухвалення управлінських рішень особливості і перспективи науково-технічного, економічного, соціокультурного розвитку, нести відповідальність і бути готовим для подальшого навчання і саморозвитку.
Система оцінювання
Поточний контроль у формі тестів, опитування, виконання завдань, есе, рефератів, презентацій. Модульний контроль у виді тестів, виконання пошукових і аналітичних завдань. Підсумковий контроль - письмові та усні екзамени. Виконання і захист курсових робіт. Підсумкова атестація здійснюється у формі написання і публічного захисту кваліфікаційної роботи. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за національною шкалою.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність реалізовувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенство права, прав і свобод людини та громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірності розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види і форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Здатність вчитися та оволодівати сучасними знанням.
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
Здатність працювати у міжнародному контексті.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Спеціальні
Здатність визначати та описувати характеристики організації.
Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
Здатність визначати перспективи розвитку організації.
Вміння визначати функціональні області організації та зв'язки між ними.
Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
Розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності.
Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
Здатність здійснювати комплексний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства із використанням сучасних інформаційних технологій.
Здатність до оцінки та прогнозування розвитку зовнішньоекономічної діяльності на макро- мезо- та мікро- рівнях управління.
Здатність до ухвалення оптимальних управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності підприємства на основі використання аналітичних методів та методів моделювання.
Здатність до управління експортним потенціалом підприємства.
Здатність здійснювати організаційне, технологічне та інформаційне забезпечення укладання зовнішньоекономічних угод.
Здатність до застосовування базових знань, аналізу теорії, принципів, засобів й інструментів реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.
Програмні результати навчання
Знати свої права і обов'язки як члена суспільства усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства, права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та приумножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень.
Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
Виявляти навички організаційного проєктування.
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
Пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію у різних сферах діяльності організації.
Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
Здатність застосовувати сучасні методи, прийоми, інтенсивні технології діагностики та експертизи зовнішньоекономічної діяльності підприємства, методологію моделювання і аналізу бізнес-процесів.
Здатність розробляти й обґрунтовувати розвиток зовнішньоекономічної діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях управління.
Здатність володіти методами обґрунтування управлінських рішень у зовнішньоекономічної діяльності на основі комплексних економічних та фінансових розрахунків.
Здатність планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств, застосовуючи знання новітніх управлінських технологій та механізмів організації й управління експортним потенціалом підприємства.
Здатність забезпечувати процес ведення та укладання зовнішньоекономічних угод, використовуючи програмне забезпечення та інформаційно-комунікативні технології.
Здатність формувати і реалізовувати стратегію фінансового забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для здійснення професійної діяльності.
Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг.
Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей.
Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття.
Проявляти толерантність до альтеративних принципів та методів виконання професійних завдань.
Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості.
Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній сфері.
Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях.
Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань.
Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.
Ухвалювати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.
Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях.
Нормативні дисципліни
Загальний курс вищої математики Управління інноваціями Менеджмент: HR-менеджмент Професійні якості менеджера Спільне підприємництво Менеджмент: Основи менеджменту Менеджмент: історія менеджменту Соціально-відповідальний менеджмент та етика міжнародних компаній Соціологія Іноземна мова Історія України Маркетинг у міжнародному бізнесі

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Дятлова Валентина Василівна
Дятлова Валентина Василівна завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, професор
Ткаченко Олена Георгіївна
Ткаченко Олена Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Толпежнікова Тетяна Георгіївна
Толпежнікова Тетяна Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Драгомірова Євгенія Сергіївна
Драгомірова Євгенія Сергіївна доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович директор інформаційно-аналітичного центру, доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат наук з державного управління
Байрак Анжела Олегівна
Байрак Анжела Олегівна старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування
Корнілова Олена Владиславівна
Корнілова Олена Владиславівна доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами